PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine

Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 52

Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine

Vastu võetud 30.04.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, planeerimisseaduse § 29 lõike 3 ja lõike 4, Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 17 “Kohtla-Järve linna ehitusmäärus” § 21 lõike 1 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. veebruari 2014. a määruse nr 19 „Kohtla-Järve linna üldplaneeringute ülevaatamise algatamine ja ülevaatamise kava kinnitamine“ § 3 alusel.

§ 1.  Planeeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine

 (1) Kinnitada planeeringu ülevaatamise tulemused vastavalt lisale.

 (2) Lugeda Kohtla-Järve linnas kehtivateks üldplaneeringuteks järgmised üldplaneeringud:
 1) Järve linnaosa üldplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2008. a otsusega nr 265);
 2) Ahtme ja Sompa linnaosa üldplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 168);
 3) Kukruse linnaosa üldplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. mai 2010. a otsusega nr 76);
 4) Oru linnaosa üldplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. mai 2010. a otsusega nr 75);
 5) Järve linnaosa üldplaneeringu täpsustava tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku üldplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 18. veebruari 2009. a otsusega nr 387).

 (3) Lugeda Kohtla-Järve linnas kehtivaks üldplaneeringute täpsustavaks teemaplaneeringuks Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 169).

§ 2.  Üldplaneeringu elluviimine

  Jätkata Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa üldplaneeringute elluviimist vastavalt selles kirjeldatule.

§ 3.  Rakendussätted

  Avaldada määrusest teade ajalehes Põhjarannik ja Kohtla-Järve linna kodulehel ning teha määrus teatavaks Ida-Viru maavanemale.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Lisa