Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 16 „Saaremaa Vallavolikogu töökord“ muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2018, 3

Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 16 „Saaremaa Vallavolikogu töökord“ muutmine

Vastu võetud 26.04.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 22 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 16 "Saaremaa Vallavolikogu töökord" muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruses nr 16 "Saaremaa Vallavolikogu töökord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 15. Päevakorraküsimuste arutamise üldpõhimõtted
(1) Volikogu istungi päevakorras olevaid küsimusi arutatakse ühel või mitmel lugemisel.
(2) Mitmel lugemisel arutatakse päevakorras olevaid küsimusi eelnõu algataja ettepanekul. Kahel lugemisel arutatakse küsimust ka juhul, kui seda nõuab vähemalt üks komisjon või fraktsioon või kolmandik istungist osavõtvaid volikogu liikmeid. Komisjon või fraktsioon peab esitama kirjaliku põhjenduse küsimuse arutamiseks kahel lugemisel. Ülejäänud juhtudel otsustatakse eelnõu mitmele lugemisele panemine hääletamisega.
(3) Eelarve eelnõu arutamisel volikogus lähtutakse alljärgnevast:
1) valitsus edastab eelarve eelnõu koos seletuskirjaga enne volikogule esitamist arvamuse avaldamiseks osavalla- ja kogukonnakogule. Osavalla- ja kogukonnaosakogu arvamus lisatakse volikogule esitatavale eelarve eelnõu seletuskirjale;
2) eelarve eelnõu menetlemise juhtivkomisjon on rahanduse valdkonna eest vastutav volikogu komisjon;
3) muudatusettepanekud eelarve eelnõule vaatab läbi käesoleva lõike punktis 2 nimetatud volikogu komisjon;
4) pärast eelarve teise lugemise lõpetamist esitatud muudatusettepanekuid, mida valitsus ja käesoleva lõike punktis 2 nimetatud volikogu komisjon ei toeta, hääletamisele ei panda.
(4) Lisaeelarve eelnõu arutatakse kahel lugemisel käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud korras.“;

  2) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:
§ 151. Päevakorraküsimuste arutamine volikogu istungil
(1) Päevakorraküsimuse arutelu koosneb:
1) õigusakti eelnõu arutelu korral ettekandest, kaasettekannetest, küsimustele vastamisest, sõnavõttudest, repliikidest ning ettekandja ja kaasettekandjate ning fraktsioonide esindajate lõppsõnast;
2) õigusakti eelnõuta arutelu korral ettekandest ja kaasettekannetest, küsimustele vastamisest ning sõnavõttudest;
3) arupärimisele vastamise korral ettekandest, küsimustele vastamisest, arupärija sõnavõtust ja arupärimisele vastaja sõnavõtust. Küsimuste esitamise eesõigus on arupärimise esitajal.
(2) Päevakorraküsimuse arutamisel on aega:
1) ettekandeks kuni 15 minutit;
2) kaasettekandeks kuni 10 minutit;
3) küsimuseks kuni üks minut küsimuse kohta;
4) sõnavõtuks kuni viis minutit;
5) repliigiks kuni kaks minutit;
6) ettekandjate ja fraktsioonide esindajate lõppsõnaks kuni kolm minutit.
(3) Valitsuse algatatud õigusakti eelnõu kannab üldjuhul ette vallavanem või vastava valdkonna abivallavanem.
(4) Istungi juhataja katkestab ettekande, kaasettekande, sõnavõtu, repliigi või küsimuse teemast ilmse kõrvalekaldumise või ajalimiidi ületamise korral. Istungi juhatajal on õigus anda ettekandjale ja kaasettekandjale kolm minutit ning sõnavõtjale ühe minuti lisaaega.
(5) Sõnavõtu-, küsimuse või repliigi esitamise soovist teatatakse käetõstmisega või elektrooniliselt, kui selline võimalus on olemas. Sõna antakse taotlemise järjekorras. Küsimusi saab esitada ettekande ja kaasettekannete lõpul enne sõnavõtte ja repliike. Küsimus esitatakse lühidalt ja konkreetselt.
(6) Igas päevakorraküsimuses on käesoleva määruse paragrahv 12 lõikes 5 nimetatud isikutel õigus ühele sõnavõtule, volikogu liikmetel lisaks sellele veel kahele küsimusele ning kahele repliigile. Küsimusi saab esitada ainult ettekandjale ja kaasettekandjale.
(7) Istungi juhataja võib võtta igal istungi etapil vaheaja kuni 10 minutit. Fraktsioonidel on õigus enne hääletamist taotleda vaheaega. Fraktsiooni esindaja taotlus kuni viieminutilise vaheaja kohta aktsepteeritakse hääletamisele panemata.
(8) Volikogu liikmel on enne hääletamist õigus nõuda volikogu liikmete kohaloleku kontrolli.
(9) Enne hääletamist võib istungi juhataja anda küsimuseks sõna üksnes hääletusprotseduuri kohta. Hääletamise ajal sõna ei anta, protseduuri algust ja lõppu tähistatakse haamrilöögiga.
(10) Kui volikogu liige leiab, et istungi läbiviimise reegleid rikutakse, võib ta esitada istungi juhatajale protesti. Kui volikogu liige soovib saada selgitust istungi läbiviimise reeglite kohta, võib ta esitada istungi juhatajale küsimuse. Istungi juhataja lahendab protesti või vastab küsimusele viivitamata.
(11) Enne volikogu istungi lõppu kuulatakse ära informatsioon volikogu järgmise istungi aja ja koha kohta ning muudes volikogu istungi ettevalmistamist puudutavates küsimustes. Istungi lõpetab istungi juhataja haamrilöögiga.
(12) Volikogu istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. Protokoll avalikustatakse valla veebilehel seitsme päeva jooksul pärast volikogu istungi toimumist.“;

  3) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Komisjon võib vajadusel sõnastada muudatusettepaneku oma koosolekul.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json