Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskiri

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 39

Heakorraeeskiri

Vastu võetud 10.05.2007 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala


Heakorraeeskiri kehtestab heakorranõuded Sindi linna haldusterritooriumil. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Sindi linna territooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Krunt - juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olev maa-ala, välja arvatud avalikuks kasutuseks olev tee ja teemaa;
  2) Omanik- füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik (eraõiguslikud isikud) samuti riik või kohalik omavalitsusüksus ning muu avalik-õiguslik juriidiline isik (avalik- õiguslikud isikud) kelle omandis on maatükid või ehitised vallasasjadena, samuti isikud, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus. Omanikuga on võrdsustatud territooriumi valdaja, haldaja või kasutaja, kusjuures eeskirja täitmise eest vastutab omanik;
  3) Avalik koht- iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav, samuti ühissõiduk;
  4) Puhastusala - krunt ja krundiga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium . Puhastusala ulatus on krundi piirist sõidutee või jalakäijatee servani, krundiga piirneva veekogu kaldaala vee sügavuseni 0,5 m.

2. peatükk Kohustused heakorra tagamiseks  

§ 3.   Heakorra nõuded

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) linnaomandis olevatele hoonetele ja avalikus kohas asuvale inventarile (bussiootekojad, tänavavalgustuse postid jms.) reklaami või muu teabevahendi paigaldamine ilma linnavalitsuse (linnaaedniku) kirjaliku loata;
  2) kahjustada haljasala, lilli, pargiinventari (prügiurn, pink, valgusti jms), omavoliliselt ümber paigutada või määrida pargiinventari või piiret;
  3) vigastada või omavoliliselt raiuda puid, põõsaid, rikkuda muru ja teekatet;
  4) ilma linnavalitsuse loata rajada avalikku kohta haljastust, istutada puid ja põõsaid;
  5) kuivatada pesu avalikus kohas;
  6) hoida kütte- ja muud materjali õue tänavaäärses osas piirdeaiast või hekist kõrgemal; ladustada metsa- või saematerjali kõrgemates virnades kui 4 m;
  7) ilma kinnitatud ehitusprojektita kinni ehitada korterelamu rõdu või lodžat;
  8) reostada või risustada pinnast, veekogusid, kanalisatsiooni;
  9) matta jäätmeid pinnasesse, v.a kompostimine;
  10) ima projektita paigaldada vedelkütuse mahutit;
  11) kuhjata soolasegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada soolasegust puistematerjali või muud prahti haljasalale, metsa või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  12) telkida selleks mitteettenähtud kohas;
  13) ujutada loomi tähistatud supluskohas, v.a selleks ettenähtud kohad;
  14) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  15) sõita laadimistöödeks kõnniteele üle 3500 kg registrimassiga veokiga;
  16) liigelda mootorsõidukiga ja parkida supluskohas, pargis või mujal avalikul haljasalal;
  17) pesta sõidukit selleks mitteettenähtud kohas;
  18) kehtivat korda järgimata kasutada mürkainet;
  19) kritseldada ehitiste seintele või määrida neid muul viisil;
  20) risustada või reostada linna territooriumi, rikkuda linna inventari ; reostamise või risustamise põhjustaja on kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui reostamise või risustamise põhjustaja ei ole teada, peab ala puhastama omanik.

§ 4.   Heakorra tagamine avalikus kohas

  (1) Heakorraalast tööd avalikes kohtades korraldab Sindi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus)

  (2) Avalikus kohas asuva lastemänguväljaku omanik on kohustatud tagama mänguväljaku atraktsioonide korrashoiu (hooldamise, heakorra ). Avalikus kohas olevas liivakastis olevat liiva tuleb uuendada vähemalt korra aastas.

  (3) Avalikku kohta lillevaaside, prügiurnide, pinkide, tõkkepiirete, telefonikabiinide, vitriinide ja teiste teisaldatavate väikevormide paigaldamiseks annab loa linnavalitsus. Nende korrashoiu ja hoolduse kohustus on omanikul.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus toimus, puhastama hiljemalt 4 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal märgitud ajaks, samuti tagama vajalikul arvul tualettruumide olemasolu.

  (5) Linnavalitsus on kohustatud
  1) linna omandis olevate kruntide, linna teede ja tänavate ning parkide, haljasalade ja supluskohtade korrashoiu, ühissõidukipeatuste ooteala või platvormi puhastamise;
  2) linna parkides, supluskohtades ja haljasaladel vajalikul hulgal prügiurnide ja konteinerite paigaldamise, korrashoiu ja regulaarse tühjendamise;
  3) tänavatele nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
  4) supluskohtades vajaliku rannainventari olemasolu ja korrashoiu;
  5) avalike tualettruumide korrashoiu;
  6) sõiduteedelt lume ja puisteliiva koristamise;
  7) linna omandis olevatel maatükkidel asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrashoiu ning neile juurdepääsu.

§ 5.   Heakorra tagamine krundil

  (1) Heakorra tagamiseks krundil on omanik kohustatud:
  1) kasutama krunti nii, et see ei oleks vastuolus üldiste huvidega, sh käesolevas eeskirjas sätestatud nõuetega;
  2) niitma rohtu, pügama hekki korraldama kõnniteedel liikumist takistavate ja liikluskorraldusvahendite nähtavust varjavate puuokste kärpimist;
  3) puhastama regulaarselt oma puhastusalal olevaid sademeveekraave;
  4) korraldama puudelt või põõsastelt langenud lehtede riisumise ja äraveo;
  5) rakendama meetmeid talle kuuluva krundi reostamise ja risustamise vältimiseks;
  6) varustama ehitised aadressile vastava ning ühtses stiilis kujundatud ja nähtavasse kohta paigaldatud numbrisiltidega;
  7) tagama riigilipu heiskamise vastavalt kehtivale korrale.

  (2) Põllumajandusloomade ja -lindude ning mesilaste pidamine on lubatud üksnes linnavalitsuse loal.

§ 6.   Ajutise ehitise omaniku kohustused

  Ajutise ehitise omanik on kohustatud:
  1) püstitama ajutise ehitise linnavalitsuse korralduses sätestatud tingimustel;
  2) korras hoidma ajutise müügi- või teenustööpunkti või -kioski ümbruse 5 m raadiuses, teeäärse ehitise ümbruse kuni sõidutee telgjooneni;
  3) varustama müügikoha prügiurni või -konteineriga, tagama selle korrashoiu ja regulaarse tühjendamise.

§ 7.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) tehnovõrgu korras hoidma;
  2) hoidma tehnovõrgu maapealse osa seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja tehnovõrgu kohal teekatte korrasoleku, kusjuures kaevupead peavad olema maapinna või teekattega ühel tasapinnal.

§ 8.   Ehitus- remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) vältima nimetatud töödega kaasneva pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  3) rajama ja hoidma korras piirdeaia või muu tõkke. Piirdel peab olema teave tööde tegija kohta, teisaldatavad soojakud peavad olema korrektse välisilmega;
  4) pärast tööde lõpetamist heakorrastama objekti ümbruse;
  5) säilitama väljakujunenud sademevee äravoolud.

3. peatükk Koormise määramine 

§ 9.   Koormise olemus


Koormis määratakse krundi omanikele puhastusalal heakorra tagamiseks

  Koormise täitja või tema arvel teine isik on kohustatud
  1) koristama puhastusalal jäätmed ja prahi;
  2) niitma muru või heina (lubatud maksimaalne kõrgus on 15 cm);
  3) lõikama kõnniteel liikumist takistavad puude ja põõsaste oksad;
  4) pügama heki, riisuma lehed, pühkima tolmu ja liiva;
  5) koristama kõnniteel lume ja jää kuni teekatteni (v.a lumevalli alla jääv ala), tõrjuma libeduse.

§ 10.   Koormise ulatus

  Koormise ulatuseks on määruse § 2 punktis 4 sätestatud puhastusala.

§ 11.   Koormise täitja

  Koormise täitjaks on:
  1) krundi omanik või
  2) Sindi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt valitud ja krundi omaniku arvel koormist täitev isik.

§ 12.   Koormise täitmise tingimused ja kord

  Koormise täitmise tingimused ja kord on sätestatud määruse § 9 punktis 1

4. peatükk Krundi omaniku arvel koormist täitva isiku valimine volikogu poolt 

§ 13.   Taotluse esitamine

  (1) Krundi omanikul on õigus esitada linnavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus maksta koormise täitmise eest raha, mida peab kasutama selle koormise täitmiseks.

  (2) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotluse esitaja nimi;
  2) puhastusala aadress ja mõõtmed;
  3) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha.

§ 14.   Taotluse lahendamine ja koormise maksumuse väljaselgitamine

  (1) Määruse §-s 13 sätestatud taotluse laekumise korral tellib linnavalitsus vähemalt kolmelt puhastustöid teostavalt ettevõtjalt hinnapakkumised taotluses nimetatud puhastusalal koormise täitmiseks vajalike tööde maksumuse selgitamiseks.

  (2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hinnapakkumiste laekumist selgitab linnavalitsus välja koormise maksumuse, kasutades hindamiskriteeriumina odavaimat koormise täitmiseks vajalike tööde hinda.

  (3) Linnavalitsus valmistab ette volikogu otsuse eelnõu koormise maksumuse määramiseks.

§ 15.   Koormise maksumuse määramine

  (1) Koormise maksumuse määrab volikogu talle edastatud materjalide põhjal.

  (2) Volikogu määrab koormise maksumuse mitte kauemaks kui üheks aastaks alates koormise maksumuse määramise otsuse (edaspidi otsus) jõustumisest.

§ 16.   Koormise maksumuse tasumine

  (1) Krundi omanik on kohustatud tasuma koormise maksumuse ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

  (2) Juhul kui volikogu määrab koormise maksumuse kauemaks kui 3 kuud, on krundi omanikul õigus tasuda koormise maksumus igakuuliste võrdsete osamaksetena. Osamaksete rakendamise korral on esimese osamakse tasumise tähtpäevaks otsuse jõustumise kalendrikuu viimane tööpäev ning iga järgneva osamakse tasumise tähtpäevaks on vastava kalendrikuu viimane tööpäev.

  (3) Juhul kui krundi omanik ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 2 sätestatud koormise maksumuse tasumise kohustust nõuetekohaselt, kaotab otsus kehtivuse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 2 nimetatud tähtpäevale järgneval kalendripäeval.

5. peatükk Vastutus 

§ 17.   Vastutus

  (1) Heakorraeeskirja rikkumisel või koormise täitmata jätmisel vastutab isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² või karistusseadustiku § 261 sätestatud alustel ja korras.

  (2) Linnavalitsusel on õigus heakorraeeskirja rakendamiseks kohaldada asendustäitmise ja sunniraha seadust.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Rakendussätted

  Sindi Linnavolikogu 16. jaanuari 2003 määrusega nr 4 kinnitatud „Avaliku korra eeskirja, heakorraeeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” punkt 2 tunnistada kehtetuks.

§ 19.   Jõustumine

  Määrus jõustub 15. mail 2007.

Toomas Asi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json