SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 47

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 13.11.2012 nr 12
jõustumine 01.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale (edaspidi kord) sätestab Varstu valla poolt puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korra.

 (2) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 0 kuni 18-aastase õigusaktides sätestatud korras tuvastatud puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

 (3) Hooldajatoetust makstakse isikule, kelle enda ja kelle puudega lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Varstu vald ja kelle tegelik elukoht on Varstu vald.

 (4) Hooldajaks käesoleva määruse tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik.

§ 2.  Hooldajatoetuse määr

 (1) Hooldajatoetuse määr on 26 eurot kuus.

 (2) Hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 100 % hooldajatoetuse määrast.

 (3) Vallavalitsusel on õigus määrata ja maksta hooldajatoetust kehtestatud määrast suuremas ulatuses, kui hooldusvajadus on erakordselt suur.

§ 3.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitab taotleja Varstu Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistile kirjaliku avalduse.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 2) arstliku ekspertiisikomisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul.

 (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 4.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine

 (1) Sotsiaaltöö spetsialist selgitab välja puudega lapse hooldusvajaduse vastavalt hindamisinstrumendile ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

 (2) Sotsiaaltöö spetsialist koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste ning hooldajatoetuse taotleja võimaluste kohta tagada puudega lapse hooldamine. Arvamuses kirjeldatakse muuhulgas lapse hooldamise tagatust teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 5.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Vallavalitsus teeb kaalutlusotsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse saabumisest, arvestades hooldajatoetuse taotlust ja sellele lisatud dokumente, sotsiaaltöö spetsialisti koostatud arvamust ning muid asjas kogutud andmeid.

 (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) kuni lapse puude kestuse viimase päevani;
 2) vallavalitsuse korralduses määratud kordushindamise tähtajani.

 (3) Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele kuni ühekordses hooldajatoetuse määras 0 kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest.

 (4) Hooldajatoetuse uueks määramiseks lõike 2 punktis 1 ja 2 sätestatud tähtaja möödumisel esitab taotleja sotsiaaltöö spetsialistile uue avalduse koos korras nõutud dokumentidega. Kui hooldajatoetuse taotleja on esitanud avalduse hiljemalt 30 päeva jooksul puude raskusastme määramise otsuse tegemisest ning puude raskusastme määramise otsus on tehtud tagasiulatuvalt, määratakse hooldajatoetus tagasiulatuvalt puude raskusastme määramise kuupäevast.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse välja või kantakse hooldaja arvelduskontole hooldajatoetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks.

 (2) Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 7.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ning hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
 2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 3) puudega lapse 18-aastaseks saamisel;
 4) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil.

 (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud 10 päeva jooksul kirjalikult teavitama sotsiaaltöö spetsialisti kõikidest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise.

 (3) Hooldajatoetuse maksmise lõpetamise asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda. Enammakstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või nõutakse sisse kohtu kaudu.

§ 8.  Rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  Puudega lapse hooldajatoetuse rahaliste vahendite ülejäägi korral võib seda kasutada keskmise, raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning toimetulekut soodustavate kulude katteks.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013 a.

Ale Sprenk
Volikogu esimees