EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 23

Alustava ettevõtluse toetamise stardiabi andmise kord

Vastu võetud 26.04.2007 nr 18
RT IV, 11.02.2013, 1
jõustumine 30.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2014RT IV, 10.06.2014, 2013.06.2014

§ 1.  Eesmärk

  Stardiabi andmise eesmärgiks on stimuleerida ettevõtlusega alustamist ning toetada ja arendada väikeettevõtlust Kanepi vallas.

§ 2.  Stardiabi taotlejad

  Stardiabi saavad taotleda äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes taotluse esitamise ajaks on registreeritud vastavalt äriseadustikule ja vastavad järgmistele tingimustele:
 1) ettevõtja tegutsemiskoht asub Kanepi vallas;
 2) ettevõtja peab olema tööandjaks Kanepi valla elanikele või osutama teenuseid kohalikele elanikele;
[RT IV, 10.06.2014, 20 - jõust. 13.06.2014]
 3) ettevõtja, kes ei ole antud valdkonnas tegutsenud mitte rohkem kui üks aasta;
 4) ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduste tähenduses;
 5) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;
 6) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis-ega pankrotimenetlust.

§ 3.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetust eraldatakse valla eelarves ettenähtud mahus.

 (2) Stardiabi määraks on maksimaalselt 50% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.
[RT IV, 10.06.2014, 20 - jõust. 13.06.2014]

 (3) Ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.

 (4) Stardiabi võib taotleda ainult konkreetse projektiga põhjendatud kulude katteks.

 (5) Stardiabi andmisel arvestab Kanepi Vallavalitsus ainult neid koos taotlusega esitatud äriplaani või -projektiga seotud kulutusi, mis toetuse taotleja on teinud peale lepingu sõlmimist.

 (6) Taotluste hindamisel eelistatakse järgmisi asjaolusid:
 1) kaasfinantseerimise olemasolu (EAS, PRIA kõikide meetmete ja ettevõtluse tugisüsteemi muude allikate vahendid);
 2) suuremat omafinantseeringut omavaid projekte;
 3) taotleja esindaja(d) on läbinud SA Põlva Arenduskeskuse tasuta nõustamistsükli ja osalenud ettevõtluskoolitusel;
 4) äriidee on projektis selgelt ja konkreetselt välja toodud;
 5) projekti finantseerimisskeem on läbipaistev ja terviklikult kirjeldatud;
 6) taotletavad eesmärgid ja tähtajad piisavalt põhjendatud ning kulude lõikes selgelt lahti kirjutatud;
 7) alustatakse uue tootmise või teenuse pakkumisega;
 8) luuakse uusi töökohti või luuakse võimalus säilitada olemasolevaid töökohti;
 9) tootmisega seotud projekte.

§ 4.  Taotluse esitamine ja menetlemine

 (1) Stardiabi taotlused vaadatakse vallavalitsuse poolt läbi 30 päeva jooksul peale esitamist.

 (2) Toetus määratakse avalduste laekumise järjekorras.

 (3) Stardiabi väljastamist, kasutamist ja aruandlust reguleerib toetuse saaja ja Kanepi Vallavalitsuse vahel sõlmitav leping.

 (4) Stardiabi tuleb tagastada, kui:
 1) saadud stardiabi on kasutatud mittesihipäraselt;
 2) ilmneb, et taotleja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte, projekti või stardiabi kohta või keeldub vastavat infot andmast;
 3) kui taotleja äriühing likvideeritakse aasta jooksul toetuslepingu sõlmimisest.

 (5) Stardiabi toetuse taotleja esitab Kanepi Vallavalitsusele vormikohase taotluse vastavalt lisale 1 koos kõigi järgnevate dokumentidega:
 1) Füüsilisest isikust ettevõtja:
    - isikutunnistuse või passi koopia;
    - äriplaani koos finantsprognoosidega vähemalt üheks aastaks.
 2) Äriühing:
    - pädeva organi otsuse toetuse taotlemise kohta;
    - allkirjaõigusliku isiku passi või isikutunnistuse koopia;
    - äriplaani koos finantsprognoosidega vähemalt üheks aastaks.

 (6) Stardiabi taotluste esmast läbivaatust korraldab majandusnõunik, kes edastab selle koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga vallavalitsusele lõpliku otsuse tegemiseks.
[RT IV, 10.06.2014, 20 - jõust. 13.06.2014]

 (7) Stardiabi saaja esitab aruande toetuse kasutamisest vallavalitsusele hiljemalt ühe aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. aprillil 2007. a.

Lisa 1 Ettevõtlustoetuse taotlemise ankeet

Lisa 2  Aruande vorm