Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2018, 2

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib kohanimede määramise, muutmise, tühistamise ning ametliku kohanime või nimeobjekti ruumikuju muutmise Saaremaa vallas (edaspidi vald) kohanimeseaduse alusel.

  (2) Kohanime määramine on kohanime määramine määramata nimega nimeobjektile kohanimeseaduse mõistes, määratud kohanime muutmine, määratud kohanime kehtetuks tunnistamine või ametliku kohanime või nimeobjekti ruumikuju muutmine.

  (3) Kohanimi määratakse kohanimeseaduses sätestatud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumile.

  (4) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (5) Kohanime määraja on Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi valitsus).

  (6) Kohanimi määratakse valitsuse korraldusega.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Valitsusel tuleb ametlik kohanimi määrata vastavalt kohanimeseaduse §-le 4.

  (2) Kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus ja minister, annab valitsus korraldusega kohanimemäärajale arvamuse määratava kohanime kohta.

  (3) Kohanime muutmine, tühistamine ja ametliku nimeobjekti ruumikuju muutmine toimub samas korras kui kohanime määramine.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määramise võib algatada Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu), valitsus, osavallakogu, kogukonnakogu, valitsuse hallatav asutus ning füüsiline ja juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Kohanime määramise või muutmise taotlus peab sisaldama kohanime muutmise ja uue kohanime valiku põhjendust.

  (2) Kohanime määramise ettevalmistust korraldab valitsuse vastava valdkonna eest vastutav osakond.

  (3) Kohanime määramise ettevalmistamisel:
  1) kontrollitakse taotluse vastavust kohanimeseaduses sätestatud nõuetele;
  2) selgitatakse välja eraomandis oleva katastriüksuse puhul omaniku arvamus;
  3) valmistatakse ette korralduse eelnõu kohanime määramiseks;
  4) edastatakse korralduse eelnõu arvamuse andmiseks vastava piirkonna osavalla- või kogukonnakogule.

  (4) Kohanime määramise ettepaneku kohta arvamuse saamiseks moodustab valitsus kohanimekomisjoni.

  (5) Valitsus kinnitab kohanimekomisjoni koosseisu ja kohanimekomisjoni põhimääruse.

  (6) Eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramise kavatsusest teavitab kohanimemääraja asjaomast maaomanikku kirjalikult, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.

  (7) Kohanimi muudetakse või tunnistatakse kehtetuks kohanimeseaduses sätestatud juhtudel ja korras.

  (8) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele nime taotletakse.

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist valla veebilehel, vallalehes „Saaremaa Teataja“ ja ühes Saare maakonna ajalehes.

  (2) Pärast kohanime määramist edastatakse kohanime määramise õigusakt 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kuressaare Linnavolikogu 16. juuni 2005. a määrus nr 22 „Kohanime määramise kord Kuressaare linnas“;
  2) Kihelkonna Vallavolikogu 21. aprilli 2010. a määrus nr 6 „Kohanime määramise kord“;
  3) Lääne-Saare Vallavolikogu 20. mai 2015. a määrus nr 42 „Kohanimede määramise kord“;
  4) Orissaare Vallavolikogu 30. septembri 2010. a määrus nr 30 „Kohanime määramise kord Orissaare vallas“;
  5) Pihtla Vallavolikogu 16. septembri 2004. a määrus nr 10 „Pihtla valla kohanime määramise kord“;
  6) Pöide Vallavolikogu 23. septembri 2008. a määrus nr 18 „Kohanimede määramise kord Pöide vallas“;
  7) Salme Vallavolikogu 23. oktoobri 2006. a määrus nr 24 „Kohanimede määramise korra kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json