KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 16

Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 29.05.2014 nr 12
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 p-de 3 ja 5 ning § 59 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tallinna linnas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Tallinna linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei).

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik üritus on üritus korrakaitseseaduse § 58 lõike 3 tähenduses.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud, või Tallinna linna haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis;
  4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused);
  5) mille pidamiseks kaasatakse turvaettevõte;
  6) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  7) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid või tehakse tuletöid.

  (3) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on linnakantselei väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja (edaspidi ürituse korraldaja) on:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik.

2. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Ürituse loa taotlemine

  (1) Tallinna linna haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada ja pidada ainult ürituse loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja linnakantselei kinnitatud vormil ürituse loa taotluse (edaspidi ürituse loa taotlus) koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentide ja nõusolekutega paberil linnakantselei teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn), e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile [email protected] või avalike kogunemiste infosüsteemi kaudu. Ürituse loa taotlus registreeritakse selle esitamisel.

  (3) Ürituse loa taotlus esitatakse üldjuhul kõige varem üheksa kuud ja hiljemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

  (4) Ürituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui avalik üritus:
  1) toimub Vabaduse väljakul;
  2) toimub ajavahemikus kella 22-6;
  3) on mitmepäevane;
  4) võib põhjustada suurt avalikku huvi.

  (5) Ürituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 30 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja/või ühissõidukite töö.

  (6) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealas võib tänavamuusik või muu artist esineda vabas õhus ainult Tallinna Kesklinna Valitsuse määratud ajal ja kohas. Tänavamuusik või muu artist esitab Tallinna Kesklinna vanemale taotluse. Linnaosa vanem või tema volitatud teenistuja otsustab viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist esinemisloa andmise, määrates kindlaks tänavamuusiku või muu artisti esinemiskoha ja -aja.

  (7) Tavapärast liikluskorraldust häiriva matuseprotsessiooni korraldaja ei pea ürituse luba taotlema, kuid matuseprotsessiooni toimumisest on korraldaja kohustatud teavitama linnakantseleid üldjuhul kaks tööpäeva ette. Linnakantselei teavitab kohe sellest asjaomast linnaosa valitsust, Tallinna Transpordiametit ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri.

  (8) Avaliku ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Tallinna veebileheküljel www.tallinn.ee, linnakantseleis ja avalike kogunemiste infosüsteemis.

§ 4.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) avaliku ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vms);
  3) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv;
  4) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);
  5) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning avaliku ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg. Kui avalikku üritust soovitakse pidada § 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud ajavahemikus, põhjendatakse ajavalikut;
  6) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  7) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  8) teave avalikul üritusel kasutatava heli- ja/või pürotehnika kohta;
  9) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  10) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  11) alkohoolse joogi pakkumise või jaemüügi korral majandustegevusteate esitamise kuupäev;
  12) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust ja/või õlu väliüritusel ja üle 22% mahust ainult siseruumides);
  13) märge avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  14) märge inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vms) paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga;
  15) muud ürituse loa taotluse vormil märgitud andmed.

  (2) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) avaliku ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse avaliku ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
  2) asukohaplaan, milles on märgitud täpne avaliku ürituse toimumise koht;
  3) mõõtkavas inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;
  4) reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
  5) kõrgendatud turvariskiga avaliku ürituse korral linnakantselei kinnitatud vormil turvaplaan ja turvaasendiplaan;
  6) liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks Tallinna Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem elektrooniliselt mõõtkavas 1 : 1000 ning ristmike skeem mõõtkavas 1 : 500. Skeemidel märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema sideandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;
  7) parkimisskeem, kui avaliku üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  8) kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks;
  9) vajaduse korral koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

  (3) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

  (4) Linnakantselei võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt avaliku ürituse kohta lisateavet ja -kooskõlastusi.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 5.   Ürituse loa taotluse kooskõlastamine

  (1) Ürituse loa taotluse ja selle lisadokumendid vaatab läbi linnakantselei.

  (2) Ürituse loa taotluse menetlemise ja kooskõlastamise linna ning riigi ametiasutuste ja organisatsioonidega korraldab linnakantselei, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, ürituse loa taotluses ja lisadokumentides on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab linnakantselei ürituse loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib linnakantselei jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (4) Linnakantselei võib jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi linnakantselei määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud määruse §-s 3 sätestatud tähtajaks.

  (5) Ürituse loa andmise otsustamiseks edastab linnakantselei ürituse loa taotluse koos § 4 lõikes 2 nõutud lisadokumentidega elektroonilisele kooskõlastusringile. Avaliku ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega edastatakse kooskõlastamiseks linna ja riigi ametiasutustele ning vajaduse korral teistele organisatsioonidele. Üldjuhul edastatakse ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega kooskõlastamiseks avaliku ürituse toimumise koha linnaosa valitsusele, Päästeameti Põhja päästekeskusele ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile.

  (6) Linna ametiasutus kooskõlastab ürituse loa taotluse ja määrab vajaduse korral ürituse läbiviimise tingimused kahe tööpäeva jooksul, riigi ametiasutus ja teised organisatsioonid nelja tööpäeva jooksul alates ürituse loa taotluse ja nõutud lisadokumentide saamisest. Ürituse loa taotluse kooskõlastamata jätmine peab olema põhjendatud.

  (7) Kui avaliku ürituse pidamisel on vaja paigaldada Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse inventari, reklaamikandjaid vms, kooskõlastab Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjon ürituse loa taotluse ja lisadokumendid viie tööpäeva jooksul nende saamisest.

  (8) Linnaosa valitsus määrab ürituse loa taotluse kooskõlastuses teenistuja nime ja kontaktandmed ning tähtaja (üldjuhul kaheksa tundi pärast avaliku ürituse lõppemist) avaliku ürituse ala üleandmiseks-vastuvõtmiseks pärast avaliku ürituse lõppemist.

§ 6.   Ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamine ja otsusest teavitamise tähtaeg

  (1) Ürituse loa andmise või sellest keeldumise määruse §-s 8 sätestatud alustel otsustab linnakantselei.

  (2) Linnakantseleil on õigus esitada ürituse loa taotluse materjalid Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamiseks.

  (3) Linnakantselei otsustab ürituse loa andmise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

  (4) Määruse § 3 lõikes 4 nimetatud juhtudel otsustab linnakantselei ürituse loa andmise või sellest keeldumise 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

  (5) Määruse § 3 lõikes 5 nimetatud juhtudel otsustab linnakantselei ürituse loa andmise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

  (6) Kohe pärast ürituse loa andmise otsuse tegemist teavitab linnakantselei sellest Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ning paneb teabe ürituse loa kohta (v.a füüsilisest isikust ürituse korraldaja isikukood, sünniaeg ja elukoht) Tallinna veebilehele www.tallinn.ee.

  (7) Linnakantselei teavitab ürituse loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest viivitamata. Ürituse loa andmisest keeldumine peab olema põhjendatud.

  (8) Kui ürituse loa andmise otsustab linnavalitsus, siis teavitab linnakantselei ürituse loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (9) Linnakantselei teavitab ürituse loa andmisest keeldumisest hiljemalt keeldumise päevale järgneval päeval:
  1) vajaduse korral teisi loa menetlemisega seotud linna ametiasutusi;
  2) Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri.

§ 7.   Ürituse luba

  Ürituse loas märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus ja laad;
  2) ürituse korraldaja andmed (füüsilise isiku nimi, elukoht, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed, juriidilise isiku nimi, asukoht Eestis, registrikood ja kontaktandmed);
  3) avaliku ürituse toimumise koht ja/või liikumisteekond;
  4) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  5) märge alkohoolsete jookide pakkumise ja müügi kohta;
  6) avaliku ürituse korraldamise ja pidamise tingimused.

§ 8.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  (1) Linnakantselei põhjendatud otsusega võib ürituse korraldamise ja pidamise nõusoleku andmisest keelduda, eelkõige kui:
  1) ürituse loa taotluse kooskõlastajad jätavad ürituse loa taotluse põhjusega kooskõlastamata;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumisteekonnal on varem lubatud mõne teise avaliku kogunemise läbiviimine;
  3) avalik üritus on ürituse loa taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;
  4) ürituse loa taotluses toodud avaliku ürituse pidamine ei ole lubatud riigi või Tallinna linna õigusaktidest tulenevalt;
  5) ürituse korraldaja ei täida ürituse loa andmiseks taotluse kooskõlastajate esitatud tingimusi;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotlejale antud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  7) ürituse loa taotleja varem korraldatud avalik üritus on peatatud või lõpetatud määruse §-s 10 sätestatud alusel;
  8) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotleja korraldatud avalikul üritusel jäetud täitmata taotluse kooskõlastajate tingimused ja ettekirjutused;
  9) ürituse loa taotleja on eelmiste avalike ürituste korraldamisel jätnud linnale tasumata õigusaktidest tulenevad ürituse korraldaja rahalised kohustused.

  (2) Linnakantselei põhjendatud otsusega võib ürituse loa taotluses märgitud avaliku ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte ja samasse kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

4. peatükk ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING AVALIKU ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 9.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse loa taotluses avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel riigi ja linna õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) ürituse korraldaja rikub ürituse loal märgitud tingimusi;
  4) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamise ja pidamise ajal ürituse loa andja või teiste ametkondade nõutud ettekirjutusi ürituse läbiviimise tagamiseks ürituse loal märgitud ja õigusaktides sätestatud tingimustel;
  5) ürituse loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud ürituse loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab ürituse loa andja kohe ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 10.   Avaliku ürituse peatamine ja lõpetamine

  (1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kui ohtu ei ole võimalik vältida muid abinõusid rakendades;
  2) kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivava meetmega;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  4) kui ta ei täida ürituse loal märgitud tingimusi ja see ohustab avalikul üritusel osalejate turvalisust.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ei peata ürituse korraldaja avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise linnakantselei kui ürituse loa väljastanud haldusorgan, teavitades sellest viivitamatult ürituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ja teisi asjaomaseid ametkondi.

  (3) Kui avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolu on kõrvaldatud või ära langenud, võib avaliku ürituse pidamist jätkata.

  (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on ürituse korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama. Kui ürituse korraldaja avalikku üritust ei lõpeta, otsustab avaliku ürituse lõpetamise linnakantselei kui ürituse loa väljastanud haldusorgan, tunnistades ürituse loa kehtetuks.

5. peatükk ÜRITUSE KORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS NING AVALIKU ÜRITUSE KONTROLLIMINE 

§ 11.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
  2) tagama avalikust üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
  3) olema määruse § 4 lõike 1 punktides 6 ja 7 nimetatud viisidel kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  4) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
  5) kaasama Tallinna Transpordiameti või Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti nõudmisel liiklusohutuse tagamiseks ja/või sujuva liikluse korraldamiseks liiklusreguleerijaid. Liiklusreguleerijad peavad vastama liiklusseaduses sätestatud nõuetele;
  6) järgima tervisekaitsenõudeid;
  7) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise;
  8) lõpetama avaliku ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja/või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  9) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  10) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle toimumise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise, heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja avaliku ürituse käigus rikutud haljastuse;
  11) edastama avaliku ürituse reklaamimisel info, mis kajastab puuetega inimeste võimalust avalikul üritusel osaleda (ligipääsetavus abistajaga või iseseisvalt, ürituse kajastamine puuetega inimestele arusaadaval moel);
  12) täitma ürituse läbiviimisel ametkondade esitatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  13) alkohoolse joogi jaemüügi ja pakkumise korral olema esitanud majandustegevuse registrile kehtiva majandustegevusteate.

  (2) Kui ürituse korraldaja kehtestab avaliku ürituse sisekorraeeskirja, kohustub ta sellest teavitama avalikul üritusel osalejaid.

  (3) Tuletöödega seotud avaliku ürituse korraldamisel tuleb juhinduda siseministri määrusega kehtestatud tuleohutusnõuetest.

§ 12.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eest määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab ürituse korraldaja seaduses ette nähtud korras.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Tallinna linnale hüvitama talle avaliku ürituse pidamisega tekitatud varalise kahju.

§ 13.   Avaliku ürituse kontrollimine

  (1) Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja linnakantselei.

  (2) Kontrollimise kohta koostatakse kahe tööpäeva jooksul akt, mille ärakiri edastatakse elektrooniliselt ürituse korraldajale.

  (3) Aktis nimetatud puudustele võib ürituse korraldaja esitada selgitused või vastulause kahe tööpäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud akti saamisest.

6. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE RAEKOJA PLATSIL JA VABADUSE VÄLJAKUL 

§ 14.   Avaliku ürituse korraldamine Raekoja platsil ja Vabaduse väljakul

  (1) Raekoja platsil ja Vabaduse väljakul avaliku ürituse pidamiseks antakse ürituse luba tingimusel, et avalik üritus on linnaelu aspektist oluline ja loob linnale hea maine.

  (2) Raekoja platsil kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (nt laat või turg) pidamiseks antakse ürituse luba taotlejale, kellele Tallinna Kesklinna Valitsus on Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" kohaselt andnud nõusoleku kasutada Raekoja platsi kaubandustegevuseks.

  (3) Raekoja platsil, Raekoja tänaval, Vabaduse väljakul ja Vanaturu kaelas on keelatud korraldada valimisüritusi.

  (4) Raekoja platsil peetava meelelahutusliku, kultuurilise ja/või informatiivse sisuga ürituse (v.a laat, turg jms) maksimaalne kestus on viis päeva.

  (5) Raekoja platsil toimuva kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (nt laat või turg) kestus on üks päev, välja arvatud avalikel üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused või nende volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.

  (6) Vabaduse väljakul toimuva avaliku ürituse maksimaalne kestus on viis päeva. Sellest pikemaks ajaks on õigus ürituse luba väljastada linnavalitsusel.

§ 15.   Kaubanduse korraldamine Raekoja platsil toimuval avalikul üritusel

  (1) Meelelahutusliku sisuga avalikul üritusel (v.a laat, turg jms) on lubatud kaubelda avaliku ürituse toimumise ajal. Kauplemise ala peab olema piiritletud.

  (2) Kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avalikke üritusi (nt laat või turg) korraldatakse kolmapäeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini. Kauplemisinventari paigaldada ja eemaldada ning kaubelda on lubatud ajavahemikus kella 8-19.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei rakendata kaubandusliku sisuga üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused või nende volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.

7. peatükk AVALIKU ÜRITUSEGA KAASNEVATE KULUDE HÜVITAMINE JA MAKSUDE TASUMINE 

§ 16.   Ürituse korraldaja hüvitatavad kulud

  (1) Ürituse korraldaja hüvitab linnale avaliku üritusega kaasnevad rajatiste ja liikluse (ühistransport, parkimine, fooriprogrammid jms) ümberkorraldamisega seotud kulud, sealhulgas saamata jääva parkimistulu.

  (2) Linnavalitsusel on õigus korraldusega vabastada ürituse korraldaja tema taotluse alusel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude kandmisest, kui tegemist on linnale olulise üritusega. Ürituse kandmise kulude kandmisest osaline või täielik vabastamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega.

§ 17.   Ürituse korraldaja makstavad tasud ja maksud

  (1) Kui avaliku üritusega kaasneb kaubandustegevus või avalik üritus korraldatakse linnarajatisel, kohaldatakse linnarajatise kasutusse andmisel Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määrust nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord".

  (2) Kui avaliku üritusega kaasneb tee või tänava sulgemine, kohaldatakse avaliku ürituse käigus tee või tänava sulgemisel Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määrust nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks".

  (3) Kui avaliku üritusega kaasneb välireklaamikandja paigaldamine, kohaldatakse reklaami eksponeerimisele Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määrust nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord" ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrust nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas".

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Vormide kinnitamine

  Linnakantselei kinnitab avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi.

§ 19.   Korrakaitseseaduse § 55 punktides 3 ja 5 sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

  Delegeerida korrakaitseseaduse § 55 punktide 3 ja 5 teises lauses nimetatud ülesannete täitmine Tallinna Linnavalitsusele.

§ 20.   Linnavolikogu määruste muutmine

  (1) Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri" § 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Eeskirja on kohustatud järgima kõik juriidilised ja füüsilised isikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused. Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Tallinna linna heakorra eeskirjaga (edaspidi heakorra eeskiri) ja teiste õigusaktidega.".

  (2) Tallinna Linnavolikogu 6. mai 2010 määruses nr 24 „Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel Tallinna linna heakorra eeskirjast ja korrakaitseseaduses sätestatud avalikus kohas käitumise üldnõuetest.";
  2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „12) muu avalikus kohas käitumise üldnõudeid, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.".

  (3) Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruses nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse tekstis asendatakse sõna „üldkasutatav" läbivalt sõnaga „avalik" vastavas käändes;
  2) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga, Tallinna linna kaevetööde eeskirjaga, Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, Tallinna haljastute hoolduse nõuetega, Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimuste ja korraga ning teiste õigusaktidega.";
  3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Avaliku supelranna ja supluskoha määravad kindlaks ja tähistavad linnaosade valitsused.";
  4) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses: „24) loomveokite liiklemine Kadrioru pargi ja teiste parkide, terviseradade ja avalike supelrandade ja supluskohtade territooriumil (v.a linnaosa valitsuse väljastatava eriloa alusel kultuuriürituste jms raames).".

  (4) Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2012 määruse nr 16 „Tallinna taksoveo eeskiri" § 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(5) Kui sõitja paneb toime õigusrikkumise (nt rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid, keeldub sõidutasu maksmisest), on taksojuhil õigus toimetada ta lähimasse politseiasutusse sõitja enda kulul.".

  (5) Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2011 määruse nr 2 „Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" § 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Lugejal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.".

  (6) Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2013 määruse nr 24 „Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri" § 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid või heakorra nõudeid. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.".

§ 21.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json