Ehitus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Restaureerimistoetuse andmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 18

Restaureerimistoetuse andmise kord

Vastu võetud 29.05.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas muinsuskaitseseaduse § 29 lõikega 3.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Restaureerimistoetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate kultuurimälestiste, muinsuskaitsealal paiknevate enne 1940. aastat ehitatud ehitiste ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate enne 1940. aastat ehitatud hoonete restaureerimistöödeks ning eeskujuliku restaureerimistöö tunnustamiseks ette nähtud toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse maksmist ja kontrolli toetuse kasutamise üle.

  (2) Määruses kasutatakse muinsuskaitseseaduse ja ehitusseaduse termineid. Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades määrusest tulenevaid erinevusi.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine.

2. peatükk TOETATAV TEGEVUS JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.   Toetatav tegevus

  (1) Toetust antakse järgmiste objektide restaureerimiseks nende üldist seisukorda arvestades põhjendatud staadiumis:
  1) kultuurimälestis või selle osa;
  2) muinsuskaitsealal paiknev enne 1940. aastat ehitatud ehitis või selle osa;
  3) miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev enne 1940. aastat ehitatud hoone või selle osa.

  (2) Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone interjööridetailide restaureerimiseks.

  (3) Miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone omanik või tema esindaja saab ühel aastal taotleda toetust ühe ehitise ühe objekti või mitme ühesuguse objekti restaureerimiseks.

  (4) Restaureerimine käesoleva määruse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kultuurimälestise või ehitise konserveerimine, restaureerimine, remontimine ja algsel kujul taastamine ning kultuurimälestise optimaalsete säilitustingimuste tagamine.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse maksimaalne suurus on 10 000 eurot.

  (2) Toetuse maksimaalne määr on 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Teave toetuse, taotluse esitamise tähtaja ja toetuse saamise tingimuste kohta avalikustatakse Tallinna veebilehel.

  (2) Toetust võib taotleda juriidiline isik või vähemalt 18-aastane füüsiline isik (edaspidi taotleja).

  (3) Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile (edaspidi amet) allkirjastatud paberdokumendi või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina. Taotluse vormi kehtestab ameti juhataja käskkirjaga ning see on kättesaadav Tallinna veebilehel.

  (4) Taotlus esitatakse enne toetuse arvelt kavandatavate töödega alustamist.

  (5) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) restaureeritava objekti aadress;
  2) restaureeritava objekti nimetus ja arv;
  3) toetuse kasutamise planeeritav aeg ja sihtotstarve (konserveerimine, restaureerimine, remontimine, algsel kujul taastamine, kultuurimälestise optimaalsete säilitustingimuste tagamine);
  4) taotleja andmed (füüsilise isiku nimi ja isikukood, juriidilise isiku ärinimi ja äriregistri kood, aadress, arvelduskonto number ja pank, telefoninumber ja e-posti aadress).

  (6) Taotluses kinnitab taotleja, et:
  1) tal on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omandiõigus;
  2) ta on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees võlgnevusi;
  3) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
  4) talle on eraldatud või ta taotleb / talle ei ole eraldatud või ta ei taotle restaureerimisele kaasfinantseeringut riigilt, Tallinna linnalt või mujalt;
  5) käibemaksukulu on abikõlblik / on osaliselt abikõlblik / ei ole abikõlblik.

  (7) Taotlusele lisatakse:
  1) kolm hinnapakkumist, milles kirjeldatud toetuse arvelt kavandatavad tööd ja tööde teostamisel kasutatavad materjalid vastavad heale restaureerimistavale;
  2) fotod originaaldetailist, sh miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone fotod kõikidest külgedest;
  3) miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone amortiseerunud originaaldetaili asendamise soovi korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang detaili tehnilisele seisukorrale;
  4) miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone originaaldetaili taastamise korral dokumentatsioon, mis tõendab detaili varasemat olemasolu, ning uue detaili tööjoonised ja töövõtete kirjeldus;
  5) vallasmälestise puhul vajaduse korral muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale;
  6) lihtvolitus, kui taotleja on restaureerimise objektiks oleva kinnis- või vallasasja omaniku esindaja või kui kinnis- või vallasasjal on kaasomanikke.

§ 6.   Toetuse andmise tingimused

  (1) Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt sama aasta 30. novembriks.

  (2) Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast vastavalt muinsuskaitseseadusele. Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba.

  (3) Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimise hinnapakkuja ja töö teostaja peavad omama muinsuskaitseseaduses sätestatud tegevusluba.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 7.   Andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Amet inspekteerib vajaduse korral toetuse objekti ning kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust korra 2. peatüki tingimustele viie tööpäeva jooksul taotluse laekumisest.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat. Taotleja esitab lisateabe ja/või kõrvaldab puudused kümne tööpäeva jooksul. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, lõpetab amet taotluse menetlemise.

  (3) Kui taotlus või taotleja ei vasta korras kindlaks määratud tingimustele, jätab amet taotluse menetlemata.

  (4) Kui taotluse menetlemine lõpetatakse või taotlus jäetakse menetlemata käesoleva paragrahvi lõigete 2 või 3 alusel, teavitatakse taotlejat sellest e-posti või posti teel viie tööpäeva jooksul.

§ 8.   Restaureerimistoetuse komisjon

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustatakse ameti juhataja käskkirjaga kuni seitsmeliikmeline restaureerimistoetuse komisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni koosseisu kuulub kuni viis ameti teenistujat ning Tallinna Linnavolikogu ja Muinsuskaitseameti esindaja. Komisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta eksperte. Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni liikmete hulgast määratud sekretär.

  (2) Komisjoni kutsub kokku komisjoni sekretär ameti juhataja käskkirja alusel.

  (3) Komisjon koguneb taotlusi läbi vaatama üldjuhul üks kord aastas.

  (4) Komisjon võtab otsused vastu hääletuse teel. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni liikmetest.

  (5) Kui komisjoni liige on toetuse objektiks oleva kultuurimälestise või ehitise omanik, toetust taotleva juriidilise isiku töötaja, selle juhatuse liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

  (6) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi ning teeb ameti juhatajale põhjendatud ettepaneku toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise, toetuse suuruse ning vajaduse korral taotluse menetlemise edasilükkamise ja toetuse andmise tingimuste kohta 30 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu.

  (7) Komisjoni koosolek protokollitakse.

§ 9.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Iga komisjoniliige hindab taotluses kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärgiga, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:
  1) tööde vastavus objekti säilimise tagamisele;
  2) objekti arhitektuurne, kunstiline või ajalooline väärtus, vanus, haruldus, silmapaistvus, terviklikkus, tüüpilisus, funktsiooni järjepidevus või autentsus ja objekti vaadeldavus avalikus ruumis;
  3) originaalmaterjali olemasolu ja säilitamine;
  4) omaniku senine panus ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse;
  5) jätkutööd.

  (2) Taotlusele antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt kavandatavate tööde vastavusest objekti säilimise tagamisele: 1 - kavandatavad tööd ei mõjuta eriti objekti säilimist (näiteks akende vahetamine); 5 - kavandatavad tööd on objekti säilimise tagamiseks esmatähtsad (näiteks katusetööd, tugikonstruktsiooni tugevdamine, vihmaveesüsteemid);
  2) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt objekti väärtusest ning olulisusest (objekti ajaloolise, arhitektuurse või muu väärtuse ning olulisuse koosmõju, vaadeldavus avalikus ruumis): 1 - ulatuslike ümberehitustega või muul moel on objekti eelnimetatud väärtused märkimisväärselt vähenenud, restaureeritav detail pole avalikult vaadeldav; 5 - haruldane, ajastutruult säilinud objekt, mille säilimist on väga oluline toetada, restaureeritav detail on avalikult vaadeldav;
  3) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt originaalmaterjali säilimisest: 1 - originaaldetail asendatakse uue detailiga; 5 - halvas seisukorras originaaldetail restaureeritakse;
  4) kuni 5 hindepunkti lähtuvalt omaniku panusest ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse: 1 - omanik ei ole varem panustanud aega ega raha endale kuuluva ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse; 5 - omanik on panustanud piisavalt aega või raha endale kuuluva ehitise või kultuurimälestise säilimise tagamisse ning tööd on tehtud hea restaureerimistava kohaselt;
  5) 3 hindepunkti, kui tegemist on mõnel varasemal aastal ameti antud toetuse kaasabil alustatud tööga.

  (3) Komisjon järjestab taotlused saadud punktisumma alusel.

§ 10.   Toetuse andmise otsustamine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmise ja selle suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga viie tööpäeva jooksul pärast komisjoni ettepaneku edastamist.

  (2) Toetust eraldatakse taotluste paremusjärjestuse alusel linnaeelarves selleks ette nähtud summa piires. Toetuse andmisel jaotatakse taotlused rühmadesse (kinnismälestised ja muinsuskaitsealal paiknevad enne 1940. aastat ehitatud ehitised, vallasmälestised, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevad enne 1940. aastat ehitatud hooned). Taotlused, mille rahuldamiseks ei ole eelarves piisavalt vahendeid, jäetakse rahuldamata.

  (3) Kui komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lähtunud määrusest või kui ettepanekus ei esitata põhjendusi, on ameti juhatajal õigus saata taotlus komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon peab taotluse uuesti läbi vaatama kümne tööpäeva jooksul. Kui komisjon keeldub ettepaneku muutmisest, teeb lõpliku otsuse toetuse andmise või andmisest keeldumise kohta ameti juhataja.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsusest, toetuse andmise otsusest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamiseks saatmisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult posti või e-posti teel viie tööpäeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

  (5) Toetuse andmise korral esitab amet 21 päeva jooksul pärast käskkirja andmist toetuse taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mis allkirjastatakse digitaalselt või vajaduse korral paberil. Lepingu vormi kehtestab ameti juhataja käskkirjaga. Lepingus sisaldub tööde kirjeldus, vahe- või lõpparuande esitamise tähtaeg, toetuse suurus, toetuse maksmise tingimused, poolte õigused, kohustused ja vastutus ning lepingu lõpetamise alused. Toetuse taotlejal on õigus leping sõlmida 30 päeva jooksul alates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 päeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja amet lõpetab taotluse menetluse haldusaktiga.

  (6) Väljaandmata toetuse arvelt võib käesolevas paragrahvis esitatud põhimõtete alusel ilma uut taotlusvooru välja kuulutamata anda toetust taotlejale, kelle taotlus jäi eelarvevahendite ebapiisavuse tõttu esialgu rahuldamata.

  (7) Et tõsta esile ja tunnustada kultuurimälestiste või muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvate ehitiste restaureerimist, annab amet komisjoni ettepanekul üks kord aastas toetust eeskuju andvate restaureerimistööde korraldajatele. Toetust antakse eelneva kalendriaasta jooksul eeskujulikult restaureeritud hoone eest, millel on säilitatud maksimaalselt algset materjali, tööd on teostatud heast restaureerimistavast lähtuvalt ja kõigi vajalike dokumentide alusel. Käesolevas lõikes sätestatud juhtudel ei rakendata toetuse andmisel korras toetuse taotlemisele, menetlemisele, aruandlusele ja kontrollile sätestatud nõudeid.

4. peatükk TOETUSE MAKSMINE JA KONTROLL 

§ 11.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmist ja kasutamist reguleerivad kord ning ameti ja toetuse saaja vahel sõlmitud leping.

  (2) Toetus makstakse lepingu alusel kas ühekordse maksena või osade kaupa toetuse saajale välja pärast töö või tööetapi lõpetamist ja inspekteerimist ning aruande kinnitamist. Toetust ette ei maksta.

  (3) Kui toetus makstakse välja osade kaupa, ei tohi osamaksete summa enne lõpparuande kinnitamist ületada 70% toetuse summast.

§ 12.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vormikohase vahe- või lõpparuande lepingus kokkulepitud korras ja tähtajaks. Aruande vormi kehtestab ameti juhataja käskkirjaga ning see on kättesaadav Tallinna veebilehel.

  (2) Aruandes esitatakse järgmised andmed:
  1) restaureerimise periood;
  2) restaureerimistöö kogumaksumus;
  3) restaureerimistöö lühikokkuvõte.

  (3) Aruandele tuleb lisada kulu- ja maksedokumentide koopiad.

  (4) Ameti juhatajal või tema volitatud isikul on õigus nõuda toetuse saajalt vahearuandeid ja selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist. Toetuse kasutamise kontrollimine vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid, ei teosta töid lepingule vastavalt või ei esita aruannet tähtajaks, on ameti juhatajal õigus toetuse lepingust taganeda ning vastavalt rikkumise ulatusele jätta toetus välja maksmata ja/või juba makstud toetus või selle osa tagasi nõuda.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 määrus nr 65 „Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord" tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json