Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 48

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 13.11.2012 nr 14
jõustumine 01.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lg 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus kehtestab eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Varstu vallas.

 (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse:
 1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind, milleks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
 2) eluruumis üksi elavate pensionärile 51 m2.

 (3) Eluruumi alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvate arvete või maksekviitungite (kuludokumentide) esitamisel.

§ 2.  Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) Korteriüür või hooldustasu kuni 2.00 eurot 1 m2 kohta kuus.

 (2) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
 1) lokaal- ja ahiküttega eluruumis kuni 4.00 eurot 1 m2 kohta kuus;
 2) kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

 (3) Tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus kuni 12.00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8.00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

 (4) Tarbitud elektrienergia maksumus arve alusel kuni 24.00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10.00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

 (5) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus arve alusel:
 1) 1-2 inimese kohta 2 ballooni aastas;
 2) 3 ja enam pereliiget 4 ballooni aastas.

 (6) Maamaksukulud (kolmekordne elamualune pind) kuni 2.00 eurot 1 m2 kohta kuus.

 (7) Hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 1.00 euro 1 m2.

 (8) Tegelik olmejäätmete veotasu arve alusel kuni 8.00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning 4.00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013 a.

Ale Sprenk
Volikogu esimees