Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 49

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.11.2012 nr 13
jõustumine 01.01.2013

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Varstu vallale riigieelarvest eraldatud tasandusfondi vahendite hulka kuuluva koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

 (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetuse ulatuses kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste toitlustuskulusid, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

 (2) Põhiharidust omandava õpilaste koolilõuna maksumuse vahe, mis tuleneb koolilõuna tegelikust maksumusest ja riigi poolt eraldatud summast, kaetakse Varstu valla eelarve vahenditest.

 (3) Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kehtestab Varstu Vallavalitsus.

 (4) Koolilõuna maksumuse hüvitamine põhiharidust omandavatele õpilastele toimub kooli või toitlustusettevõtte poolt esitatud arvete alusel.

§ 3.  Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontrollimine

 (1) Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

 (2) Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite kasutamise üle peab arvestust valla raamatupidamine ja kontrollib vallavalitsus.

§ 4.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013 a.

Ale Sprenk
Volikogu esimees