SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 50

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 13.11.2012 nr 11
jõustumine 01.01.2013

Määrus kehtestataks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 282 lg 5 ja § 41 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Varstu vallas.

 (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Varstu vallas. Erandina võib hoolduse seada isikule, kelle tegelik elukoht on Varstu vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt vastava omavalitsusega.

 (5) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Erandkorras võib hooldajaks olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teostada.

§ 2.  Hooldajatoetus ja toetuse määr

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale või eestkostjale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 (2) Raske puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetuse määr on 16 eurot kuus.

 (3) Sügava puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetuse määr on 26 eurot kuus.

 (4) Vallavalitsusel on õigus määrata ja maksta hooldajatoetust määrast suuremas ulatuses, kui hooldusvajadus on erakordselt suur.

§ 3.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks ning hooldajatoetuse määramiseks tuleb esitada Varstu valla sotsiaaltöö spetsialistile hooldusvajadusega isiku ja hooldaja avaldus koos järgmiste vajalike dokumentidega:
 1) hooldaja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
 2) arstliku ekspertiisi otsus hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta;
 3) eestkoste seadmise kohtumäärus (selle olemasolul).

 (2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejatelt täiendavaid dokumente või andmeid.

§ 4.  Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

 (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille teeb sotsiaaltöö spetsialist hoolduse seadmiseks kindlaks hindamisinstrumendi täitmisega.

 (2) Hindamisinstrumendi alusel jaotatakse hooldusvajadus:
 1) raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses;
 2) suutmatus osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada;
 3) eestkostetava järelevalve ja juhendamise vajadus igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

 (3) Hindamisinstrumendiga teeb sotsiaaltöö spetsialist kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

 (4) Sotsiaaltöö spetsialist teeb vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks ning hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks.

§ 5.  Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldaja määramine või sellest keeldumine ja hooldajatoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Korraldusega määratakse hooldusvajadus, hooldaja isik ning hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

 (3) Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele hooldatavale.

 (4) Hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajatult.

 (5) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
 2) seatud eestkoste lõpptähtajani;
 3) kuni neljaks kuuks isiku puhul, kes trauma- ja operatsioonijärgse seisundi või aktiivravi järgselt ei suuda osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

 (6) Korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.  Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetust makstakse korralduse vastuvõtmisele järgnevast kuust.

 (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja või eestkostja arvelduskontole.

 (3) Kui hooldajatoetus on määratud tähtajaliselt, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist tagasiulatuvalt puude määramise kuust, kui taotleja on esitanud avalduse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest.

 (4) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks ei esitata avaldust 30 päeva jooksul vastava otsuse saamisest, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist avalduse esitamisele järgnevast kuust.

 (5) Hooldus ja hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse korralduse vastuvõtmisele või eestkoste lõppemisele järgnevast kuust.

§ 7.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

 (2) Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
 1) hooldatava või hooldaja elukoha vahetus;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
 3) hooldatavale keskmise puude määramine või puude mittemääramine;
 4) hooldusvajaduse vähenemine;
 5) hooldajale sügava või raske puude määramine;
 6) hooldatava või hooldaja surm;
 7) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
 8) hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramisega pandud kohustustest.

§ 8.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud 10 päeva jooksul vallavalitsusele kirjalikult teatama asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või selle suuruse muutumise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013 a.

Ale Sprenk
Volikogu esimees