Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kose valla küla- ja alevikuvanema statuudi kinnitamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 9

Kose valla küla- ja alevikuvanema statuudi kinnitamine

Vastu võetud 22.05.2014 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ning § 58 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Küla- ja alevikuvanem

  (1) Küla- ja alevikuvanem on küla- või alevikuelanike ühiste huvide esindaja, kaitsja ning ühistegevuse eestvedaja, kes juhindub oma tegevuses küla või aleviku ühistest seisukohtadest, küla või aleviku ja valla arengukavast, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ning headest tavadest lähtudes.

  (2) Küla- või alevikuvanemat asendab tema nõusolekul või tema teovõimetuse korral abiküla- või abialevikuvanem.

  (3) Külavanem võib olla valitud külaelanike soovil külade rühmale.

  (4) Küla- ja alevikuvanema statuudi muudatusettepanekute tegemise õigus on:
Kose Vallavolikogu liikmel.
Kose Vallavalitsusel.
Kose valla küla ja alevi üldkoosolekul.

  (5) Küla- ja alevikuvanemal on ametitunnistus ja -märk, mille esiküljel tekst “Külavanem” või “Alevikuvanem”.

  (6) Küla- ja alevikuvanemad võivad moodustada Vanemate Kogu.

2. peatükk VALIMINE 

§ 2.   Küla- ja alevikuvanema valimine

  (1) Küla- ja alevikuvanema valimiseks kutsutakse käesolevas statuudis sätestatud korras kokku küla või aleviku üldkoosolek teavitades sellest küla ja alevikuelanikke selles vähemalt 15 päeva ette.

  (2) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/5 külas asuvatest majapidamistest (arvestuse aluseks üks esindaja igast majapidamisest) või kuni 350 elanikuga alevikes vähemalt 30 inimest, 351 – 600 elanikuga alevikes vähemalt 45 inimest ning üle 600 elanikuga alevikes vähemalt 60 inimest.

  (3) Küla- ja aleviku üldkoosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.

  (4) Küla- ja alevikuvanem ning abiküla- ja abialevikuvanem(ad) valitakse demokraatlikul viisil küla- või aleviku üldkoosoleku poolthäälte enamusega kuni neljaks aastaks. Valimiste protseduuri otsustab ja kinnitab üldkoosolek.

  (5) Küla- ja alevikuvanema kandidaadid seatakse üles sama küla- või alevikuelanike poolt.

  (6) Küla- ja alevikuvanemaks võib valida isiku, kes on vähemalt 18-aastane ja kellel on Eesti rahvastikuregistri andmetel vastavas külas, külade rühmas või alevikus elukoht.

  (7) Küla- või alevikuvanema valimistest võivad osa võtta Eesti rahvastikuregistri andmetel vastavas külas, külade rühmas või alevikus elavad täisealised isikud.

  (8) Küla- ja alevikuvanema ametisse ei valita vallavolikogu esimeest ja -aseesimeest ning vallavanemat ja abivallavanemat(id).

  (9) Küla- ja alevikuvanema valimise koosolekul koostatakse protokoll küla- või alevikuvanema valimise kohta, millele lisatakse koosolekul osalenute registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse vallavalitsusele kümne päeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

  (10) Küla- ja alevikuvanema ametisse valimise kinnitab vallavalitsus korraldusega, mille ärakiri, ametitunnistus ja -märk antakse valitud küla- ja alevikuvanemale pidulikult üle avalikul üritusel.

  (11) Üldkoosolek võib valida kuni kolm abiküla- ja abialevikuvanem(at). Abiküla- ja abialevikuvanem(te) valimiste korraldamiseks kohaldatakse samu tingimusi ja valimisprotseduuri nagu küla- ja alevikuvanema valimisel.

3. peatükk ÕIGUSED 

§ 3.   Küla- ja alevikuvanema õigused

  (1) Küla- ja alevikuvanemal on õigus kutsuda kokku küla või aleviku üldkoosolek. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (2) Küla- ja alevikuvanemal on õigus esindada küla- või alevikuelanike ühishuvisid vallavolikogus, vallavolikogu komisjonides ja vallavalitsuses.

  (3) Küla- ja alevikuvanemal on õigus iseseisvalt ja koostöös MTÜ(dega) vallaeelarve projekti koostamise käigusteha ettepanekuid vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonile antud küla või aleviku puudutavate ettevõtmiste rahastamiseks.

  (4) Küla- ja alevikuvanemal on õigus moodustada küla või alevikuelu edendamiseks seltsinguid, töögruppe jms ning koordineerida vallaeelarvest rahastatavate MTÜde sama küla või alevikku puudutavat vastavat arendus- või muud tegevust.

  (5) Küla- ja alevikuvanemal on õigusteha küla või alevikuelanikele ning küla või aleviku territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad avalikku korda, heakorda ning keskkonna ohutust.

  (6) Küla- ja alevikuvanemal on õigus korraldada küla või aleviku ajaloo jäädvustamist.

  (7) Küla- ja alevikuvanemale hüvitatakse kohustuste täitmisega seotud, põhjendatud kulud valla eelarvest.

  (8) Vallavolikogu või vallavalitsuse ülesannete täitmine küla- ja alevikuvanema poolt ja ülesannete täitmise tasu saamine sätestatakse lepinguga.

  (9) Külade rühma külavanemate õigused laienevad vastavate külade üleselt.

  (10) Tööülesannete täitmisel laienevad küla- ja alevikuvanema õigused abiküla- ja abialevikuvanem(tele).

4. peatükk KOHUSTUSED 

§ 4.   Küla- ja alevikuvanema kohustused

  (1) Küla- ja alevikuvanem on küla või aleviku elanike ning nende huvide kaitsja ja esindaja omavalitsuses, riigiasutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides.

  (2) Küla- ja alevikuvanem hoiab end kursis riiklike-, maakonna-, omavalitsuse- ning külaelu puudutavate aktuaalsete probleemidega ning õigusaktidega.

  (3) Küla- ja alevikuvanem peab olema nii vallavolikogule, vallavalitsusele kui küla või alevikuelanikele kättesaadav.

  (4) Küla- ja alevikuvanem on informatsiooni edastajaks küla- või alevikuelanike ja vallavolikogu ning vallavalitsuse vahel.

  (5) Küla- ja alevikuvanem on kohustatud kiireloomulise info koheselt edastama vallavalitsusele, samuti teavitama vallavalitsust elanike abivajadustest ning võimaluse korral korraldama nende abistamise.

  (6) Küla- ja alevikuvanem korraldab küla või aleviku arengukava koostamist ja vastuvõtmist ning elluviimist.

  (7) Korraldab küla või aleviku üldkoosoleku protokollimise ja protokollide säilimise ning esitab üldkoosolekul aruande oma tegevuse kohta.

  (8) Külade rühma külavanemate kohustused laienevad vastavate külade üleselt.

  (9) Tööülesannete täitmisel laienevad küla- ja alevikuvanema kohustused abiküla- ja abialevikuvanem(tele).

  (10) Küla- ja alevikuvanemad võtavad osa Vanemate Kogu tööst.

5. peatükk ÜLESANNETEST VABASTAMNE 

§ 5.   Küla- ja alevikuvanema ülesannetest vabastamine

  (1) Vähemalt 1/5 küla majapidamiste esindajatest (arvestuse aluseks üks esindaja igast majapidamisest) või kuni 350 elanikuga alevikes vähemalt 30 inimese, 351 – 600 elanikuga alevikus vähemalt 45 inimese ning üle 600 elanikuga alevikes vähemalt 60 inimese kirjalikul algatusel võib korraldada küla- või alevikuvanema ümbervalimise.

  (2) Küla- ja alevikuvanema vabastab ametist üldkoosolek salajasel hääletusel poolthäälte enamusega. Üldkoosoleku läbiviimiseks kohaldatakse statuudi § 2-s lg 1-9 sätestatud tingimusi.

  (3) Abiküla- ja abialevikuvanem(te) ülesannetest vabastamine toimib samadel tingimustel nagu küla- ja alevikuvanema puhul.

6. peatükk VOLITUSTE LÕPPEMINE 

§ 6.   Küla- ja alevikuvanema volituste lõppemine

  (1) Küla- ja alevikuvanema volitused lõpevad:
tähtaja möödumisel;
uue küla- või alevikuvanema valimisega, kui tagasiastumine on toimunud isikliku avalduse alusel;
uue küla- või alevikuvanema kinnitamisega vallavalitsuse poolt küla- või alevikuvanema ümbervalimise korral;
seoses valimisega Kose valla vallavolikogu esimeheks või aseesimeheks, vallavanemaks või abivallavanemaks;
süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega;
isiku surmaga.

  (2) Abiküla- ja abialevikuvanem(te) volitused lõpevad samadel tingimustel nagu küla- ja alevikuvanema puhul.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Määruse vastuvõtmine ja muutmine

  Määruse võtab vastu ja teeb selles muudatusi Kose Vallavolikogu.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 25.01.2001 määrus nr 9 „Kose valla küla- ja alevikuvanema statuudi kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 18.04.2005 määrus nr 47 „Kõue valla külavanema statuudi kinnitamine“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json