HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võsukese Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2014, 6

Võsukese Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Võsukese Lasteaed (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht ja struktuur

  (1) Lasteasutus asub Rae vallas Jüri alevikus. Lasteasutuse postiaadress on Laste tn. 5, Jüri alevik, Harjumaa, 75301.

  (2) Lasteasutuses on kaksteist rühma lastele vanuses pooleteisest kuni seitse eluaastat.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus.

  (2) Lasteasutus on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Rae valla õigusaktidest, vallavanema käskkirjadest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Pitsat ja sümbol

  Lasteasutusel on Rae vallavapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning sümboolika.

2. peatükk Õppe ja kasvatuse korralduse alused 

§ 5.   Õppekava

  (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (4) Lasteasutusel on direktori poolt kinnitatud kodukord ning tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse õppekava.

§ 6.   Lasteasutuse lahtiolekuajad

  (1) Lasteasutuse lahtiolekuaja kinnitab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Vajadusel ühendatakse rühmi direktori otsuse alusel.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 7.   Lapsed

  (1) Laste vastuvõtt lasteasutusse ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 8.   Vanemad

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia ära neile sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töö- ja õppekorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate ja muude küsimuste korral hoolekogu, direktori või Rae valla haridus- ja sotsiaalameti poole.

  (2) Lapsevanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning tervisedendamise nõuetest;
  3) tasuma igakuiselt ja õigeaegselt toidukulude ja osalustasu eest Rae valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras ning vastavalt lasteasutusega sõlmitud lepingule.
  4) teavitama õpetajat või lasteasutuse direktorit lapse puudumisest;

4. peatükk Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

§ 9.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse direktor lähtuvalt eelarvest ja haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 10.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja Rae valla õigusaktidega.

  (4) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

5. peatükk Juhtimine 

§ 11.   Direktor

  (1) Lasteasutuse direktor:
  1) juhib õppekasvatustööd, tervishoiutööd, majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuses koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;
  3) koostab lasteasutuse eelarve koostöös hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsuse rahandusametile;
  4) vastutab volikogu poolt kehtestatud korras lasteaia vara säilitamise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) esindab lasteasutust ja teostab seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks tehinguid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  6) kutsub kokku lasteasutuse tegevust korraldavaid koosolekuid ja nõupidamisi ning annab välja asutuse töökorraldust määravaid käskkirju;
  7) tagab personalile ohutud töötingimused ja informeerituse töösisekorra-, töökaitse- ja tuleohutuse nõuetest;
  8) on aruandekohustuslik hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse vallavalitsuse poolt avalik konkurss ja töölepingu sõlmib, peatab, muudab või lõpetab Rae vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

§ 12.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on plaanida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja haridusametile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks.

§ 13.   Hoolekogu

  (1) Lasteaias valitakse iga õppeaasta algul hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu koosseisu valivad iga rühma lapsevanemad endi hulgast ühe esindaja ja pedagoogiline nõukogu valib õpetajate esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevust valla huvidest lähtuvalt.

  (3) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja asetäitja.

  (4) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

  (5) Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (6) Hoolekogu liikmed tutvuvad otsuste tegemiseks vajaliku dokumentatsiooniga neile sobival viisil: elektrooniliselt või paberkandjal materjale uurides.

  (7) Hoolekogu:
  1) analüüsib direktori aruannet lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab lasteaia direktorile, pedagoogilisele nõukogule ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia tegevuseks ja arenguks;
  3) osaleb lasteaia direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  4) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse ja otsustab valla volikogu poolt hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

6. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 14.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Lasteasutuse vara on Rae valla omandis.

  (2) Lasteasutuse vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Rae valla õigusaktidele.

  (4) Lasteasutuse eelarve tuludeks on laekumised kohalikust eelarvest, lastevanemate poolt kaetavast osast, fondidest ja sihtannetustest. Lasteasutuse vallaeelarvest kaetavate kulude katmises osalevad täies ulatuses kõik teised omavalitsusüksused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteaias käivate laste arvuga.

  (5) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

  (6) Muude kulude (majandamiskulud, personali töötasu, õppevahendite kulu) katmine toimub valla eelarve vahenditest ning vallavolikogu otsuse alusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate, eestkostjate või hooldajate poolt kaetav osalustasu ühe lapse kohta võib olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud alampalgamäärast.

§ 15.   Aruandlus

  (1) Lasteasutuse dokumentatsiooni peetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

  (2) Lasteasutus esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded Rahandusministeeriumi ja vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Laste arendamise ja kasvatusprotsessi korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelvalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (4) Lasteasutuse teenistuslikku järelvalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 16.   Sisehindamine

  (1) Lasteasutuses viiakse läbi sisehindamist, mille korra kehtestab direktor. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitada välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava. Sisehindamisel analüüsitakse ka õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteasutuse sisehindamise korra kehtestab direktor.

  (3) Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme aasta jooksul tutvumiseks.

7. peatükk Ühinemine ja tegevuse lõpetamine 

§ 17.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu ja viib läbi vallavalitsus. Vallavalitsus informeerib sellest otsusest kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maavanemat.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk Põhimääruse muutmise kord ja avalikustamine 

§ 18.   Põhimääruse muutmise kord ja avalikustamine

  (1) Lasteasutuse põhimääruse kinnitab vastavalt Rae Vallavolikogu poolt sätestatud korrale vallavalitsus.

  (2) Lasteasutuse põhimääruses teeb vajadusel muudatusi ja täiendusi vallavalitsus. Selle aluseks on lasteasutuse pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse või maavanema ettepanekud.

  (3) Lasteasutuse põhimäärus avalikustatakse vallavalitsuse ja lasteaia veebilehel.

9. peatükk Määruse jõustumine 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Mart Võrklaev
Vallavanem

Helle Sipelgas
Jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json