SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2019, 8

Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 03.05.2019 nr 14
jõustumine 01.06.2019

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkti 5 ja "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lõike 1, § 23 lõike 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse täiskasvanule tugiisikuteenuse (edaspidi teenus) osutamise kord ja tingimused.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  (1) Teenuse osutamise eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

  (2) Last kasvatavale isikule teenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

§ 3.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse sisuks on kõrvalabi osutamine, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Teenust osutatakse läbi järgmiste tegevuste:
  1) isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
  2) isiku suunamine teistele vajalikele teenustele;
  3) isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
  4) isiku abistamine asjaajamisel ameti- ja tervishoiuasutustes või muudes isikule vajalikes institutsioonides;
  5) isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste ja teabe vahendamine;
  6) isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
  7) isikuga seoses võrgustikutöö tegemine ja vajaliku teabe vahendamine teistele erialaspetsialistidele.

§ 4.   Teenuse subjekt

  Teenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval täiskasvanul, kellel on tuvastatud abivajaduse hindamisel teenuse vajalikkus, eelkõige:
  1) last kasvatav isik, kes vajab abi ning suunamist lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  2) isik, kelle igapäevane toimetulek on raskendatud puude, tervisliku seisukorra, sotsiaalse mahajäämuse või muu võimaliku raske olukorra tõttu;
  3) kinnipidamiskohast vabanenud isik;
  4) järelhooldusteenusel olev isik.

§ 5.   Teenuse korraldaja

  Teenuse osutamist korraldab Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 6.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab taotleja linnavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja andmed;
  2) teenuse vajaduse kirjeldus;
  3) taotleja nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) puude olemasolu korral otsus puude raskusastme määramise kohta;
  2) vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

§ 7.   Teenuse määramine ja tasu

  (1) Teenus määramise otsuse langetab linnavalitsuse poolt määratud ametnik. Otsuse langetamisele peab eelnema abivajaduse hindamine.

  (2) Otsus peab sisaldama minimaalselt teenuse saaja nime, osutatava teenuse nime ja teenuse osutamise perioodi.

  (3) Teenus on teenuse saajale tasuta.

§ 8.   Teenuse erakorraline lõpetamine

  (1) Teenuse lõpetamise otsuse langetab linnavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (2) Teenuse osutamine lõpetatakse eelkõige:
  1) teenuse osutamise vajaduse lõppemisel;
  2) teenuse saaja soovil;
  3) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavolikogu 14. detsembri 2016 määrus nr 38 "Täiskasvanule tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord" (RT IV, 22.12.2016, 16).

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. juunil.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json