ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2019, 1

Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

Vastu võetud 30.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kasepää Vallavolikogu 21.10.2016 määrus nr 20 „Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 29.04.2015 määrus nr 2 „Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 22.09.2015 määrus nr 30 „Avinurme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Aivar Saarela
vallavolikogu esimees

Lisa Mustvee valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Lisa 1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplate tehnilised andmed

Lisa 2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike pikkused

Lisa 2-2 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud

Lisa 2-3 Survelised kanalisatsioonitorustikud

Lisa 3 Ühisveevarustuse puurkaevudest võetud põhjavee ning ühisveevärgist võetud joogivee proovide analüüsitulemused

Lisa 3-3 Joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Lisa 4 Reo- ja heitvee proovide analüüsitulemused

Arendamise kava joonistega saab tutvuda Mustvee valla kodulehel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json