ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2020, 33

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 02.06.2016 nr 16
RT IV, 10.06.2016, 2
jõustumine 13.06.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 02.06.2020, 2905.06.2020

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga (edaspidi eeskiri) reguleeritakse reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis rajatakse ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide ning Tallinna linna ehitusmääruse kohaselt.

  (3) Käesolevas eeskirjas reovee käitluse kohta sätestatut kohaldatakse ka käimlajäätmete ja omapuhasti reovee sette käitlusele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning nende rakendusaktides sätestatu tähenduses ning legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) purgimisteenus - reovee kogumismahutist väljapumpamine, äravedamine ja purgimissõlme juhtimine;
  2) reovee kohtkäitlus (edaspidi kohtkäitlus) - reovee kogumine kogumismahutisse, äravedu kogumismahutist ja purgimine ühiskanalisatsiooni või reovee puhastamine omapuhastis;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis (edaspidi kohtkäitlusrajatis) - lekkekindel kogumismahuti (sh kuivkäimla lampkast) või omapuhasti.

§ 3.   Kohtkäitluse lubatavus

  (1) Kohtkäitlust on lubatud kasutada olmereovee käitlemiseks alal, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga.

  (2) Kohtkäitlus on lubatud reovee tekkekoha kinnistu piires.

  (3) Reovee kogumine kogumismahutisse on lubatud, kui kinnistul ei tarbita olmevett üle 0,5 m3/d.

  (4) Omapuhasti on lubatud rajada alal, mida ei ole määratud reoveekogumisalaks.

§ 4.   Kohtkäitlusrajatisele esitatavad nõuded

  (1) Kogumismahuti peab olema lekkekindel ja hermeetiliselt suletav.

  (2) Kogumismahuti suurim lubatud ruumala on 10 m3.

  (3) Kogumismahuti ei tohi paikneda veehaarde sanitaarkaitsealas või veevõtukoha hooldusalas.

  (4) Kogumismahuti peab paiknema kinnistu piirist vähemalt kolme meetri kaugusel. Piirang ei kehti kinnistu teemaaga piirnevas küljes.

  (5) Kogumismahutit peab olema võimalik tühjendada aasta ringi.

  (6) Nõuded omapuhastile kehtestatakse veeseaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 5.   Kohtkäitlusrajatise rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Kohtkäitlusrajatis rajatakse tulenevalt ehitusseadustiku lisast 1 kas ehitusloa aluseks oleva või koos ehitusteatisega esitatud ehitusprojekti järgi.

  (2) Kohtkäitlusrajatise kasutamiseks esitatakse kasutusteatis.

§ 6.   Kohtkäitlusrajatise kasutamine

  (1) Kogumismahuti omanik peab tagama mahuti lekkekindluse, hermeetilise sulgumise ning ümbruse hooldamise.

  (2) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt üks kord aastas kontrollida ja teha tootja poolt ette nähtud hooldustöid.

§ 7.   Kohtkäitlusrajatise lammutamine

  (1) Kohtkäitlusrajatise lammutamiseks esitatakse ehitusteatis:
  1) ühe aasta jooksul pärast kinnistu liitumist ühiskanalisatsiooniga;
  2) amortiseerumise korral kolme kuu jooksul pärast uue kohtkäitlusrajatise valmimist.

  (2) Pärast kohtkäitlusrajatise lammutamist esitatakse teatis rajatise lammutamise kohta.

§ 8.   Kohtkäitlusrajatise tühjendamine, reovee äravedu ja purgimine

  (1) Purgimisteenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema registreeritud äriregistris ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Ettevõtjal peab teenuse osutamiseks olema sõlmitud leping vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on õigus nõuda ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile teenuse osutamise kohta dokumendi, milles on nimetatud tarbimiskoha aadress ja äraveetud reovee kogus.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes piirkondliku vee-ettevõtja poolt selleks ette nähtud, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlmedesse.

  (5) Vee-ettevõtja veebilehel peab olema avaldatud teave purgimisteenuse korraldamise kohta.

§ 9.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik.

  (3) Kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äravedu tõendavaid dokumente vähemalt ühe aasta jooksul ning vajaduse korral esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on keskkonnakaitseinspektoril ja ehitusjärelevalve ametnikul õigus nõuda rajatise omanikult kohtkäitlusrajatise ülevaatust ja katsetamist või sanitaartehnilisi töid tegeva ettevõtja ekspertiisi akti rajatise vastavuse kohta käesolevas määruses esitatud nõuetele.

  (5) Kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud kohe teavitama Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit igast kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas kogumismahuti lekkest, ning võtma kohe meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ning keskkonnaohutuse ja tervisekaitse tagamiseks.
[RT IV, 02.06.2020, 29 - jõust. 05.06.2020]

  (6) Kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse eest vastutab eeskirja § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel rajatud kohtkäitlusrajatiste suhtes ei rakendata käesoleva määruse § 3 lõikes 3 ja § 4 lõikes 2 sätestatut.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json