HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2018, 24

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 02.05.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Lüganuse vallas elavate laste ja noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamist Lüganuse valla eelarvest.

  (2) Valla eelarvest finantseeritakse lapse või noore õppimist huvikoolis ja osalemist huvitegevuses Ida- või Lääne-Virumaal.

  (3) Kord ei reguleeri Lüganuse valla ametiasutuse hallatavate asutuste finantseerimist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõisted käesoleva korra tähenduses:
  1) Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas huvikoolis ja tugineb õppekavale.
  2) Huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
  3) Õppekoha maksumus – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.
  4) Õppur – Lüganuse vallas elav laps või noor vanuses kuni 19 eluaastat, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.
  5) Laager – huvikooli või huviringi poolt korraldatud eesmärgistatud ühistegevus, mille jooksul tegeletakse intensiivselt huviõppega.

  (2) Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

  (3) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õppuri huvihariduse või -tegevuse toetamiseks.

§ 3.   Huvitegevuse ja -hariduse toetuste liigid

  Lüganuse vallas makstakse lapse ja noore huvitegevuses osalemiseks järgmisi toetusi:
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele (huviringid, klubid, stuudiod vms), mis ei ole registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, osavõtutasu katmiseks;
  3) laagris või võistlusel osalemise toetus.

§ 4.   Huvihariduse toetus

  (1) Lüganuse vald toetab õppuri huvihariduse omandamist huvikoolis, makstes 100% õppekoha maksumusest huvikooli poolt esitatud arvete alusel.

  (2) Huvikoolis õppimise arveldamise aluseks on õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri, õppekava ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus.

§ 5.   Huvitegevuse toetus

  (1) Huvitegevuse toetuse taotlemiseks saab huvitegevuse pakkuja esitada vallavalitsusele taotluse (Lisa) hiljemalt 15. oktoober.

  (2) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
  1) Teenuse pakkuja on registreeritud äriregistris;
  2) Huvitegevuse pakkujaks on kultuuri-, noorsoo- või haridusasutus, spordikool või klubi.

  (3) Huvitegevuse toetus määratakse üheks õppeaastaks.

  (4) Huvitegevust finantseeritakse esitatud arvete alusel.

  (5) Toetust makstakse sagedusega üks kord kuus, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

§ 6.   Laagris või võistlusel osalemise toetus

  (1) Laagris või võistlusel osalemise toetuse taotlemiseks esitab huvikool või -ringi läbiviija taotluse (Lisa) vallavalitsusele õppuri omaosaluse katmiseks.

  (2) Laager või võistlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses õppur osaleb.

  (3) Toetuse määr on kuni 100 eurot õppuri kohta aastas.

  (4) Laagris või võistlusel osalemise toetuse taotluse võib esitada ka mitme õppuri kohta.

§ 7.   Huvihariduse ja -tegevuse toetuse määramine

  (1) Toetus määratakse vallavalitsuse haldusaktiga, mille eelnõu koostab vallavalitsuse haridusspetsialist.

  (2) Vallavalitsus võib toetuse andmisest keelduda, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) taotlejal on teenusepakkujana võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (3) Vallavalitsus võib nõuda täiendavate dokumentide, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised, esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult.

  (4) Haridusspetsialist kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (5) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine haridusspetsialisti otsusel ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

  (6) Haridusspetsialistil on õigus kontrollida õppurite osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (7) Huvikoolist või -tegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust.

  (8) Vallavalitsus lõpetab haldusaktiga toetuse maksmise eelmises lõikes sätestatud juhul või kui õppur on huvikoolist või -tegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist huvihariduse ja huvitegevuse kohta antud haldusaktid ja lepingud jäävad kehtima kuni haldusaktis või lepingus märgitud lõpptähtajani.

  (2) 2018. aastal on taotluse esitamise kuupäevad 31. mai ja 15. oktoober.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. maist 2018.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2016 määrus nr 89 „Huvihariduse toetamise kord“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
vallavolikogu esimees

Lisa  Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json