Kultuur ja sportSport

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2016, 12

Sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 21.08.2008 nr 28
jõustumine 01.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2013RT IV, 01.10.2013, 304.10.2013
02.06.2016RT IV, 10.06.2016, 313.06.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas spordiseaduse § 3 punktidega 2 ja 3.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib spordiorganisatsioonidele Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt Tallinna 7-19-aastaste noorte, sh puuetega noorte, ning püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti, (edaspidi harrastajad) sporditegevuse korraldamise toetamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda.
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

  (2) Määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli (edaspidi taotleja) ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust:
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2012; rakendatakse alates 2012. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  1) Eesti rahvastikuregistri andmetel vähemalt 25-le Tallinnas elavale harrastajale, kelle kohta on toetuse andmise soovi teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kinnitanud vastavalt § 7 lõikele 5. Harrastajate arvu nõuet ei kohaldata ainult puuetega noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treenimisega tegelevatele spordiorganisatsioonidele;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  11) [kehtetu - RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4. tasemega treenerid ning kus kuni 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 5. või kõrgema tasemega treener vastavalt määruse § 15 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  21) kus treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 tähenduses;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  3) kus spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2012; rakendatakse alates 2012. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (21) Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (22) [Kehtetu - RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

  (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Teave toetuse saamiseks

  Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) alamlehel.

2. peatükk TOETUSE SAAJA NING TOETUSE ARVESTAMINE 

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetuse saaja on spordiorganisatsioon, kellele on otsustatud toetust anda.

§ 4.   Toetus

  (1) Toetust antakse üks kord aastas ning see makstakse toetuse saajale välja temaga sõlmitava lepingu alusel. Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist, treeneri kvalifikatsioonist ja spordiklubi kvaliteedist.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (2) Toetust antakse ühele teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale. Treeneri kvalifikatsiooni järgi arvestatavat toetust antakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elava treeneri kohta, kes töötab treeningrühma(de)ga määruse § 15 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus, ühele määruse § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale.
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

  (3) Spordiala koefitsiendi määramisel lähtutakse spordiala harrastamisega seotud kuludest, spordirajatistega seonduvatest kulutustest, majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning spordiala kaudselt toetavatest teguritest. Määruses nimetamata spordiala puhul arvestatakse toetust madalaima koefitsiendi alusel vastavalt § 6 lõike 3 punktile 1.

  (4) Toetuse arvestuslik alus on spordialaliidu edetabel, mis on koostatud taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta või eelmise hooaja tulemuste põhjal. Edetabel põhineb kuni 19-aastaste (k.a) harrastajate tulemustel, mis on saadud olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa ja Eesti meistrivõistlustel ning muudel spordialaliidu heakskiidetud võistlustel. Spordialaliit esitab ametile edetabeli spordialaliidu edetabeli esitamise koostöölepingus kokku lepitud tähtajaks. Kui spordialaliit ei ole ametiga asjaomast koostöölepingut sõlminud või ametile tähtajaks edetabelit esitanud, siis arvestatakse toetust väikseima koefitsiendi alusel määruse § 6 lõike 4 punkti 1 kohaselt.
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

  (5) Treeneri kvalifikatsiooni arvestatakse toetuse arvutamisel alates EKRi 5. tasemest taotluse esitamise tähtaja seisuga treeneri kohta, kui toetuse saajal on vähemalt 51% Tallinna harrastajaid.
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

§ 5.   Toetuse arvutamine

  (1) Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 p-d 3 ja 5) arvestatakse järgmiselt: vähemalt 90% Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetamiseks eraldatud summast jagatakse määruse § 6 lõigetes 1, 2 ja 5 nimetatud (vanuse)rühmade harrastajate arvestusliku koguarvu ning EKRi 5.-8. tasemega treenerite koguarvuga. Ühe vanuserühma arvestuslik harrastajate arv saadakse selle rühma koefitsiendi korrutamisel toetuse saajate selles rühmas olevate harrastajate arvuga.
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

  (2) Toetuse saajale antav toetuse kogusumma saadakse toetuse saaja eri spordialade kohta arvutatud summade liitmisel. Toetuse saajale ühe spordiala kohta makstav summa arvutatakse järgmiselt:
  1) arvutatakse välja toetuse saaja harrastaja iga vanuserühma kohta antav toetussumma (harrastajate arv korrutatuna baassumma ja harrastajate vanusel põhineva koefitsiendiga);
  2) liidetakse toetuse saaja harrastajate eri vanuserühmade kohta antavad toetussummad;
  3) kui toetuse saaja ei ole spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 3), eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 31) ja spordialaliidu edetabeli koefitsiendiga (§ 6 lg 4). Sellele liidetakse treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud ja spordiklubi kvaliteedi alusel antav (§ 6 lg 6) summa;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  4) kui toetuse saaja on spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 3) ja eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 31) koefitsiendiga ning saadud summale liidetakse edetabeli esimese kolmandiku harrastajate arvu (§ 6 lg 4 p 3) ja treeneri kvalifikatsiooni (§ 6 lg 5) alusel arvutatud ning spordiklubi kvaliteedi alusel antav (§ 6 lg 6) summa.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (3) Spordialaliidu edetabeli alusel arvutatava toetuse saamiseks jagab amet esitatud edetabeli kolmeks. Seejuures arvestatakse järgmist:
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  1) kui spordiala spordiklubide arv ei jagu täpselt kolmega, siis võib teise kolmandikku paigutatavate spordiorganisatsioonide arv erineda esimeses ja kolmandas kolmandikus olevate spordiorganisatsioonide arvust ühe võrra ning nende puhul võetakse toetuse arvestamisel aluseks edetabeli teise kolmandiku koefitsient (§ 6 lg 4 p 2). Edetabeli esimesse ja kolmandasse kolmandikku kuuluvate spordiorganisatsioonide arv peab olema võrdne;
  2) (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011)
  3) kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, siis võetakse toetuse arvestamisel aluseks koefitsient 0,3.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (4) Puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste kohta arvestatakse toetust sõltumata spordialaliidu edetabelist koefitsiendiga 1,0 (§ 6 lg 4 p 2).
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009)

  (5) Treeneri kvalifikatsioonitaseme alusel arvestatav summa saadakse kvalifikatsioonitaseme koefitsiendi (§ 6 lg 5) korrutamisel baassummaga harrastaja kohta (§ 5 lg 1).

  (6) Spordiklubi kvaliteedi alusel jagatakse kuni 10% Tallinna linna eelarvest sporditegevuse toetuseks eraldatud summast. Summa jagatakse spordiklubide vahel, kes vastavad § 6 lõikes 6 nimetatud kvaliteedi näitajatele, proportsionaalselt harrastajate arvule.
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

§ 6.   Koefitsiendimäärad ja kvaliteedi alused
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011)

  (1) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid:
  1) (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011)
  2) 7-10-aastased - koefitsient 0,8;
  3) 11-15-aastased - koefitsient 1,0;
  4) 16-19-aastased - koefitsient 1,3;
  5) 7-19-aastased puuetega lapsed ja noored ning püsiva töövõimetusega inimesed - koefitsient 1,0.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (2) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid võimlemise, iluuisutamise, võistlustantsu ja ujumise puhul:
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009; rakendatakse 2010. aastaks esitatavate taotluste suhtes)
  1) [kehtetu - RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) 7-10-aastased - koefitsient 1,0;
  3) 11-19-aastased - koefitsient 1,3;
  4) 4-19-aastased puuetega lapsed ja noored ning püsiva töövõimetusega inimesed - koefitsient 1,0.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (3) Spordialade koefitsiendid:
  1) fitness, jõutõstmine, kabe, kulturism, male, orienteerumine, tõstesport - koefitsient 0,7;
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]
  2) capoeira, golf, jalgpall, ju-jutsu, judo, karate, kergejõustik, kickboxing, korvpall, kudo, käsipall, lauatennis (ka pimedate lauatennis), maadlus, poks , saalihoki, seinatennis (squash), sport chanbara, sulgpall, suusatamine (sh freestyle, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuustamine, suusakahevõistlus ja suusahüpped), taekwon(-)do, Tai poks, võimlemine (ka akrobaatiline võimlemine), võistlustants, võrkpall (ka istevõrkpall), wu-shu - koefitsient 1,0;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  3) aerutamine, allveesport, iluuisutamine, jalgrattasport, jäähoki, jääkeegel (curling), jääpurjetamine, kelguhoki, laskesport, laskesuusatamine, moodne viievõistlus, mootorrattasport, purjetamine, ratsasport, sõudmine, tennis, triatlon, ujumine, veemootorisport, vehklemine - koefitsient 1,3.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (31) Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid:
  1) eelisarendatavate spordialade koefitsiendid on 0,7 ja 1,0. Koefitsient 1,0 määratakse maksimaalselt 20-le käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud spordialale. Ülejäänud spordialadele ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata spordialadele määratakse koefitsient 0,7. Eelisarendatavate spordialade koefitsientide määramisel lähtutakse spordialast, sh majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest, ning spordiala kandepinnast, perspektiivist ja saavutustest nii Eestis kui ka maailmas;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) eelisarendatavate spordialade koefitsiendid kehtestab ameti juhataja käskkirjaga iga kahe aasta tagant 1. oktoobriks käesoleva määruse § 10 lõikes 2 nimetatud komisjoni ettepanekul. Komisjon esitab oma ettepaneku ameti juhatajale kümme päeva varem. Kui komisjon ettepanekut ei esita, kehtestab ameti juhataja eelisarendatavate spordialade koefitsiendid, lähtudes käesoleva lõike punktist 1. Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid avalikustatakse vastavalt käesoleva määruse §-le 2.
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

  (4) Spordialaliidu edetabelil põhinevad koefitsiendid:
  1) edetabeli kolmas kolmandik - koefitsient 0,5;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  2) edetabeli teine kolmandik - koefitsient 1,0;
  3) edetabeli esimese kolmandiku puhul edetabeli kolmandas kolmandikus olevate toetuse saajate harrastajate arvu alusel arvutatav toetussumma X (§ 6 lg 1 või 2 ja § 6 lg-d 3 ja 31) korrutatakse 0,5-ga või 0,3-ga, kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, mille tulemuseks saadakse Y. Kui selliseid spordiorganisatsioone on, kelle puhul on vaja korrutada 0,3-ga, siis 0,3-ga korrutamisel saadakse Y korrutiste X·0,5 ja X·0,3 tulemuste liitmisel. Tulemus Y lahutatakse toetussummast X. Lahutustulemus (Z=X-Y) jagatakse edetabeli esimesse kolmandikku kuuluvate toetuse saajate harrastajate koguarvuga. Saadud jagatis liidetakse edetabeli esimeses kolmandikus oleva juba § 6 lõike 1 või 2 ja § 6 lõigete 3 ja 31 alusel arvutatud toetuse saaja summale vastavalt tema harrastajate arvule.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (5) Treeneri kvalifikatsioonitasemel põhinevad koefitsiendid:
  1) EKRi 5. tase - koefitsient 5,0;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) EKRi 6. tase - koefitsient 7,5;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  3) EKRi 7. või 8. tase - koefitsient 10,0.
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

  (6) Spordiklubi kvaliteedi alused:
  1) toetuse andmist taotleja kasuks kinnitanud harrastajate arv on vähemalt 300;
  2) spordiklubi on seal harrastatavate eelisarendatavate alade lõikes spordialaliidu edetabeli esimeses kolmandikus;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  3) spordiklubi korraldab võistlusi (Tallinna ja/või Eesti meistrivõistlused, rahvusvahelised võistlused);
  4) spordiklubis töötab igal eelisarendataval alal treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKRi 6., 7. või 8. tasemega treener määruse § 15 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  5) harrastatav spordiala kuulub lõike 31 kohaselt eelisarendatavate spordialade hulka koefitsiendimääraga 1,0;
  6) punkte 1-4 ei kohaldata, kui spordiklubi on kuni 19-aastaste arvestuses spordialaliidu edetabelis esimesel kohal.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.   Toetuse taotlus

  (1) Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse ametile koos käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema volitatud isik. Amet võib nõuda, et taotlusele lisataks teisi dokumente, mis on olulised, et otsustada, kas toetust anda või mitte anda. Lisadokumentide nõudmisest teavitab amet taotlejat kirjalikult (posti, faksi või e-posti teel).

  (2) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) taotleja ja tema esindaja andmed;
  2) treeningrühmade loetelu;
  3) taotleja kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta.

  (3) Taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
  1) järgneva aasta eelarve;
  2) treenerite ja harrastajate vormikohane nimekiri paber- ja elektroonilise dokumendina. Nimekirjas tuleb esitada treenerite ja harrastajate nimed ja isikukoodid harrastajate treeningrühmade kaupa, spordiala nimetus, treeningrühmade arv, harrastajate arv ning treeneri kvalifikatsioonitase ja selle kehtivuse aeg. Harrastajate vanuserühmadesse jaotamisel arvestatakse nende vanust toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga;
  3) (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2012)
  4) (Kehtetu - Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2012)
  5) treening- või tunniplaan vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta;
  6) koopia dokumendist, mis tõendab treeneri väljaõpet puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimestega töötamiseks.
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009; rakendatakse 2010. aastaks esitatavate taotluste suhtes)

  (4) Toetuse taotlemisel võib amet lisaks § 7 lõigetes 1-3 loetletud dokumentidele nõuda taotlejalt jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega seotud dokumentide esitamist ja tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuseks vajalike tingimustega.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (5) Toetuse saamiseks peab taotleja tagama, et teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener on riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu kinnitanud soovi Tallinna sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale 1. detsembriks. Kui toetusperioodi kestel asenduvad spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajad uutega, siis peab toetuse saaja tagama, et asemele tuleva harrastaja kohta kinnitaks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja soovi Tallinna sporditegevuse toetuse andmiseks taotlejale samal viisil. Sooviavalduse toetuse määramiseks võib esitada ametis kohapeal ka paberil. Avaldus peab sisaldama harrastaja ja harrastaja seadusliku esindaja nime, treeneri avalduse puhul treeneri nime, isikukoodi, kontaktandmeid (postiaadress, telefon, e-post) ning selgesõnalist soovi toetuse andmise kohta taotlejale.
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009)

§ 8.   Dokumendi esitamine

  (1) Ametile esitatavad dokumendid peavad olema kirjalikus vormis ja neid võib esitada ka elektrooniliselt, kui nad on allkirjastatud digitaalselt.

  (2) Elektrooniline dokument loetakse ametile esitatuks, kui dokumendi saatja on saanud elektroonilise teate dokumendi vastuvõtmise kohta ametidokumentide vastuvõtmiseks ettenähtud andmebaasist.

  (3) Tallinna sporditegevuse toetamise e-teenuse olemasolul võib taotleja või toetuse saaja esitada taotluse (§ 7 lg 1) või toetuse kasutamise aruande (§ 16 lg 1) digiallkirjastatuna sporditegevuse toetuste infosüsteemis (http://pai.tallinn.ee/), riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu.
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

  (4) Dokumendi elektroonilise esitamise nõuded kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 81.   Sporditegevuse toetuste infosüsteem

  (1) Tallinna linn peab sporditegevuse toetuste infosüsteemi, tunnusnimega PAI (edaspidi infosüsteem PAI), et kontrollida taotluste ja muude dokumentide vastavust määruse §-s 7 sätestatud nõuetele, arvutada toetuse summa määruse §-de 5 ja 6 kohaselt ja kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Infosüsteemi PAI põhimääruse kehtestab linnavalitsus määrusega.

  (3) Infosüsteemi PAI vastutav töötleja on amet.

  (4) Vastutav töötleja loob taotleja või toetuse saaja kontaktisikule infosüsteemi PAI kasutajakonto.

  (5) Konto loomiseks esitab taotleja või toetuse saaja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib kontaktisiku järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-post).

  (6) Vastutav töötleja sulgeb kasutajakonto, kui:
  1) toetusperiood on lõppenud ja toetuse saaja ei ole toetuse uuesti saamiseks taotlust esitanud;
  2) kui taotlejale ei antud toetust;
  3) kui kontaktisik vahetub.

  (7) Taotleja ja toetuse saaja kontaktisik kannab infosüsteemi PAI taotleja või toetuse saaja harrastajate, treeneri(te) ja treening- või tunniplaani andmed käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud ajaks ning uuendab ja muudab neid vastavalt määruse § 15 lõike 2 punktides 101 ja 102 nimetatud ajaks, sh peavad taotleja või toetuse saaja tagama toetuse saamiseks määruse § 7 lõikes 5 nimetatud harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja ja treeneri kinnituse.

  (8) Kui treeneri või harrastaja andmed infosüsteemis PAI ei lange kokku taotluses esitatud andmetega, siis lähtutakse taotluse menetlemisel taotluse andmetest.
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

§ 9.   Taotleja õigused ja kohustused

  (1) Taotlejal on õigus saada ametist informatsiooni mitme taotleja nimekirjas esitatud harrastajate kohta ning harrastajate kohta, kelle puhul ei ole teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja määranud toetuse saajat.
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009)

  (2) (Kehtetu - Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009)

  (3) Taotleja, kellele amet andis toetust eelneval perioodil, on kohustatud esitama aruande § 16 lõikes 1 nimetatud tähtajaks. Kui taotleja, kes eelneva perioodi eest on saanud toetust, on ilma mõjuva põhjuseta jätnud esitamata toetuse kasutamise aruande § 16 lõikes 1 nimetatud tähtajaks, siis on toetuse andjal õigus toetus tagasi nõuda ja/või kolme aasta jooksul toetust mitte anda. Taotleja võib mõjuvate põhjuste olemasolul taotleda ametilt aruande esitamise tähtaja pikendamist.
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)

  (4) Toetuse saaja on kohustatud hoidma saadud toetust eraldi pangakontol ja tegema sealt väljamakseid § 14 lõikes 1 sätestatud sihtotstarbel. Kui taotleja ei ole saadud toetust hoidnud eraldi pangakontol, siis järgmisel aastal toetuse taotlemisel toetust ei anta.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Amet kontrollib esitatud dokumentide vastavust § 7 sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti, faksi või e-postiga) 1 kuu jooksul taotluse esitamise tähtajast. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine ameti juhataja käskkirjaga ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

  (2) Taotluse vaatab läbi 3 kuu jooksul, arvates selle esitamise tähtajast ameti juhataja käskkirjaga moodustatud 7-liikmeline komisjon ja teeb ameti juhatajale ettepaneku toetuse andmise või mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta.

§ 11.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga. Otsuse tegemisel lähtutakse määrusest, taotlusest, komisjoni ettepanekust ja faktilistest asjaoludest.

  (2) Kui komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lähtunud määrusest või kui ettepanek on motiveerimata, on ameti juhatajal õigus saata taotlus komisjonile uueks läbivaatamiseks. Komisjon vaatab taotluse uuesti läbi 1 kuu jooksul. Kui komisjon keeldub ettepaneku muutmisest, edastab amet taotluse linnavalitsusele, kes otsustab toetuse andmise või mitteandmise. Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmib amet taotlejaga lepingu.

  (3) Amet teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud haldusakti taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul haldusakti andmisest arvates. Teave toetuse andmise või mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse Tallinna veebilehe ameti alamlehel.

§ 12.   Toetuse andmisest keeldumine

  Toetust ei anta, kui taotleja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud, kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi linnaasutustele või kui taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid, kui taotleja kohta ei ole 1. detsembriks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener alates EKRi 5. tasemest toetuse andmise soovi kinnitanud ning muudel määruse § 4 lõikes 2 ja § 9 lõigetes 3-4 sätestatud juhtudel.
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]

5. peatükk TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 13.   Lepingu sõlmimine

  (1) Amet esitab 1 kuu jooksul toetuse andmise haldusakti teatavakstegemisest taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mille taotleja on kohustatud allkirjastama 1 kuu jooksul arvates lepingu esitamisest.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) pooled;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) toetuse suurus ja sihtotstarve ning toetusperiood;
  4) harrastajate arv;
  5) toetuse ülekandmise tingimused;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  7) sanktsioonid.

  (3) Kui toetuse taotleja ei tagasta ametile allkirjastatud lepingut, siis tunnistatakse haldusakt toetuse andmise kohta kehtetuks ja taotlus jäetakse rahuldamata ning taotluse menetlus lõpetatakse. Haldusakt menetluse lõpetamise kohta tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul.

§ 14.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel sihtotstarbel:
  1) EKRi 4.-8. tasemega treeneri töötasuks;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  2) harrastajate sporditegevusega seotud spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri-/ rendikuludeks;
  3) kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri/rendikulud, toitlustamine).
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009)

  (2) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama ametile hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui amet on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 15.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) saada määratud toetust;
  2) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid;
  3) teha harrastajate nimekirjas muudatusi asendades spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajad uutega. Kui väiksema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kuulub kohaldamisele suurem koefitsient, siis antud toetust ei suurendata. Kui suurema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kohaldatakse väiksemat koefitsienti, siis vähendatakse toetust harrastaja koefitsiendimäärani. Kui treener koos treeningrühmaga lahkub ja läheb teise toetuse saaja juurde, siis treeneri ja harrastajate kohta arvestatav toetus kantakse uuele toetuse saajale üle uue toetuse saaja avalduse alusel ja lahkunud harrastajaid uutega ei asendata. Treeneri üleminekul kantakse treeneri kohta arvestatav toetus üle uuele toetuse saajale uue toetuse saaja avalduse alusel. Toetuse ülekandmise eelduseks on, et avaldusele lisatakse tõend selle kohta, et senist toetuse saajat on teavitatud treeneri lahkumisest või treeneri lahkumisest koos treeningrühmaga.
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009)

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt 10 päeva toimub spordilaagris;
  2) pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningul või tunnis osalenud harrastajate nimed ning treeningtegevuse lühikokkuvõtte;
  3) korraldama 4-6-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 90 minutit;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  4) korraldama 7-15-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 240 minutit;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  5) korraldama 16-19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 360 minutit;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  6) korraldama puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile, kuid mitte vähem kui korra nädalas;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  7) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ole üle 25 harrastaja;
  8) tagama, et üks treener korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga ja maksimaalselt 100 harrastajaga;
(Tvk m 18.06.2009 nr 22 jõust. 01.07.2009)
  81) tagama, et harrastajatega ei töötaks treenerid, kellel on lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 järgi piiranguid harrastajatega töötamiseks;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  82) esitama toetuse andja nõudmisel viivitamata karistusregistri tõendi treeneri karistatuse kohta;
[RT IV, 10.06.2016, 3 - jõust. 13.06.2016]
  9) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest ja vabastama osalustasust (õppemaksust) kas 10% harrastajatest ja andma 20%le harrastajatest osalustasu (õppemaksu) soodustust 50% ulatuses või vabastama osalustasust (õppemaksust) 20% harrastajatest;
(Tvk m 16.06.2011 nr 22, jõustumine 01.07.2011; rakendatakse 2011. aastast esitatavate taotluste suhtes)
  10) teavitama ametit treening- või tunniplaani muudatustest vähemalt 3 tööpäeva ette kirja, faksi või e-posti teel ja erakorralistel juhtudel (üldine liikluskatkestus, haigestumine, õnnetusjuhtum jms) telefoni, faksi või e-posti teel esimesel võimalusel;
  101) pidama treening- või tunniplaani infosüsteemis PAI ja tegema muudatused ühe tööpäeva jooksul pärast punkti 10 kohast teavitamist;
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]
  102) tagama toetuse arvestuslikuks aluseks olevate harrastajate andmete õigsuse ja tegema muudatused infosüsteemis PAI iga kuu 10. kuupäevaks;
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]
  11) kasutama toetust vastavalt § 14 lõikes 1 sätestatule.

6. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama ametile vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametile hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

  (2) Ameti juhatajal on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ja määrata tähtaeg nende esitamiseks.

§ 17.   Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  Kui toetuse saaja ei esita § 16 lõikes 2 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on saadud toetust kasutanud mittesihtotstarbel, jätnud kasutamata toetuse ametile tagastamata või on muul moel lepingut rikkunud, siis on ameti juhatajal õigus vähendada toetust, peatada toetuse väljamaksmine ja/või lõpetada leping, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda. Haldusakt toetuse andmise kohta tunnistatakse kehtetuks ja tehakse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul. Asjakohane teave avaldatakse Tallinna veebilehe ameti alamlehel.

§ 18.   Järelevalve lepingu täitmise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab amet.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus:
  1) võimaldama järelevalve teostajale igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
  2) esitama nõutud informatsiooni ja aruanded ametile määratud tähtajaks.

  (3) Järelevalve käigus on ametil õigus kohapeal kontrollida:
  1) treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas;
  2) treeningutel osalevate harrastajate arvu ja treenerite vastavust lepingule;
[RT IV, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]
  3) muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.

  (4) Lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 kohaselt läbiviidud kontrollimiste kohta koostab amet akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või toetuse saaja muu töötaja).

  (5) Järelevalve käigus avastatud lepingutingimuste olulise rikkumise või nende kordumise korral koostab amet akti(de) alusel protokolli.

  (6) Protokollis märgitakse järelevalve teostamise aeg ja koht, järelevalve teostaja nimi ning kohalviibivate järelevalve toimingus osalejate ja selle tunnistajate nimed, järelevalvetoimingu eesmärk, järelevalve käigus tuvastatud asjaolud, järelevalvetoimingu käigus esitatud taotlused, järelevalvetoimingu osalise seletused, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemused.

  (7) Protokoll antakse toetuse saajale üle allkirja vastu või edastatakse tähtväljastusteatega.

  (8) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on ametil õigus rakendada sanktsioone, sh määrata vastavalt lepingule leppetrahve, ajutiselt peatada toetuse maksmine või lõpetada leping.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse rakendamine

  (1) 2009. aasta toetuse arvestamiseks esitavad spordialaliidud § 4 lõike 4 nõuetele vastavad edetabelid esitama ametile 1. oktoobriks 1. juuni 2008 seisuga.

  (2) Määruse § 9 lõike 4 teist lauset rakendatakse 2010. aastaks esitatavate taotluste suhtes.

  (3) Tallinna Linnavalitsusel kehtestada järgmised vormid: sporditegevuse toetamise taotlus (§ 7 lg 1), treenerite ja harrastajate nimekiri (§ 7 lg 3 p 2), sporditegevuse toetamise leping (§ 13 lg 1) ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne (§ 16 lg 1).

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json