Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 17.05.2016 määruse nr 13 „Viimsi Kunstikooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2019, 13

Viimsi Vallavalitsuse 17.05.2016 määruse nr 13 „Viimsi Kunstikooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 30.04.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 1 punkt 6 ja lõike 9 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 4 ja Viimsi Vallavolikogu 11.03.2008 määruse nr 6 "Viimsi valla huvikoolide põhimääruste kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele" § 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Viimsi Vallavalitsuse 17.05.2016. a määruses nr 13 "Viimsi Kunstikooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:

„(1) Kool on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool.“
  2) Paragrahvi 17 lõige 1 ja lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(1) Õppeperiood on 35 õppenädalat.“
„(4) Õppevaheajad koolis on vastavalt Haridus-ja teadusministri poolt kehtestatud aegadel või Viimsi vallavalitsuse vastava korraldusega kehtestatud aegadel.“
  3) Paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 9 ja 10 järgnevalt:

„(9) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.
(10) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.“
  4) Paragrahvi 27 punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:


„8) teeb üksikküsimustes otsuseid ja täidab muid seadustest, õigusaktidest tulenevaid kohustusi.“
  5) Tunnistada kehtetuks paragrahvi 28 lõige 5.
  6) Paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 6-14 järgnevalt:

„(6) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.
(7) Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.
(8) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
(9) Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.
(10) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel.
(11) Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul viibivatest liikmetest.
(12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.
1) protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija;
2) protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele;
3) protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.
(13) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.
(14) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande iga õppeaasta esimesel üldkoosolekul ja haridusasutuse pidajale teadmiseks.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Laine Randjärv
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json