Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Luunja valla hankekord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2018, 39

Luunja valla hankekord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lg 1 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev hankekord reguleerib Luunja Vallavalitsuses (edaspidi valitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes sh. valla asutatud sihtasutustes (edaspidi asutus):
  1) riigihangete planeerimist;
  2) riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist;
  3) riigihangete, sh lihthangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise korda;
  4) lihtsustatud korras tellitavate teenuste ning sotsiaal- ja eriteenuste hangete korraldamist;
  5) meetmeid huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

  (2) Kõik käesolevas hankekorras nimetatud eeldatavad maksumused arvestatakse käibemaksuta.

  (3) Riigihanke korraldamiseks annab loa Luunja Vallavolikogu, kui riigihanke tulemusel sõlmitakse hankeleping, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ning selle väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud.

  (4) Hanke õiguspärase ja õigeaegse korraldamise eest vastutab hanget korraldava valdkonna eest vastutav isik või asutuse juht.

§ 2.   Hankekomisjon

  (1) Valitsus või asutuse juht kinnitab hangete läbiviimiseks vähemalt kolmeliikmelise hankekomisjoni.

  (2) Hankekomisjoni pädevuses on:
  1) pakkumuste avamine;
  2) kvalifitseerimise, vastavaks tunnistamise ja edukaks tunnistamise protokollide koostamine ja valitsusele kinnitamiseks esitamine;
  3) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  4) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (3) Hankekomisjoni töö vorm on koosolek. Hankekomisjoni koosolekul tehtud otsustused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud hankekomisjoni liikmed.

  (4) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole hankekomisjoni liikmetest. Hankekomisjon võtab vastu otsuseid poolthäälte enamusega.

§ 3.   Hankeplaan

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks aastaks hankeplaan koos üldise ajakavaga.

  (2) Hankeplaanis kajastatakse lihthankeid, mille piirmäär on 30 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu puhul ja 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul ning riigihankeid, mille piirmäär on 60 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu puhul ja 150 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul.

  (3) Hankeplaani koostamiseks esitavad valdkonna juhid ja asutuste juhid kavandatavate lihthangete ja riigihangete kohta informatsiooni valitsusele kahe nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

  (4) Hankeplaanis kajastatakse alljärgnev informatsioon:
  1) ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus;
  2) hanke eeldatav maksumus;
  3) hanke korraldamise aeg kuu täpsusega;
  4) hanke korraldamise eest vastutava valdkonna juht või asutuse juht;
  5) hanke eest vastutav isik;
  6) hankemenetluse liik.

  (5) Valitsus kinnitab korraldusega eelarveaasta hankeplaani hiljemalt kahe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest. Hankeplaan avaldatakse valla veebilehel.

  (6) Valitsusel on õigus hankeplaani muuta, muudatus kinnitatakse korraldusega.

§ 4.   Hangete korraldamine

  (1) Hangete korraldamine toimub vastavalt hankeplaanile.

  (2) Vastutav isik korraldab hanke alusdokumentide koostamise ja esitab hankedokumendid kooskõlastamiseks valdkonna juhile või asutuse juhile.

  (3) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb vastutaval isikul koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (4) Riigihangete seaduse kohaselt nõutav riigihange korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena. Riigihangete registris koostatud dokumente ei pea dokumendiregistris registreerima.

  (5) Hanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui seadus seda ei nõua.

§ 5.   Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimise kord

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 10 000 eurot kuni 60 000 eurot, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine ning selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule.

§ 6.   Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde tellimise kord

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 kuni 30 000 eurot ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 kuni 60 000 eurot, tuleb esitada hanketeade kodulehel ja teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada hange väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5 000 kuni 10 000 eurot, tuleb esitada hanketeade kodulehel ja teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (4) Valdkonna juht ja asutuse juht otsustab ja vastutab hangetega seotud toimingute eest, mille eeldatav maksumus on 5 000 kuni 10 000 eurot ning kinnitab tulemused ja otsustab hankelepingu sõlmimise oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires.

§ 7.   Hanketulemuse kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine

  (1) Valitsus annab korralduse hankelepingu sõlmimiseks hangete puhul üle 10 000 euro.

  (2) Valitsuse korraldusega kinnitatakse hankekomisjoni poolt tehtud ettepanek ja otsustatakse:
  1) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  2) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
  3) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  4) hankelepingu sõlmimine;
  5) hankemenetluse lõpetamine;
  6) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (3) Hankelepingu allkirjastab vallavanem või asutuse juht, kui valitsus ei otsusta teisiti.

§ 8.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav valdkonna juht või asutuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima oma otsest juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

  (2) Pakkumuse avamisel kontrollitakse pakkuja kohta äriregistris avaldatud andmeid, millest selguvad pakkujaga seotud isikud.

  (3) Hanke korraldamise eest vastutavatele valdkonna juhtidele või asutuse juhtidele tagatakse vastavalt vajadusele koolitusi huvide konflikti ennetamise kohta.

§ 9.   Hankedokumentide säilitamine

  (1) Kogu hankedokumentatsiooni säilitatakse seitsme aasta jooksul pärast hanke korras teostatud tööde või teenuste teostamisest arvates. Välisabi kasutamise abikõlblikkuse tõendamiseks peab hanke dokumentatsioon olema kättesaadav vastavalt rahastaja poolt kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris, korraldab hanke eest vastutav isik hankedokumentatsiooni säilimise tagamiseks toimiku moodustamise, vastavalt paberkandjal või digitaalselt asutuse dokumendiregistris. Toimikusse kogutakse ja süstematiseeritakse kõik asjaomase hanke läbiviimise käigus kuni lepingu sõlmimiseni saadud ja loodud dokumendid.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 27.11.2014. a määrus nr 50 „Luunja valla hankekord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json