Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 6

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 22.05.2014 nr 28

Kose Vallavolikogu 29. november 2012 otsusega nr 165 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Kõue Vallavolikogu 30.11.2012 otsusega nr 163 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ taotlesid Kose vald ja Kõue vald Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist. 27. juuni 2013 määrusega nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ otsustas Vabariigi Valitsus haldusterritoriaalset korraldust muuta ning moodustada Kose valla ja Kõue valla ühinemise teel uue omavalitsusüksuse Kose valla. Määrus jõustus haldusterritoriaalse korralduse muutmist käsitlevas osas 26.10.2013.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 2, 11, 13, 15 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Kose vallas huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid), deklaratsioonide esitamise korra ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed;
  2) vallavalitsuse teenistujad;
  3) hallatava asutuse juhid;
  4) Kose valla valitseva mõju all oleva äriühingu ja valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud isik.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 3.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 4.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollib Kose Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud komisjonil on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoni liikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja huvide deklaratsioonide registripidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbiviidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult volikogu esimeest. Volikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 5.   Vallavanema ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  (1) Vallavanem tagab oma asutuse haldusalas:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Vallavanem tagab arvestuse pidamise vallavalitsuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistuse seaduse § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning avaliku teenistuse § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

§ 6.   Volikogu esimehe ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  Volikogu esimees tagab:
  1) volikogu liikmete korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et volikogu liige ei oleks kohustatud tegema otsust iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 29.11.2012 määrus nr 119 “Korruptsioonivastase seaduse rakendamine”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 16.12.2009 määrus nr 2 „Majanduslike huvide deklaratsiooni esitamine, avalikustamine ja deklaratsioonihoidja määramine“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json