HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 85

Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus

Vastu võetud 25.03.2008 nr 87
KO 2008, 67, 1017
jõustumine 01.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2010KO 2010, 69, 93801.04.2010
18.12.201201.12.2012, määruses on läbivalt asendatud sõna „juhataja“ sõnaga „direktor“ vastavas käändes
26.03.2013RT IV, 10.06.2014, 3213.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sillamäe Lasteaia Pääsupesa tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded, töökord ja juhtimise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sillamäe Lasteaed Pääsupesa (edaspidi lasteasutus) on Sillamäe linnas elavatele koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav koolieelne õppeasutus, mille eesmärgiks on tugevdada laste tervist, soodustada vaimset ja kehalist arengut, arvestades laste ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

  (2) Lasteasutuse ametlik nimetus on Sillamäe Lasteaed Pääsupesa.

  (3) Lasteasutuse asukoht on Valeri Tškalovi 23, 40232, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond.
[KO 2010, 69, 938 - jõust. 01.04.2010]

  (4) Lasteasutus on Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (5) Lasteasutus juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, muudest haridusvaldkonda reguleerivatest Eesti Vabariigi ja Sillamäe linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (6) Lasteasutuse teeninduspiirkond on Sillamäe linn (edaspidi linn).

  (7) Lasteasutusel on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (8) Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

  (9) Lasteasutus on kuni seitsmeaastastele lastele.

  (10) Andmed lasteasutuse kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 3.   Struktuur

  (1) Lasteasutuses on üks sõimerühm ja kolm liitrühma.
[KO 2010, 69, 938 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Sõimerühma kuuluvad 2-3 aastased lapsed (kuni 14 last rühmas).

  (3) Liitrühma kuuluvad 4-7 aastased lapsed (kuni 20 last rühmas).
[KO 2010, 69, 938 - jõust. 01.04.2010]

  (4) Rühmasid moodustab vastavalt vajadusele ja võimalustele lasteasutuse direktor. Lasteasutuse direktor lähtub rühmade komplekteerimisel lasteasutusele kinnitatud eelarvest.

§ 4.   Õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase tunnistuse.

  (3) Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse alushariduse raamõppekava ning linna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab lasteasutuse direktor.

  (4) Lasteasutuse õppekava kinnitab lasteasutuse direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

§ 5.   Lasteasutuse lahtiolekuajad

  (1) Lasteasutuse lahtioleku ajad kinnitab linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Lasteasutus on aastaringselt tegutsev asutus ning lasteasutuse tegutsemise vajaduse suveperioodil otsustab linnavalitsus.

§ 6.   Laste lasteasutusse vastuvõtmine ja väljaarvamine

  Laste lasteasutusse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 7.   Lapse õigused

  Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 8.   Vanema õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) võtta osa lasteasutuse ühisüritustest;
  6) osaleda lasteasutuse töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) informeerima õpetajat või lasteasutuse direktorit lapse puuduma jäämisest;
  4) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud Sillamäe Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud määras ja korras.

§ 9.   Lasteasutuse personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Vastavalt vajadusele kasutatakse logopeedi abi.

  (2) Lasteasutuse pedagoogide töötasustamise alused kinnitab linnavolikogu.

  (3) Lasteasutuse personali koosseisu ja töötasud kinnitab direktor, arvestades koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja kinnitatud eelarvet.
[RT IV, 10.06.2014, 32 - jõust. 13.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (4) Lasteasutuse personali tööandjaks on linn, keda esindab lasteasutuse direktor.

§ 10.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu, tervise ja turvalisuse eest lasteasutuses.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personali konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse, töötaja töölepingu, tööülesannete kirjelduse ja reeglitega töökorraldusele, mis on kooskõlas tööõigus- ning muude õigusaktidega.
[KO 2010, 69, 938 - jõust. 01.04.2010]

  (4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab lasteasutuse direktor vastavuses „Töölepingu seadusega“.
[KO 2010, 69, 938 - jõust. 01.04.2010]

  (5) Lasteasutuse personal on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikele, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (6) Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 11.   Lasteasutuse juhtimine

  (1) Lasteasutuse tööd juhib lasteasutuse direktor, kelle kinnitab linna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu lasteasutuse direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (2) Lasteasutuse direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (3) Lasteasutuse direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Lasteasutuse direktor:
  1) kannab vastutust lasteasutuse arengu ja eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks lasteasutuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  3) kinnitab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteasutuse õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
  4) tegutseb lasteasutuse nimel ja esindab lasteasutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valitsemist;
  6) kinnitab lasteasutuse struktuuri, töötajate koosseisu ning töötasud;
[RT IV, 10.06.2014, 32 - jõust. 13.06.2014, rakendatakse alates 1.01.2013]
  7) kinnitab personali tööülesannete kirjeldused ning sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepingud;
[KO 2010, 69, 938 - jõust. 01.04.2010]
  8) annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  9) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
  10) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteasutuse eelarve projekti linna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
  11) korraldab lasteasutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist;
  12) vastutab lasteasutuse tuleohutuse-, tervisekaitse- ja töökaitse nõuete täitmise eest.

  (5) Lasteasutuse direktori äraolekul asendab teda kõigi õiguse ja kohustustega direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal, kellele on töölepingu või direktori käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine. Direktori ettepanekul määrab linnapea isiku, kes asendab direktorit juhul, kui direktor ja direktori asetäitja on samal ajal ära.

  (6) Lasteasutuse üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas.

  (7) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus.

  (8) Direktoriga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud tähtajaks, mitte kauemaks kui viieks aastaks.

  (9) Direktor esitab vähemalt üks kord aastas aruande lasteasutuse tegevusest hoolekogule ja linnavalitsusele.

§ 12.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, kelle ülesanne on õppe-kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Lasteasutuse direktor kutsub kokku pedagoogilise nõukogu vähemalt üks kord kvartalis.

  (3) Pedagoogiline nõukogu võtab otsuseid vastu kohalviibijate poolthäälteenamusega.

  (4) Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 13.   Hoolekogu

  (1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad iga õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, lisaks kellele nimetab linnavalitsus ühe isiku hoolekogu koosseisu. Lasteasutuse direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (3) Hoolekogu:
  1) kuulab ära lasteasutuse direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab lasteasutuse direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku suurendada käesolevas põhimääruses toodud laste maksimaalset arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ja sõimerühmas kuni kahe ja liitrühmas kuni kahe lapse võrra;
  5) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursikomisjoni töös;
  6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  7) otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteasutuse direktori ettepanekul.

  (5) Hoolekogu koosolekud protokollitakse ja protokolli ärakiri edastatakse linnavalitsusele.

§ 14.   Sisehindamine lasteasutuses

  (1) Lasteasutuses viiakse läbi sisehindamist.

  (2) Lasteasutuse sisehindamise korra kehtestab lasteasutuse direktor.

  (3) Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

  (4) Sisehindamise aruanne, mille kinnitab lasteasutuse direktor, kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja linnavalitsusega.

§ 15.   Lasteasutuse vara

  (1) Lasteasutuse valduses olev vara on Sillamäe linna omand.

  (2) Lasteasutuse vara valitsemine toimub „Sillamäe linna põhimäärusega“ kehtestatud korras.

§ 16.   Lasteasutuse eelarve ja finantseerimine

  (1) Lasteasutuse eelarve Sillamäe linna eelarve koosseisus kinnitab linnavolikogu.

  (2) Lasteasutuse finantseerimist eelarvest korraldab linnavalitsus.

  (3) Lasteasutus võib saada rahalisi vahendeid ka riigieelarvest, laekumistest sihtfondidest ja muudest laekumistest.

  (4) Vanema poolt kaetava osa määra kehtestab linnavolikogu.

  (5) Lasteasutusel on õigus osutada linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid.

  (6) Linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse arvestusliku kohamaksumuse ühe lapse kohta, mis on arvlemise aluseks teiste omavalitsustega.

  (7) Lasteasutuse raamatupidamise arvestust teostab linnavalitsuse hallatav asutus Linna Raamatupidamine oma põhimääruses ja „Sillamäe linna raamatupidamise sise-eeskirjades“ ettenähtud korras ning vastavalt „Raamatupidamise seadusele“.

§ 17.   Dokumendihaldus ja järelvalve

  (1) Lasteasutuses peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (2) Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta regulaarselt aruandeid õigusaktidega ettenähtud tähtaegadel ja korras.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus või linnavalitsuse poolt volitatud isikud.

  (4) Riiklikku järelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteasutuse asukohajärgne maavanem.

§ 18.   Asjaajamine

  (1) Lasteasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldab lasteasutuse direktor kooskõlas linna ühtse asjaajamiskorra ja kehtivate õigusaktidega.

§ 19.   Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber või lõpetab tegevuse linnavolikogu otsusega.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Linnavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
  1) lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul tegevusluba;
  2) linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

  (4) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

§ 20.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab linnavolikogu.

§ 21.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2008. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json