HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lihula Muusika- ja Kunstikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 81

Lihula Muusika- ja Kunstikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 24.04.2008 nr 11
jõustumine 01.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2014RT IV, 10.06.2014, 213.06.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ning Lihula vallavolikogu 29. mai 2008. a määruse nr 15 „Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ § 28 lõike 3 alusel.
[RT IV, 10.06.2014, 2 - jõust. 13.06.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Lihula Muusika- ja Kunstikoolis töötavatele pedagoogidele ja ringijuhtidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset, erialast ettevalmistust ja/või juhtimisalast koolitust.

  (2) Pedagoogidena käsitatakse õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid ning huvikooli juhti.

§ 2.   Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused

  (1) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

  (2) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

2. peatükk KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

§ 3.   Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staa˛ ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) kunstialane kõrgharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staa˛ ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 4.   Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas ainevaldkonnas või
  2) kunstialane kõrg- või keskeriharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 5.   Huvikooli ringijuhi kvalifikatsiooninõuded

  Huvikooli ringijuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline või kultuurialane kõrg- või keskeriharidus või
  2) keskharidus ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Pedagoogidele ja ringijuhtidele, kes on pedagoogilise(d) kursuse(d) läbinud enne käesoleva määruse jõustumist, ei kohaldata käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud nõuet.

  (2) Atesteerimise tulemusena pedagoogi kvalifikatsiooni omistamisel loetakse alates 2002 aasta 01. juunist Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava alusel omandatud kõrghariduse nõudeks magistrikraad.

  (3) Huvikooli direktoril on õigus nõutava eriharidusega õpetaja puudumisel võtta kuni üheks aastaks tööle keskharidusega töötaja, kes on lõpetanud õpetatavas ainevaldkonnas vastava huvikooli.

  (4) Käesoleva määruse jõustumise ajal huvikooli õpetajana või ringijuhina töötav ja kvalifikatsiooninõuetele mittevastav töötaja loetakse atesteerimisnõuetele vastavaks kuni 2010. aasta 01. septembrini.

  (5) Määrus avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

  (6) Määrus jõustub 2008. aasta 01. maist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json