Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tallinna kohanimede määramise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 19

Tallinna kohanimede määramise kord

Vastu võetud 29.05.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg-ga 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna kohanimede määramise kord sätestab kohanimede määramise ja kasutamise Tallinnas vastavalt kohanimeseadusele.

  (2) Korras reguleerimata küsimuste puhul lähtutakse kohanimeseaduses sätestatust.

  (3) Tallinnas määratakse kohanimi järgmistele nimeobjektidele:
  1) linnaosale;
  2) asumile;
  3) ühissõidukipeatusele;
  4) sadamale;
  5) teele, tänavale, väljakule või muule Tallinna territooriumil asuvale nimeobjektile.

  (4) Tulevikus rajatavale kohanimekohustusega objektile määratakse nimi pärast detailplaneeringu kehtestamist.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) määrab kohanime linnaosale.

  (2) Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrab kohanime:
  1) ajaloolise tekke ja nimega terviküksusele (asum);
  2) teele, tänavale, väljakule ning muudele aadressikohtadele;
  3) ühissõidukipeatusele, sadamale ja muule linna territooriumile jäävale käesolevas paragrahvis nimetamata nimeobjektile.

§ 3.   Nimekomisjon

  Linnavalitsus moodustab alatise komisjonina tegutseva Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni (edaspidi nimekomisjon), mille eesmärk on nõustada linnavalitsust kohanime määramisel.

§ 4.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määramise korraldab omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet). Kohanime määramise ettepaneku esitab nimekomisjonile arvamuse saamiseks ameti koosseisus olev kohanimekorraldaja (edaspidi kohanimekorraldaja).

  (2) Kohanime määramisel eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile teavitab amet asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 4.

  (3) Võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks ning ametliku kohanime muutmiseks kohanimeseaduses sätestamata põhjustel taotleb amet nõusoleku regionaalministrilt.

  (4) Nimekomisjon võib küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse moodustatud kohanimenõukogult või eksperdihinnangut Vabariigi Valitsuse määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.

  (5) Kui Tallinnas asuvale nimeobjektile määrab kohanime Vabariigi Valitsus või minister, esitab linnavalitsuse sellekohase kirjaliku arvamuse nimekomisjoni ettepanekust ja linnaosa valitsuse kooskõlastusest lähtudes nimekomisjoni esimees.

§ 5.   Kohanime määramine

  (1) Kohanime määramise õigusakti eelnõu valmistab ette kohanimekorraldaja.

  (2) Ühissõidukipeatuse nime määramise õigusakti eelnõu valmistab ette Tallinna Transpordiamet nimekomisjoni protokollitud otsusest lähtudes.

  (3) Linnavalitsus määrab kohanime korraldusega käesoleva määruse § 2 lõikes 2 loetletud nimeobjektidele nimekomisjoni otsusest ja linnaosa valitsuse kooskõlastusest lähtudes.

  (4) Linnavalitsus esitab linnaosa nime määramise eelnõu linnavolikogule pärast seda, kui on kooskõlastanud eelnõu asjaomase linnaosa valitsuse ja nimekomisjoniga.

  (5) Mitteametliku kohanime või sellise objekti nime, millel ei ole kohanimeseaduse alusel nimekohustust, võib kohaliku omavalitsuse, objekti omaniku või haldaja soovil kanda Tallinna andmekogudesse või linna aluskaardile. Kui nimeobjekt on üldkasutatav ja oluline linnaruumi osa, määrab kohanime eelneva kooskõlastamise vajaduse nimekomisjon. Kui nimeobjekt on eraomandis ning sellel puudub avalik funktsioon, kooskõlastatakse kohanimi enne Tallinna andmekogudesse või linna aluskaardile kandmist üksnes nimekomisjoniga.

§ 6.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise kohta avaldatakse eelteade Tallinna ametlikke teateid avaldavas ajalehes ja veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

  (2) Kohanime määramise õigusakt avaldatakse Tallinna veebilehel Tallinna õigusaktide registris.

  (3) Amet korraldab:
  1) kohanime määramise õigusakti edastamise kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ning huvitatud isikutele kümne päeva jooksul pärast õigusakti jõustumist;
  2) kohanimeandmete uuendamise ameti poolt peetavates andmekogudes (sealhulgas Tallinna ruumiandmete registris peetaval aluskaardil).

§ 7.   Kohanime kasutamine

  (1) Tallinna õigusaktides, andmekogudes, aluskaardil, aadressiandmetes, teabelevis jms teabekandjal tuleb kasutada riiklikku kohanimeregistrisse kantud ametlikku kohanime. Põhi- ja rööpnimi esitatakse riiklikus kohanimeregistris esitatud järjekorras.

  (2) Nimekomisjon võib teha ettepaneku vahetada välja teabekandja, kus kohanimi on esitatud ebakorrektselt.

  (3) Mitteametliku kohanime, sealhulgas hoone nime Tallinna aluskaardile kandmiseks küsitakse nimekomisjoni seisukohta.

  (4) Tallinna ametiasutuste poolt välja antavad linna kaardid, mis sisaldavad kohanimesid, tuleb eelnevalt kooskõlastada kohanimekorraldajaga.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrus nr 18 „Tallinna kohanimede määramise korra kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json