Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord Ülenurme vallas

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 35

Kohanime määramise kord Ülenurme vallas

Vastu võetud 29.04.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3, lg 4 ja § 6 lg 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib kohanime määramise korda (edaspidi kord) Ülenurme vallas.

 (2) Kohanimi määratakse kohanimeseaduses sätestatud nimekohustuslikele kohtadele.

§ 2.  Kohanime määramise pädevus

 (1) Ülenurme vallas määrab kohanimesid Ülenurme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või ministri poolt ja puudutab Ülenurme valda, annab vallavalitsus kohanimemäärajale kirjaliku arvamuse kohanime määramise kohta.

§ 3.  Kohanime määramise korraldamine

 (1) Kohanime määramise korraldab ja otsuse teeb vallavalitsus omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel.

 (2) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetest.

 (3) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgelt eristatav objekt, millele nime taotletakse.

§ 4.  Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

 (1) Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Ülenurme valla veebilehel. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

 (2) Vallavalitsus saadab kohanime määramise õigusakti 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötajale.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Ülenurme Vallavolikogu 26.10.2004 määrus nr 17 “Kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Ülenurme Vallavalitsusele”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
Vallavolikogu esimees