Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2019, 15

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 15
RT IV, 04.01.2018, 22
jõustumine 07.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2019RT IV, 10.05.2019, 1213.05.2019

25. oktoobril 2017 moodustus Rägavere valla ja Laekvere valla liitumisel Vinni vallaga Vinni vald. Liitunud omavalitsusüksute õigusaktid kehtivad edasi kuni Vinni valla õigusaktide kehtestamiseni selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad liitumiseni kehtisid ja ei ole vastuolus ühinemislepinguga.Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõigete 3 ja 4 ja § 22 lõike 1 punktide 19, 21 ja 22.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Vinni Vallavolikogu esimehele, liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele ning vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Tasu või hüvitise suurus ja maksmise tingimused

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse volikogu töö korraldamise ja Vinni valla esindamisega seotud ülesannete täitmise eest tasu 1 000 eurot kuus.

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse volikogu esimehe asendamisel ja volikogu esimehe ülesannete täitmise korral tasu 50% volikogu esimehe tasust. Tasu makstakse volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (3) Vallavolikogu liikmetele (v.a volikogu esimees) makstakse tasu istungitest osavõtu eest 40 eurot iga istungi kohta. Maksmise aluseks on istungi registreerimisleht.

  (4) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (v.a volikogu esimehele, kes on ka komisjoni esimees) makstakse tasu komisjoni töö korraldamise ja komisjoni koosolekust osavõtu eest 90 eurot iga koosoleku kohta. Maksmise aluseks on koosoleku registreerimisleht ja protokoll.

  (5) Vallavolikogu alatise komisjoni aseesimehele makstakse tasu komisjoni esimehe asendamise korral 50% komisjoni esimehe tasust. Maksmise aluseks on koosoleku registreerimisleht ja protokoll.

  (6) Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele makstakse tasu komisjoni koosolekutest osavõtu eest 40 eurot iga koosoleku kohta. Maksmise aluseks on koosoleku registreerimisleht.

  (7) Vallavolikogu alalisel komisjonil on oma töö korraldamiseks õigus kalendriaastas kasutada 250 eurot. Komisjoni tegevuse korraldamisega tehtud kulu kaetakse vallaeelarvest komisjoni esitatud arve või muu kuludokumendi alusel, mille kinnitab vastava komisjoni esimees.

  (8) Vallavalitsuse liikmetele, v.a vallavalitsuse teenistujatele ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse vallavalitsuse istungi osavõtu eest hüvitist 60 eurot. Kui istung toimub elektrooniliselt, makstakse hüvitist 50% ulatuses hüvituse määrast. Maksmise aluseks on istungi registreerimisleht.

  (9) Volikogul on õigus ühekordse otsusega määrata täiendavaid tasusid ja hüvitusi.

§ 3.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu liikmele hüvitatakse vallavolikogu ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) lähetuskulud;
  2) koolituskulud;
  3) transpordikulud, v.a vallavolikogu istungil või komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (2) Koolituse vajaduse kooskõlastab vallavolikogu esimees ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused hüvitatakse volikogu liikmele kuludokumendi esitamisel volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (3) Vallavolikogu esimehe lähetus- ja koolituskulude hüvitamine vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga, mille allkirjastab volikogu aseesimees.
[RT IV, 10.05.2019, 12 - jõust. 13.05.2019]

  (4) Vallavolikogu esimehele makstakse igakuiselt hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest volikogu esimehe ülesannete täitmisel kuni 150 eurot kuus.

  (5) Vallavalitsuse liikmele hüvitatakse vallavalitsuse ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) lähetuskulud;
  2) koolituskulud;
  3) transpordikulud, v.a vallavalitsuse istungil või komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (6) Koolituse vajaduse kooskõlastab vallavanem ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused hüvitatakse vallavalitsuse liikmetele kuludokumendi esitamisel vallavanema käskkirja alusel.

  (7) Vallavanema lähetuse ja koolituse vajaduse kooskõlastab volikogu esimees ja kulud hüvitatakse volikogu esimehe käskkirja alusel.

§ 4.   Tasu või hüvitise maksmine

  (1) Käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud tasu või hüvitis makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu viimaseks tööpäevaks. Tasu või hüvitise väljamaksmise aluseks (v.a. volikogu esimehe ja aseesimehe puhul) on volikogu istungist osavõtu registreerimisleht, alatise komisjoni koosoleku registreerimisleht, valitsuse istungist osavõtu registreerimisleht.

  (2) Tasu või hüvitist ei maksta kui vallavolikogu liige, vallavolikogu alatise komisjoni liige või valitsuse liige on esitanud kirjaliku avalduse sellest loobumiseks.

§ 5.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json