Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hallatava asutuse Lihula Kultuurikeskus põhimäärus

Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 79

Hallatava asutuse Lihula Kultuurikeskus põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2009 nr 2
jõustumine 01.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.201015.07.2010
31.03.201104.04.2011
29.05.2014RT IV, 10.06.2014, 213.06.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.
[RT IV, 10.06.2014, 2 - jõust. 13.06.2014]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Lihula Kultuurikeskus

 (1) Lihula Kultuurikeskus (edaspidi keskus) on Lihula valla ametiasutuse hallatav asutus, mis korraldab valla kultuuri- ja noorsootööalaste ülesannete täitmist.

 (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus Lihula valda.

 (3) Keskus juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel kehtestatud õigus- ja haldusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest ja käesolevast põhimäärusest.

 (4) Keskust rahastatakse valla eelarvest.

§ 2.  Keskuse asukoht

  Keskus asub Lihula linnas. Keskuse postiaadress on Tallinna mnt 1a, 90303 Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond.
[ - jõust. 15.07.2010]

2. peatükk Tegevuse eesmärk, ülesanded ja struktuur 

§ 3.  Keskuse tegevuse eesmärk

 (1) Keskuse tegevuse eesmärgiks on säilitada Eesti ja kohalikku kultuuri- ning ajaloopärandit, tagada elanike juurdepääs informatsioonile, teadmistele, kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning korraldada vaba aja veetmist.

 (2) Keskus koostab oma arengukava, aasta tööplaani ning teadustöö ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt keskuse põhiülesannetest. Keskuse arengukava kinnitab vallavolikogu. Tööplaanid kinnitab direktor ning esitab need vallavalitsusele teadmiseks.

§ 4.  Keskuse struktuur ja põhiülesanded

 (1) Lihula Kultuurimaja, mille ülesanne on rahvakultuuri säilitamine ja arendamine; kultuurialaste
teenuste osutamine, võimaluste loomine huvitegevuse harrastamiseks, puhkuseks ja isiksuse arenguks vastavalt igaühe soovidele ja eeldustele.

 (2) Lihula Kultuurimaja:
 1) tagab rahvakultuuri säilimise ja arenemise;
 2) edendab valla kultuuri- ja kunstielu;
 3) moodustab taidlus- ja huvialaringe ning -klubisid;
 4) korraldab elanike enesetäiendamist ja vabahariduslikku koolitust;
 5) vahendab professionaalset kunsti;
 6) korraldab elanike kultuurilis-meelelahutuslikku teenindamist;
 7) teeb koostööd ühingute ja asutustega valla või paikkonna ürituste korraldamisel;
 8) edendab valla seltsielu;
 9) osutab ühingutele ja seltsingutele kaasabi ürituste korraldamisel.

 (3) Lihula Muuseum, mille ülesanne on Lõuna-Läänemaa ajalugu ja kultuuriväärtusi kajastavate esemete, dokumentide ja muude materjalide kogumine, säilitamine ning teaduslik uurimine ja süstematiseerimine.

 (4) Lihula Muuseumi põhitegevused on:
 1) kogub ja uurib teaduslikult kultuuriväärtusega esemeid, dokumente, materjale ja informatsiooni;
 2) säilitab kultuuriväärtusega esemeid ehk museaale muuseumikogus;
 3) korraldab üldsusele kogutud kultuuriväärtuste vahendamist ekspositsioonide, näituste, teaduslike ja populaarteaduslike väljaannete ning loengute kaudu.

 (5) Lihula Noortemaja, mille ülesanne on vaba tahte alusel tegutsevatele noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine ja kasvatustegevusega noorte vaimse ja füüsilise arengu soodustamine.

 (6) Lihula Noortemaja:
 1) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni, viib läbi karjäärinõustamist;
 2) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
 3) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks,
 4) kavandab ja korraldab huviringide tegevust;
 5) algatab ja viib läbi noorteprogramme ning -projekte;
 6) toetab noorte omaalgatust;
 7) korraldab projektlaagreid;
 8) korraldab koostöös kohalike ettevõtetega noorte kui potentsiaalse tööjõu ettevalmistamist tööalaseks karjääriks;
 9) edendab kohalikku kultuurielu ja korraldab kultuuriüritusi;
 10) teeb koostööd huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega.

3. peatükk Juhtimine 

§ 5.  Direktor

 (1) Keskust juhib direktor, kelle nimetab ametisse vallavalitsus.

 (2) Tööandja ülesandeid kõigi seadustest tulenevate õiguste ja kohustustega, sh töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine, täidab vallavanem.

 (3) Direktorit asendab tema äraolekul keskuse töötaja, kellele on töölepingu või direktori käskkirjaga pandud direktori ülesannete täitmine.

 (4) Direktori vaba ametikoha võib täita konkursi korras, mille tingimused kehtestab vallavalitsus.
[ - jõust. 04.04.2011]

§ 6.  Direktori ülesanded

 (1) Direktor:
 1) juhib keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ja vastutab keskusele pandud ülesannete ning keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
 2) esindab keskust, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid, annab vajadusel keskuse esindamiseks välja volikirju;
 3) kasutab ja käsutab kooskõlas õigusaktidega keskuse valduses olevat vallavara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
 4) vastutab eelarve täitmise eest ja korraldab järgmise aasta eelarve koostamise;
 5) tagab asjaajamise korraldamise;
 6) teeb ettepanekud keskuse struktuuri muutmiseks;
 7) kinnitab reeglid töökorraldusele;
 8) kinnitab keskuse koosseisu ja töökohtade arvu, kooskõlastades need eelnevalt vallavanemaga;
 9) sõlmib, muudab ja lõpetab keskuse töötajatega töölepingud;
 10) määrab töötajate tööjaotuse, palgad, lisatasud ja preemiad;
 11) annab täitmiseks kohustuslikke suulisi korraldusi ja käskkirju, kontrollib nende täitmist;
 12) annab keskuse tegevusest aru vallavalitsusele, vallavanemale ja keskuse nõukogule;
 13) kinnitab töösisekorraeeskirja ning muud keskuse sisesed eeskirjad ja juhendid;
 14) teeb ettepanekud osutatavate tasuliste teenuste ja nende (sh piletite) hindade kehtestamiseks;
 15) täidab ilma erikorralduseta muid keskuse juhtimisega olemuslikult seotud ülesandeid.

 (2) Direktori suunab lähetusse vallavanem käskkirjaga ja välislähetusse vallavalitsus korraldusega.

 (3) Direktori töötasu ja puhkuse ajakava kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 7.  Keskuse nõukogu

 (1) Keskuse põhisuundade kavandamiseks ja töö hindamiseks moodustab vallavalitsus nõuandva organina keskuse nõukogu.

 (2) Vallavalitsus kinnitab nõukogu koosseisu, pädevuse ja ülesanded, määrab nõukogu töökorra.

 (3) Keskus tagab nõukogu tegevuse tehnilise teenindamise ja kannab nõukogu tegevusega seotud kulud.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 8.  Vara ja finantseerimine

 (1) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub seaduste ja valla õigusaktidega kehtestatud korras.

 (2) Keskuse tegevust finantseeritakse valla- ja riigieelarvest, oma tegevusest saadud tulust, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.

 (3) Keskuse eelarve on vallaeelarve osa ning selle koostamine ja kinnitamine toimub valla õigusaktidega kehtestatud korras.

 (4) Keskuse raamatupidamisarvestust peetakse õigusaktidega kehtestatud korras Lihula valla ametiasutuse raamatupidamises.

§ 9.  Aruandlus

 (1) Keskus on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja vallavanema ees.

 (2) Keskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi, eelarve täitmise ja muid aruandeid õigusaktidega
kehtestatud tähtaegadel ja korras.

 (3) Keskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vallavara sihipärast kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ja riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

§ 10.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet keskuse ja tema direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle
teostab vallavalitsus.

 (2) Riiklikku järelevalvet teostatakse õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras.

 (3) Järelevalve läbiviimisel avastatud puudused on keskuse direktor kohustatud kõrvaldama järele-valveorgani poolt määratud tähtajaks.

5. peatükk Põhimääruse kinnitamine, tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine 

§ 11.  Keskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Keskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 12.  Keskuse tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine

  Keskuse tegevuse lõpetab või korraldab ümber vallavolikogu.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Määruse jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.