KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2023, 20

Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 29.05.2014 nr 12
RT IV, 10.06.2014, 16
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.01.2015RT IV, 30.01.2015, 1002.02.2015
25.02.2016RT IV, 04.03.2016, 107.03.2016
08.09.2016RT IV, 15.09.2016, 418.09.2016
23.03.2017RT IV, 30.03.2017, 202.04.2017
07.03.2019RT IV, 20.03.2019, 101.10.2019
09.03.2023RT IV, 18.03.2023, 921.03.2023

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning § 59 lg 1 alusel.
[RT IV, 30.01.2015, 10 - jõust. 02.02.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tallinna linnas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Tallinna linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei).

§ 2.  Mõisted

  (1) Avalik üritus on üritus korrakaitseseaduse § 58 lõike 3 tähenduses.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud, või Tallinna linna haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis;
  4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused);
  5)
[Kehtetu - RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  6) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  7) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

  (3) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on linnakantselei väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja (edaspidi ürituse korraldaja) on:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik.

2. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE 

§ 3.  Ürituse loa taotlemine

  (1) Tallinna linna haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada ja pidada ainult ürituse loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades. Ürituse luba võib taotleda ürituse korraldamiseks, mille järjestikune kestus on kuni seitse nädalat.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

  (11) Üritusele, mis toimub vabas õhus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas, mis on ette nähtud avalikeks kogunemisteks, ei ole ürituse luba vaja taotleda, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja § 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud juhtudel.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

  (2) Avaliku ürituse loa taotlus (edaspidi ürituse loa taotlus) koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentide ja nõusolekutega esitatakse avalike kogunemiste infosüsteemi AKIS kaudu või linnakantselei avaldatud vormil paberkandjal linnakantselei teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn). Ürituse loa taotlus registreeritakse selle esitamisel.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

  (3) Ürituse loa taotlus esitatakse üldjuhul kõige varem üheksa kuud ja hiljemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

  (4) Ürituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui avalik üritus:
  1) toimub Vabaduse väljakul;
  2) toimub ajavahemikus kella 22-6;
  3) on mitmepäevane;
  4) võib põhjustada suurt avalikku huvi.

  (5) Ürituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 30 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja/või ühissõidukite töö.

  (6) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealas võib tänavamuusik või muu artist esineda vabas õhus ainult Tallinna Kesklinna Valitsuse määratud ajal ja kohas. Tänavamuusik või muu artist esitab Tallinna Kesklinna vanemale taotluse. Linnaosa vanem või tema volitatud teenistuja otsustab viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist esinemisloa andmise, määrates kindlaks tänavamuusiku või muu artisti esinemiskoha ja -aja.

  (7) Tavapärast liikluskorraldust häiriva matuseprotsessiooni korraldaja ei pea ürituse luba taotlema, kuid matuseprotsessiooni toimumisest on korraldaja kohustatud teavitama linnakantseleid üldjuhul kaks tööpäeva ette. Linnakantselei teavitab kohe sellest asjaomast linnaosa valitsust, Tallinna Transpordiametit ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri.

  (8) Avaliku ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Tallinna veebileheküljel www.tallinn.ee, linnakantseleis ja avalike kogunemiste infosüsteemis.

§ 4.  Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) avaliku ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vms);
  3) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv;
  4) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);
  5) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning avaliku ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg. Kui avalikku üritust soovitakse pidada § 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud ajavahemikus, põhjendatakse ajavalikut;
  6) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  7) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  8) teave avalikul üritusel heli- ja pürotehnika ning lahtise tule (lõke, toidu valmistamine) kasutamise kohta;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  9) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress juhul, kui avaliku ürituse pidamiseks kaasatakse turvaettevõte;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  10) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  11)
[Kehtetu - RT IV, 30.01.2015, 10 - jõust. 02.02.2015]
  12) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust ja/või õlu väliüritusel ja üle 22% mahust ainult siseruumides);
  13) märge avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  14) märge inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vms) paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga;
  15) muud ürituse loa taotluse vormil märgitud andmed.

  (2) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) avaliku ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse avaliku ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
  2) asukohaplaan, milles on märgitud täpne avaliku ürituse toimumise koht;
  3) mõõtkavas inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaa või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;
  4) reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaa või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
  5) kõrgendatud turvariskiga avaliku ürituse korral linnakantselei kinnitatud vormil turvaplaan ja turvaasendiplaan;
  6) liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks Tallinna Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem elektrooniliselt mõõtkavas 1 : 1000 ning ristmike skeem mõõtkavas 1 : 500. Skeemidel märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema sideandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;
  7) parkimisskeem, kui avaliku üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  8)
[Kehtetu - RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  9) vajaduse korral koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

  (3) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

  (4) Linnakantselei võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt avaliku ürituse kohta lisateavet ja -kooskõlastusi.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 5.  Ürituse loa taotluse kooskõlastamine

  (1) Ürituse loa taotluse ja selle lisadokumendid vaatab läbi linnakantselei.

  (2) Ürituse loa taotluse menetlemise ja kooskõlastamise linna ning riigi ametiasutuste ja organisatsioonidega korraldab linnakantselei, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, ürituse loa taotluses ja lisadokumentides on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab linnakantselei ürituse loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib linnakantselei jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (4) Linnakantselei võib jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi linnakantselei määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud määruse §-s 3 sätestatud tähtajaks.

  (5) Ürituse loa andmise otsustamiseks edastab linnakantselei ürituse loa taotluse koos § 4 lõikes 2 nõutud lisadokumentidega elektroonilisele kooskõlastusringile. Avaliku ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega edastatakse kooskõlastamiseks linna ja riigi ametiasutustele ning vajaduse korral teistele organisatsioonidele. Üldjuhul edastatakse ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega kooskõlastamiseks avaliku ürituse toimumise koha linnaosa valitsusele, Päästeameti Põhja päästekeskusele ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile.

  (6) Linna ametiasutus kooskõlastab ürituse loa taotluse ja määrab vajaduse korral ürituse läbiviimise tingimused kahe tööpäeva jooksul, riigi ametiasutus ja teised organisatsioonid nelja tööpäeva jooksul alates ürituse loa taotluse ja nõutud lisadokumentide saamisest. Ürituse loa taotluse kooskõlastamata jätmine peab olema põhjendatud.

  (7) Kui avaliku ürituse pidamisel on vaja paigaldada Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse inventari, reklaamikandjaid vms, kooskõlastab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjon ürituse loa taotluse ja lisadokumendid viie tööpäeva jooksul nende saamisest.
[RT IV, 04.03.2016, 1 - jõust. 07.03.2016]

  (8) Linnaosa valitsus määrab ürituse loa taotluse kooskõlastuses teenistuja nime ja kontaktandmed ning tähtaja (üldjuhul kaheksa tundi pärast avaliku ürituse lõppemist) avaliku ürituse ala üleandmiseks-vastuvõtmiseks pärast avaliku ürituse lõppemist.

§ 6.  Ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamine ja otsusest teavitamise tähtaeg

  (1) Ürituse loa andmise või sellest keeldumise määruse §-s 8 sätestatud alustel otsustab linnakantselei.

  (2) Linnakantseleil on õigus esitada ürituse loa taotluse materjalid Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamiseks.

  (3) Linnakantselei otsustab ürituse loa andmise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

  (4) Määruse § 3 lõikes 4 nimetatud juhtudel otsustab linnakantselei ürituse loa andmise või sellest keeldumise 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

  (5) Määruse § 3 lõikes 5 nimetatud juhtudel otsustab linnakantselei ürituse loa andmise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

  (6) Kohe pärast ürituse loa andmise otsuse tegemist teavitab linnakantselei sellest Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ning paneb teabe ürituse loa kohta (v.a füüsilisest isikust ürituse korraldaja isikukood, sünniaeg ja elukoht) Tallinna veebilehele www.tallinn.ee.

  (7) Linnakantselei teavitab ürituse loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest viivitamata. Ürituse loa andmisest keeldumine peab olema põhjendatud.

  (8) Kui ürituse loa andmise otsustab linnavalitsus, siis teavitab linnakantselei ürituse loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (9) Linnakantselei teavitab ürituse loa andmisest keeldumisest hiljemalt keeldumise päevale järgneval päeval:
  1) vajaduse korral teisi loa menetlemisega seotud linna ametiasutusi;
  2) Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri.

§ 7.  Ürituse luba

  (1) Ürituse loas märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus ja laad;
  2) ürituse korraldaja andmed (füüsilise isiku nimi, elukoht, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed, juriidilise isiku nimi, asukoht Eestis, registrikood ja kontaktandmed);
  3) avaliku ürituse toimumise koht ja/või liikumisteekond;
  4) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  5) märge alkohoolsete jookide pakkumise ja müügi kohta;
  6) avaliku ürituse korraldamise ja pidamise tingimused.
[RT IV, 15.09.2016, 4 - jõust. 18.09.2016]

  (2) Avaliku ürituse korraldamisel loetakse ürituse luba korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loaks.
[RT IV, 15.09.2016, 4 - jõust. 18.09.2016]

§ 8.  Ürituse loa andmisest keeldumine

  (1) Linnakantselei põhjendatud otsusega võib ürituse korraldamise ja pidamise nõusoleku andmisest keelduda, eelkõige kui:
  1) ürituse loa taotluse kooskõlastajad jätavad ürituse loa taotluse põhjusega kooskõlastamata;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumisteekonnal on varem lubatud mõne teise avaliku kogunemise läbiviimine;
  3) avalik üritus on ürituse loa taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;
  4) ürituse loa taotluses toodud avaliku ürituse pidamine ei ole lubatud riigi või Tallinna linna õigusaktidest tulenevalt;
  5) ürituse korraldaja ei täida ürituse loa andmiseks taotluse kooskõlastajate esitatud tingimusi;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotlejale antud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  7) ürituse loa taotleja varem korraldatud avalik üritus on peatatud või lõpetatud määruse §-s 10 sätestatud alusel;
  8) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotleja korraldatud avalikul üritusel jäetud täitmata taotluse kooskõlastajate tingimused ja ettekirjutused;
  9) ürituse loa taotleja on eelmiste avalike ürituste korraldamisel jätnud linnale tasumata õigusaktidest tulenevad ürituse korraldaja rahalised kohustused;
  10) avalikku üritust soovitakse korraldada hoones, millel puudub kasutusluba või mis kasutusotstarbe kohaselt ei ole kaubandus-, teenindus-, meelelahutus- või muu avalik hoone;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  11) puudub veendumus, et üritusel on tagatud seal kasutatavate loomade heaolu, loomade kohane kohtlemine ning järgitakse õigusaktides loomade pidamiseks ja kaitsmiseks sätestatud nõudeid;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  12) avaliku ürituse planeeritud järjestikune kestus on üle seitsme nädala.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

  (2) Linnakantselei põhjendatud otsusega võib ürituse loa taotluses märgitud avaliku ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte ja samasse kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

4. peatükk ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING AVALIKU ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 9.  Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse loa taotluses avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel riigi ja linna õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) ürituse korraldaja rikub ürituse loal märgitud tingimusi;
  4) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamise ja pidamise ajal ürituse loa andja või teiste ametkondade nõutud ettekirjutusi ürituse läbiviimise tagamiseks ürituse loal märgitud ja õigusaktides sätestatud tingimustel;
  5) ürituse loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud ürituse loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab ürituse loa andja kohe ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 10.  Avaliku ürituse peatamine ja lõpetamine

  (1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kui ohtu ei ole võimalik vältida muid abinõusid rakendades;
  2) kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivava meetmega;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  4) kui ta ei täida ürituse loal märgitud tingimusi ja see ohustab avalikul üritusel osalejate turvalisust.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ürituse korraldaja ei peata avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise järelevalve teostaja, teavitades sellest viivitamata ürituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ja teisi asjaomaseid asutusi.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

  (3) Kui avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolu on kõrvaldatud või ära langenud, võib avaliku ürituse pidamist jätkata.

  (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on ürituse korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama. Kui ürituse korraldaja avalikku üritust ei lõpeta, otsustab avaliku ürituse lõpetamise linnakantselei kui ürituse loa väljastanud haldusorgan, tunnistades ürituse loa kehtetuks.

5. peatükk ÜRITUSE KORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS NING AVALIKU ÜRITUSE KONTROLLIMINE 

§ 11.  Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
  2) tagama avalikust üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
  3) olema määruse § 4 lõike 1 punktides 6 ja 7 nimetatud viisidel kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  4) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed ja inventar (tribüün, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  5) kaasama Tallinna Transpordiameti või Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti nõudmisel liiklusohutuse tagamiseks ja/või sujuva liikluse korraldamiseks liiklusreguleerijaid. Liiklusreguleerijad peavad vastama liiklusseaduses sätestatud nõuetele;
  6) järgima tervisekaitsenõudeid;
  7) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise;
  8) lõpetama avaliku ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja/või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  9) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  10) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle toimumise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise, heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja avaliku ürituse käigus rikutud haljastuse;
  11) edastama avaliku ürituse reklaamimisel info, mis kajastab puuetega inimeste võimalust avalikul üritusel osaleda (ligipääsetavus abistajaga või iseseisvalt, ürituse kajastamine puuetega inimestele arusaadaval moel);
  12) täitma ürituse läbiviimisel ametkondade esitatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  13)
[Kehtetu - RT IV, 30.01.2015, 10 - jõust. 02.02.2015]
  14) kinni pidama kaitsealuse pargi, arboreetumi, puistu, maastikukaitseala ja muu kaitseala kaitse-eeskirjast, kui üritus korraldatakse kaitstaval alal;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  15) tagama üritusel liikluskorraldusnõuete täitmise, sealhulgas korraldama sõidukite parkimise selleks ettenähtud kohtades. Sõidukeid on keelatud parkida haljasalale;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  16) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  17) tagama, et ürituse läbiviimisel on kinnisasja või selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja omaniku või haldaja nõusolek;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]
  18) tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
[RT IV, 20.03.2019, 1 - jõust. 01.10.2019]
  19) tagama, et üritustel serveeritakse toitu ja jooki üksnes korduskasutatavates anumates (nt taldrikud, kausid, joogitopsid) ning kasutatakse üksnes korduskasutatavaid söögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad). Lubatud on kasutada ühekordselt kasutatavaid joogikõrsi, segamispulki ja kokteilikaunistusi, mis ei koosne plastist (sh biopõhisest plastist), oksüdantide toimel lagunevast plastist või biolagunevast plastist.
[RT IV, 18.03.2023, 9 - jõust. 21.03.2023]

  (2) Kui ürituse korraldaja kehtestab avaliku ürituse sisekorraeeskirja, kohustub ta sellest teavitama avalikul üritusel osalejaid.

  (3) Tule kasutamisel avalikul üritusel tuleb juhinduda tuleohutusnõuetest, sh seadmete ja toodete (nt küünlad, tõrvikud) kasutusjuhenditest.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

§ 12.  Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eest määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab ürituse korraldaja seaduses ette nähtud korras.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Tallinna linnale hüvitama talle avaliku ürituse pidamisega tekitatud varalise kahju.

§ 13.  Avaliku ürituse kontrollimine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete järgimise üle teostavad järelevalvet:
  1) Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;
  2) Tallinna Linnakantselei;
  3) ametiasutus enda poolt seatud tingimuste osas.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

  (2) Kontrollimise kohta koostatakse kahe tööpäeva jooksul akt, mille ärakiri edastatakse elektrooniliselt ürituse korraldajale.

  (3) Aktis nimetatud puudustele võib ürituse korraldaja esitada selgitused või vastulause kahe tööpäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud akti saamisest.

6. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE RAEKOJA PLATSIL JA VABADUSE VÄLJAKUL 

§ 14.  Avaliku ürituse korraldamine Raekoja platsil ja Vabaduse väljakul

  (1) Raekoja platsil ja Vabaduse väljakul avaliku ürituse pidamiseks antakse ürituse luba tingimusel, et avalik üritus on linnaelu aspektist oluline ja loob linnale hea maine.

  (2) Raekoja platsil kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (nt laat või turg) pidamiseks antakse ürituse luba taotlejale, kellele Tallinna Kesklinna Valitsus on Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ kohaselt andnud nõusoleku kasutada Raekoja platsi kaubandustegevuseks.

  (3) Raekoja platsil, Raekoja tänaval, Vabaduse väljakul ja Vanaturu kaelas on keelatud korraldada valimisüritusi.

  (4) Raekoja platsil peetava meelelahutusliku, kultuurilise ja/või informatiivse sisuga ürituse (v.a laat, turg jms) maksimaalne kestus on viis päeva.

  (5) Raekoja platsil toimuva kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (nt laat või turg) kestus on üks päev, välja arvatud avalikel üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused või nende volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.

  (6) Vabaduse väljakul toimuva avaliku ürituse maksimaalne kestus on viis päeva. Sellest pikemaks ajaks on õigus ürituse luba väljastada linnavalitsusel.

§ 15.  Kaubanduse korraldamine Raekoja platsil toimuval avalikul üritusel

  (1) Meelelahutusliku sisuga avalikul üritusel (v.a laat, turg jms) on lubatud kaubelda avaliku ürituse toimumise ajal. Kauplemise ala peab olema piiritletud.

  (2) Kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avalikke üritusi (nt laat või turg) korraldatakse kolmapäeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini. Kauplemisinventari paigaldada ja eemaldada ning kaubelda on lubatud ajavahemikus kella 8-20.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - jõust. 02.04.2017]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei rakendata kaubandusliku sisuga üritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused või nende volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.

7. peatükk AVALIKU ÜRITUSEGA KAASNEVATE KULUDE HÜVITAMINE JA MAKSUDE TASUMINE 

§ 16.  Ürituse korraldaja hüvitatavad kulud

  (1) Ürituse korraldaja hüvitab linnale avaliku üritusega kaasnevad rajatiste ja liikluse (ühistransport, parkimine, fooriprogrammid jms) ümberkorraldamisega seotud kulud, sealhulgas saamata jääva parkimistulu.

  (2) Linnavalitsusel on õigus korraldusega vabastada ürituse korraldaja tema taotluse alusel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude kandmisest, kui tegemist on linnale olulise üritusega. Ürituse kandmise kulude kandmisest osaline või täielik vabastamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega.

§ 17.  Ürituse korraldaja makstavad tasud ja maksud

  (1) Kui avaliku üritusega kaasneb kaubandustegevus või avalik üritus korraldatakse linnarajatisel, kohaldatakse linnarajatise kasutusse andmisel Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määrust nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“.

  (2) Kui avaliku üritusega kaasneb tee või tänava sulgemine, kohaldatakse avaliku ürituse käigus tee või tänava sulgemisel Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määrust nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“.

  (3) Kui avaliku üritusega kaasneb välireklaamikandja paigaldamine, kohaldatakse reklaami eksponeerimisele Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määrust nr 33 „Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrust nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Vormide kinnitamine

  Linnakantselei kinnitab avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi.

§ 19.  Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

  Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesandeid täidab Tallinna Linnavalitsus.
[RT IV, 30.01.2015, 10 - jõust. 02.02.2015]

§ 20.  Linnavolikogu määruste muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.  Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

§ 211.  Rakendussäte
[RT IV, 18.03.2023, 9 - jõust. 21.03.2023]

  Eeskirja § 11 lõike 1 punkti 19 nõuded rakenduvad ühel külastuspäeval vähem kui 30 000 külastajaga avalikul üritusel alates 1. juunist 2023, ühel külastuspäeval 30 000 ja enam külastajaga avalikul üritusel alates 1. jaanuarist 2024.
[RT IV, 18.03.2023, 9 - jõust. 21.03.2023]

§ 22.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json