Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Raieloa andmise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2019, 5

Raieloa andmise kord

Vastu võetud 26.04.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Raieloa andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil puu raieks loa taotlemist, loa andmist ning loa väljastamisel võimalike kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Korda kohaldatakse valla alevike kompaktse asustusega aladel, kalmistutel, muinsuskaitsealustel objektidel ja Kuressaare linna territooriumil.

  (3) Korda ei kohaldata raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses ja viljapuude (va avalikul haljasalal kasvav viljapuu) raiumiseks.

§ 2.   Mõisted käesoleva määruse tähenduses

  Käesoleva määruse tähenduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) puu – pikaealise tüvega puittaim, mille rinnasdiameeter (mõõdetuna 1,3 m kõrguselt juurekaelast) on vähemalt 12 cm või istutusplaani järgi istutatud mistahes puu või dekoratiivne väärtuslik põõsas;
  2) raie – puu likvideerimine juurekaelalt või puu hoolduslõikus;
  3) puu hoolduslõikus - lõikus puu võra hooldamiseks ja/või kujundamiseks, mille käigus säilib puu elujõulisus;
  4) raieluba – luba, mis annab õiguse puu likvideerimiseks juurekaelalt või võra hoolduslõikuseks ning määrab vajadusel raie kõrvaltingimused;
  5) vesivõsu – uinuvast või lisapungast arenenud väheharunenud võsu;
  6) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada (aprillist kuni augusti lõpuni);
  7) asendusistutus- raiutava puu asemele puu või põõsa asendusistutamine garantiikirjas märgitud kohas ja hulgal;
  8) kõrghaljastus - maastikku ilmestavad puudegrupid, üksikpuud, pargid, kalmistud, hiiepuud, hiied ja muud kavakindlalt puittaimedega haljastatud alad ning metsaosad maatükil, kus projekteerimistingimused või detailplaneering näevad ette metsa majandamisest erinevat maakasutust.

2. peatükk Raieloa taotlemine ja väljastamine 

§ 3.   Puu raieks loa andmise põhimõtted

  (1) Luba tuleb taotleda:
  1) puu raieks juurekaelalt, mille rinnasdiameeter on vähemalt 12 cm ja istutusplaani järgi istutatud mistahes puule ja olulise väärtusega põõsale;
  2) puu hoolduslõikuseks Kuressaare linna territooriumil.

  (2) Puu raieks väljastab loa Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) nimel majandus- ja haldusosakond (edaspidi osakond) osakonnajuhataja isikus.

  (3) Raie teostatamisel valla omandis oleval kõrghaljastusega kinnistul kohustub kinnistu valitseja või valitseja poolt määratud vastutav isik või asutus raie eelnevalt osakonnaga kooskõlastama.

  (4) Raieloa taotluse sisuliseks läbivaatamiseks võib osakond kaasata nõuandva organina valla raiekomisjoni.

  (5) Raieks ei ole vaja raieluba taotleda:
  1) tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või okstele;
  2) kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud juhul kohustub puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja viivitamatult teatama osakonnale maha langenud või murdumisohtlikest puudest, märkides puude arvu, liigid, asukoha, lisades asjakohase foto ning korraldab ohtliku olukorra või tuuleheite või -murru likvideerimise.

  (7) Raieloa saanud isik kannab puu raiel tekkiva raiese ja okste äraveoga kaasnevad kulud.

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa taotlus esitatakse valitsuse poolt korraldusega kinnitatud vormil.

  (2) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) puu kasvukoha kinnistu plaan, millel on märgitud raiutavad puud;
  2) pildimaterjal olemasolevast olukorrast;
  3) taotleja esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
  4) korteriühistu juhatuse või muu pädeva organi asjakohane otsus, kui luba taotletakse korteriühistule kuuluval kinnistul oleva puu raieks;
  5) kaasomanike kirjalik nõusolek, kui kaasomandi eset ei valitseta korteriühistu kaudu;
  6) ehitusloa või –teatise andmed ja ehitusprojekti asendiplaan, kui luba taotletakse ehituse alla jääva puu raieks.

§ 5.   Raieloa andmise kõrvaltingimused

  (1) Raieloa andmisel on õigus seada täiendavaid kõrvaltingimusi, eelkõige nõudeid:
  1) puu kännu või/ja juurestiku eemaldamiseks;
  2) puu asendusistutuse korraldamiseks, istutatud puu hoolduseks;
  3) puu hoolduslõikuse aja, lõikuse viisi ja ulatuse, arboristi kaasamise vm osas;
  4) olemasoleva kõrghaljastuse hooldustegevusteks;
  5) ohutusnõuete tagamiseks raie teostamisel (sh tee või tänava ajutine sulgemine vm);
  6) raierahu perioodil raie keelamise osas.

  (2) Kõrvaltingimuste täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele raieluba on antud.

§ 6.   Raieloa taotluse menetlemine

  (1) Osakond:
  1) registreerib raieloa taotluse ja kontrollib taotluse vastavust käesoleva määruse §-s 4 sätestatud nõuetele ning vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) vaatab läbi taotluse ja otsustab puu(de) raieloa andmise või andmisest keeldumise;
  3) määrab vajadusel käesoleva määruse § 5 lõikes 1 sätestatud raieloa kõrvaltingimused;
  4) hindab kavandatava raie põhjendatust, vajadusel otsustab taotlejalt dendropatoloogilise seisundihindamise või haljastusprojekti nõudmise;
  5) märgistab vajadusel raiutava puu looduses;
  6) nõuab puu asendusistutuse korral garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada puid määratud ajaks, hulgas ja märgitud istutuskohas;
  7) taotleb kaitstava loodusobjekti valitseja (Keskkonnaaamet vm) nõusoleku, kui see on nõutav kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjas;
  8) taotleb Muinsuskaitseameti nõusoleku, kui puu asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis.

  (2) Dendropatoloogilist seisundihindamist on õigus nõuda eelkõige, kui soovitakse likvideerida puud, mis on kaitstava loodusobjektina looduskaitse või muinsuskaitse all või kui tegemist on muul põhjusel väärtusliku puuga ning raiutava puu tervise ja elujõulisuse osas tekib raieloa taotlejaga eriarvamus.

§ 7.   Raieloa väljastamine

  (1) Raieloa taotlejale väljastatakse raieluba või teavitatakse teda taotluse rahuldamata jätmisest 30 kalendripäeva jooksul taotluse lahendamiseks viimase vajaliku või nõuetekohase dokumendi registreerimisest. Raieloa taotluse rahuldamata jätmist peab põhjendama.

  (2) Raieloa saaja kohustub teatama osakonnale raie aja kolm päeva enne või pärast raie teostamist.

  (3) Väljastatud raieloal oleva teabe raie iseloomu, asukoha, puude arvu ja raieloa väljaandmise kuupäeva kohta avalikustab osakond valla veebilehel.

§ 8.   Raieloa kehtivus

  (1) Raieluba puu likvideerimiseks on tähtajatu. Erandjuhtudel on õigus anda tähtajaline või muus osas tingimuslik raieluba.

  (2) Raieluba puu hoolduslõikuseks antakse ühekordseks lõikuseks.

§ 9.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa väljastamisest on õigus keelduda:
  1) kui taotluse raieloa saamiseks ei vasta käesoleva määruse §-s 4 esitatud nõuetele;
  2) kui taotluse esitaja ei ole raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või ei vasta tõele.

  (2) Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
  1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust vm) ega avalikus kohas liiklejaid;
  2) puu on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
  3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina looduskaitse või muinsuskaitse all;
  4) puu on olulise tähtsusega põlispuu, eripärase võra või muul põhjusel väärtuslik puu (sh hiied, hiiepuud), mille likvideerimine kahjustaks väärtuslikku loodus-ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;
  5) puu kasvukoha kinnistu osas on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

  (3) Puu likvideerimiseks taotletud raieloa andmise asemel on õigus anda raieluba puuvõra hoolduslõikuseks, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamisega.

§ 10.   Hoolduslõikuse nõuded

  Hoolduslõikuse teostamisel Kuressaare linna territooriumil tuleb arvestada järgmisi nõudeid:
  1) töövõtted ja lõikuse intensiivsus peavad lähtuma puu bioloogiast;
  2) järgida hoolduslõikuse loal kirjeldatud tingimusi etteantud majandamissuuna, puuliigile sobiva lõikusviisi, -ulatuse ja lõikamise aja kohta;
  3) tagada puu ohutus, elujõulisus, dekoratiivsus, liigiomane võrakuju, võra tasakaal, puuvõra visuaalne välimus ja võra proportsioonide säilimine.

§ 11.   Valla raiekomisjon

  (1) Raieloa taotluse sisuliseks läbivaatamiseks võib osakond kaasata nõuandva organina valla raiekomisjoni.

  (2) Valla raiekomisjoni koosseisu kinnitab vallavanem oma käskkirjaga. Valla raiekomisjoni esimees on osakonna juhataja.

  (3) Valla raiekomisjoni kutsub osakond kokku vastavalt vajadusele.

3. peatükk Asendusistutus 

§ 12.   Asendusistutus

  (1) Raieloa kõrvaltingimusena võib nõuda asendusistutust eelkõige:
  1) puu likvideerimisel, va käesoleva määruse § 3 lõike 5 punktis 1 nimetatud juhul;
  2) kui puuvõra kärpimisega ei tagatud puu elujõulisust ja puu sureb kärpimise tagajärjel kahe aasta jooksul peale hoolduslõikuseks loa väljastamist.

  (2) Asendusistutust võib ette näha detailplaneeringuga, projekteerimistingimustega ja ehitusprojektiga või ehitusloa ja kasutusloa väljaandmise kõrvaltingimusena.

  (3) Ühe likvideeritava puu asemele võib nõuda kuni kahe puu või samas visuaalses vääringus põõsaste istutamist.

§ 13.   Asendusistutuse garantiikiri

  (1) Asendusistutuse kohustus märgitakse raieloale ning vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri.

  (2) Asendusistutuse garantiikirja väljastamisel määratakse asendusistutuse täpsemad tingimused, eelkõige istutavate istikute arv, vanus, liik, istutamise koht ja aeg.

§ 14.   Asendusistuse teostamine

  (1) Asendusistutus viiakse võimaluse korral läbi samas asukohas, kus raiet teostati, või sama aleviku või linna piires, arvestades avalikku huvi.

  (2) Asendusistutus antakse kohe pärast töö valmimist üle osakonnale üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Üleandmisel kontrollitakse asendusistutuse vastavust nõuetele. Kui istutustöö ei vasta nõuetele, siis on õigus nõuda puuduste kõrvaldamist.

  (3) Kui asendatud püsihaljastus hävib asendusistutuse nõuete rikkumise tõttu kahe aasta jooksul istutuse aktiga fikseerimisest, võib nõuda samaväärse haljastuse rajamist samasse istutuskohta raieloa taotleja poolt ja kulul.

  (4) Asendusistutuse kohustuse täitmise tähtaja pikendamist on võimalik taotleda juhul, kui istutust pole võimalik teha seoses pooleliolevate ehitustöödega või muudel mõjuvatel põhjustel.

  (5) Asendusistutuse kohustuse täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele väljastatakse raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 15.   Raieloa muutmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Raieloa kehtivust on õigus peatada või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse loaga seatud kõrvaltingimusi;
  3) raiutakse loale mittekantud puid või rikutakse hoolduslõikuse nõudeid;
  4) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Raieloa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 16.   Raieloa saaja vastutus raie teostamisel

  (1) Raieloa saaja kohustub tagama raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks heakorrastamise.

  (2) Raieloa saaja vastutab raie teostamisel kolmandate isikute varale, elule või tervisele põhjustatud kahju eest.

§ 17.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud raielubade täitmise üle teostab osakond ja valitsuse järelevalveteenistus.

  (2) Raiekoha korrastamata jätmisel ja asendusistutuse kohustuse mittetäitmisel on järelevalve teostajal õigus teha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

  (3) Käesoleva korra nõuete rikkumise eest kohaldatakse looduskaitseseaduses ja muinsuskaitseseaduses sätestatud vastutust.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 18.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega:
  1) raieloa taotluse vormi;
  2) raieloa vormi;
  3) asendusistutuse garantiikirja vormi.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 23. oktoobri 2014. a määrus nr 29 "Raieloa andmise kord".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json