Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noortelaagri korraldamise toetamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2014, 1

Noortelaagri korraldamise toetamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Noortelaagri korraldamise toetamise kord reguleerib Tartu linna eelarvest noortelaagri korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise, saadud toetuse kasutamise ja noortelaagri pidamise nõudeid ning toetuse kasutamise kohta aruande esitamise ning järelevalve teostamise tingimusi ja korda.

§ 2.   Noortelaagri korraldamise toetus

  (1) Noortelaagi korraldamise toetus on toetus noortelaagri korraldajale noortelaagri korraldamiseks ja pidamiseks.

  (2) Noortelaagri korraldamise toetust on õigus saada mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isikul, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutusel (välja arvatud Tartu Linnavalitsuse hallataval asutusel) või avalik-õiguslikul juriidilisel isikul, kes korraldab noortelaagri 7-18aastastele majanduslikult vähemate võimalustega, hariduslike erivajadustega või alaealistele õigusrikkujatele, kellele on kohaldatud mõjutusvahendina sotsiaalprogramm, või 7-26aastastele puudega noortele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linn.

  (3) Noortelaagri korraldamise toetus antakse noortelaagri korraldajale noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse andmise lepingu sõlmimise hetke seisuga Tartu linn ning kes vastab järgmistele kriteeriumitele:
  1) on 7-18aastane ja majanduslikult vähemate võimalustega noor (noor, kellele endale või kelle perekonnale on jooksva või eelneva aasta jooksu määratud majanduslikuks toimetulekuks toetust või teenust), hariduslike erivajadustega noor või alaealine õigusrikkuja, kellele on kohaldatud mõjutusvahendina sotsiaalprogramm;
  2) on 7-26aastane puudega noor.

  (4) Noortelaagri korraldamise toetust võib kasutada noortelaagri korraldamise ja pidamise kulude katteks: noortelaagri pidamise koha kasutamise õiguse eest tasumiseks, noortelaagri korraldamise ja pidamisega seotud isikute tasustamiseks, noortelaagri pidamiseks vajalike vahendite soetamise kulude, noortelaagris osalejate toitlustamise kulude ja noortelaagris osalejate noortelaagrisse ja sealt tagasi sõidu või noortelaagris osalemisega seotud sõidukulude katteks.

§ 3.   Noortelaagri korraldamise toetuse kasutamise aeg

  (1) Noortelaagri korraldamise toetust antakse taotlemise aastaks. Erandina võib noortelaagri korraldamise toetust kasutada järgmisel eelarveaastal, kui noortelaager korraldatakse järgmise eelarveaasta jaanuarikuus.

  (2) Noortelaagri korraldamise toetust antakse, kuni vastava aasta linnaeelarves noortelaagri korraldamiseks ettenähtud vahendeid jätkub.

§ 4.   Noortelaagri korraldamise toetuse määr

  (1) Noortelaagri korraldamise toetuse määr on 10 eurot ühe noore kohta laagripäeva eest.

  (2) Noortelaagri korraldamise toetust antakse kuni kuueks laagripäevaks laagrivahetuse eest ühe noore kohta.

§ 5.   Noortelaagri korraldamise toetuse taotlemine

  (1) Noortelaagri korraldamise toetust saab taotleda kahel korral aastas:
  1) noortelaagri pidamiseks perioodil 1. veebruarist kuni 31. augustini tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. veebruariks;
  2) noortelaagri pidamiseks perioodil 1. septembrist kuni 31. jaanuarini tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. septembriks.

  (2) Noortelaagri korraldamise toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi kultuuriosakond).

  (3) Noortelaagri korraldamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) noortelaagri korraldaja nimi ja registrikood või registreerimisnumber;
  2) noortelaagri korraldaja kinnitus, et tal puuduvad õigusaktidest tulenevate riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlgnevused;
  3) noortelaagri pidamise aeg ja koht;
  4) noortelaagris osalevate noorte arv;
  5) noortelaagri korraldaja kinnitus, et ta tagab noortelaagri pidamisel noortelaagris kogu selle pidamise aja vältel käesoleva määruse paragrahvi 10 lõikes 2 nimetatud hulga täiskasvanud kasvatajate olemasolu, kes vastavad noorsootöö seaduse alusel kehtestatud laagri juhataja või laagri kasvataja kvalifikatsiooninõuetele;
  6) noortelaagri korraldaja kinnitus, et ta on teadlik Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses nimetatud piirangust lastega töötamisel ning et ta kohustub tagama, et noortelaagri pidamisel ei tööta noortega isikuid, kelle suhtes piirangud esinevad.

§ 6.   Noortelaagri korraldamise taotluse menetlemine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigusust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (2) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikes 3 sätestatud nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetega vastavusse viimiseks.

  (3) Kui taotleja ei vii taotlust nõuetele vastavaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 7.   Noortelaagri korraldamise toetuse andmise otsustamine

  (1) Noortelaagri korraldamise toetuse andmise otsustab kultuuriosakonna juhataja ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse paragrahvi 5 lõike 3 kohase taotluse saamist. Otsuses näidatakse ära noortelaagri korraldaja, noortelaagri toimumise aeg ja koht, noortelaagri pikkus laagripäevades, toetuse suurus ühe noortelaagris osaleva noore kohta ja noorte üldarv, kelle kohta toetust antakse, ning toetuse kogusuurus.

  (2) Toetuse suurus noortelaagri korraldajale sõltub noortelaagris osalejate arvust ning noortelaagri pikkusest. Toetuse suuruse arvutamiseks korrutatakse noortelaagris osalejate arv laagripäevade arvu ning toetuse määraga laagripäeva kohta.

  (3) Enne noortelaagri korraldamise toetuse andmise otsustamist kontrollib kultuuriosakond, kas noortelaagri korraldaja on esitanud nõuetekohased aruanded varasemalt Tartu linnalt saadud toetuste kasutamise kohta.

§ 8.   Noortelaagri korraldamise toetuse andmata jätmise otsustamine

  Kultuuriosakonna juhataja jätab noortelaagri toetuse andmata, kui
  1) noortelaagi korraldaja on taotluses esitanud valeandmeid;
  2) noortelaagri korraldaja on riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlglane;
  3) noortelaagri korraldaja ei ole esitanud nõuetekohaseid aruandeid varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kasutamise kohta.

§ 9.   Noortelaagri korraldamise toetuse andmise kohta lepingu sõlmimine

  (1) Kultuuriosakonna juhataja sõlmib noortelaagri korraldajaga lepingu noortelaagri toetuse väljamaksmise ja kasutamise kohta 1 kuu enne noortelaagri toimumist.

  (2) Lepingu sõlmimiseks esitab noortelaagri korraldaja kultuuriosakonnale:
  1) noortelaagris osalevate noorte nimed ja isikukoodid;
  2) noortelaagri pidamisel noortelaagris kogu selle pidamise aja vältel töötava(te) kasvataja(te) nime(d) ning isikukoodi(d) koos dokumendiga(tidega), mis tõendab(vad), et kasvataja(d) vastab(vad) noorsootöö seaduse alusel kehtestatud laagri juhataja või laagri kasvataja kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Kui noortelaagri korraldaja esitab kultuuriosakonnale enne lepingu sõlmimist väiksema arvu noortelaagris osalevate noorte nimesid, kui ta esitas noortelaagri korraldamise toetuse taotluses, või ilmneb, et mõni esitatud noor ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud nõuetele, sõlmib kultuuriosakond noortelaagri korraldamise toetuse andmise lepingu lähtuvalt noorte arvust, kes vastavad käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

  (4) Noortelaagri korraldamise toetuse andmise lepingus fikseeritakse:
  1) noortelaagri toimumise aeg ja koht;
  2) noortelaagri pikkus laagripäevades;
  3) noortelaagris osalevate noorte arv, kelle kohta toetust antakse;
  4) toetuse suurus ühe noortelaagris osaleva noore kohta ja toetuse kogusuurus;
  5) toetuse väljamaksmise aeg;
  6) toetuse kasutamise dokumenteerimisele esitatavad nõuded;
  7) noortelaagri korraldaja kohustused;
  8) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  9) vajadusel muud tingimused.

  (5) Kultuuriosakonna juhataja võib kinnitada noortelaagri korraldamise toetuse andmise lepingu vormi oma otsusega.

  (6) Enne lepingu sõlmimist kontrollib kultuuriosakond noortelaagri korraldaja poolt riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse nõuetekohast täitmist ning Tartu linna poolt varasemalt noortelaagri korraldajale antud toetuste kasutamise kohta esitamisele kuulunud aruannete esitamise kohustuse täitmist. Kui noortelaagri korraldajal on riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlgnevus või ta ei ole esitanud Tartu linna poolt saadud toetuste kasutamise kohta aruannet, lepingut ei sõlmita, ja kultuuriosakonna juhataja tunnistab toetuse andmise otsuse kehtetuks.

  (7) Lepingut ei sõlmita ja kultuuriosakonna juhataja tunnistab toetuse andmise otsuse kehtetuks, kui noortelaagri korraldaja ei esita lepingu sõlmimise ajaks käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud andmeid noortelaagri kasvataja(te) kohta.

§ 10.   Noortelaagri korraldaja kohustused noortelaagri pidamisel

  (1) Noortelaagri korraldaja on kohustatud pidama noortelaagrit enda poolt taotluses nimetatud ja lepingus kokkulepitud kohas ja ajal ning tagama kõigile enda poolt kultuuriosakonnale esitatud noortele noortelaagris osalemise võimaluse.

  (2) Noortelaagri korraldaja peab tagama, et noortelaagri vahetuses töötab:
  1) vähemalt 1 laagri juhataja või laagri kasvataja kvalifikatsiooni omav kasvataja kuni 10 majanduslikult vähemate võimalustega, hariduslike erivajadustega noorte või alaealiste õigusrikkujate kohta;
  2) vähemalt 1 laagri juhataja või laagri kasvataja kvalifikatsiooni omav kasvataja kuni 5 puudega noore kohta.

§ 11.   Aruande esitamine noortelaagri korraldamise toetuse kasutamise kohta

  (1) Noortelaagri korraldaja on kohustatud esitama ühe kuu jooksul pärast noortelaagri toimumist kultuuriosakonnale vormikohase aruande noortelaagri toetuse kasutamise kohta.

  (2) Aruande vormi kinnitab kultuuriosakonna juhataja otsusega.

§ 12.   Järelevalve noortelaagri korraldamise toetuse kasutamise kohta

  (1) Järelevalvet noortelaagri korraldamise toetuse kasutamise üle teeb kultuuriosakond. Kultuuriosakond võib järelevalve tegemisel kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Järelevalve tegemisel kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ja noortelaagri korraldajale käesolevas määruses ja toetuse andmise kohta sõlmitud lepingus pandud kohustustest kinnipidamist.

  (3) Järelevalve tegemisel on kultuuriosakonnal õigus nõuda noortelaagri korraldajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha vajalikke päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve läbiviimise eesmärgi täitmiseks.

  (4) Kultuuriosakond võib nõuda noortelaagri korraldajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi ja noortelaagri korraldaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muudel asjaoludel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) noortelaagri korraldaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  2) noortelaagri korraldaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) noortelaagri korraldaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) noortelaager ei toimunud;
  5) toetust anti suurema arvu noote kohta, kui noortelaagris osales, või ei vastanud kõik noortelaagris osalenud noored käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud nõuetele;
  6) noortelaagri korraldaja ei täida või ei täitnud muid käesolevas määruses või toetuse kasutamise lepingus sätestatud nõudeid.

§ 13.   Määrus rakendamine

  (1) Tartu Linnavolikogu 8. juuni 2010. a määrus nr 15 „Projektlaagrite korraldamiseks toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. augustil 2014. a.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json