Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rae Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2018, 15

Rae Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 02.05.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Rae Sotsiaalkeskus

  (1) Rae Sotsiaalkeskus (edaspidi Keskus) on Rae Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse põhimääruse kinnitab ja muudab Vallavalitsus.

  (3) Keskus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Keskuse asukoht on Aaviku 1, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa.

  (2) Keskus (Rae Hooldekodu) tegutseb ka Laste 2, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  Keskusel on oma pitsat ja sümboolika, mis on vastavusse viidud valla sümboolikaga ja kooskõlastatud Vallavalitsusega.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID, ÜLESANDED JA PÕHIMÕTTED 

§ 4.   Tegevuse eesmärgid

  Keskuse tegevuse eesmärgid on:
  1) isiku vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga suurendada või säilitada isiku iseseisvat toimetulekuvõimet;
  2) tõsta elanikkonna teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning ennetada toimetulekuraskusi.

§ 5.   Ülesanded

  Keskus osutab järgmiseid sotsiaalteenuseid:
  1) koduteenus;
  2) isikliku abistaja teenus;
  3) sotsiaaltransporditeenus;
  4) päevahoiuteenus erivajadustega inimestele;
  5) päevakeskuse teenus pensionäridele;
  6) üldhooldusteenus;
  7) riiklikud erihoolekandeteenused;
  8) toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused.

§ 6.   Tegevuse põhimõtted

  Keskus osutab teenuseid eelkõige Rae valla elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid vastava omavalitsusüksusega sõlmitud lepingu alusel.

§ 7.   Arengukava

  (1) Keskuse järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava viieks aastaks.

  (2) Arengukava kinnitatakse Vallavalitsuse poolt.

  (3) Arengukava avalikustatakse Keskuse veebilehel.

§ 8.   Õigused

  Keskusel on õigus:
  1) osutada tasulisi teenuseid Vallavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel;
  2) saada Vallavalitsuselt, selle struktuuriüksustelt ja Vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

3. peatükk KOOSSEIS JA JUHTIMINE 

§ 9.   Struktuur ja koosseis

  Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab Vallavalitsus.

§ 10.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib direktor, kes tegutseb vastavalt Keskuse põhimäärusele ja juhindub ametijuhendist ning muudest Vallavalitsuse kehtivatest õigusaktidest.

  (2) Keskuse direktori kinnitab ametisse Vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale ja Keskuse direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Keskuse direktor:
  1) teeb Vallavalitsusele ettepanekud Keskuse struktuuri muutmise kohta;
  2) sõlmib Keskuse töötajatega töölepingud, määrab (käskkirjaga) töötajate töö- ja lisatasud ning muud väljamaksed lähtudes Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarvevahenditest;
  3) esindab oma pädevuse piires Keskust riigi- ja omavalitsusorganites ning muudes institutsioonides;
  4) teeb vajadusel ettepanekuid Keskuse põhimääruse muutmiseks;
  5) töötab välja töökorraldusreeglid ja töötajate ametijuhendid;
  6) koostab Keskuse eelarve projekti ja esitab selle (nõutud tähtajaks) Vallavalitsuse rahandusametile.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 11.   Keskuse varad ja vahendid

  (1) Keskusel on oma alaeelarve Rae valla eelarves, mille kinnitab Rae Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu).

  (2) Keskuse kulud kaetakse vallaeelarvest.

  (3) Kui Keskuse teenustest ja muudest laekumistest saadud tulud ületavad eelarves ettenähtud summa, siis selle kasutamise otsustab Vallavalitsus.

  (4) Keskuse vara ja vahendid on kohaliku omavalitsuse poolt Keskuse asutamisel tema valdusesse antud või tegevuse ajal soetatud, annetatud varad.

  (5) Keskuse valduses olev vara kajastub valla raamatupidamises, Keskuse valduses oleva vara omandivormi muutmine ja vallale varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Rae valla õigusaktidele.

  (6) Üks kord aastas inventeeritakse Keskuse valduses olevat vallavara koosseisu täpsustamiseks.

  (7) Keskuse raamatupidamisarvestust korraldab Vallavalitsuse rahandusamet.

§ 12.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Kontrolli ja järelevalvet Keskuse põhimääruse täitmise üle teostab Vallavalitsus.

  (2) Keskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Vallavalitsuse rahandusamet.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 13.   Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Vallavolikogu.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Rae Vallavalitsuse 03.03.2015 määrus nr 9 „Rae Hooldekodu põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Priit Põldmäe
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Martin Minn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json