Teksti suurus:

Vormsi vallavolikogu 2012. aasta 26. novembri määruse nr 10 muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2014
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2014, 14

Vormsi vallavolikogu 2012. aasta 26. novembri määruse nr 10 muutmine

Vastu võetud 30.06.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3, § 22 p 1 lg 5 alusel.

§ 1.   Vormsi vallavolikogu 2012. aasta 26. novembri määruse nr 10 muutmine

  (1) § 2 lõige 4 punkt 2 muudetakse järgmiselt:
  2) kolm võrdlevat hinnapakkumist, mis esitatakse koos vormikohase hinnavõrdlustabeliga. Kui ei ole võimalik esitada kolme hinnapakkumist, siis tuleb taotlejal esitada vastavad põhjendused ja hinnakalkulatsioonid koos viidetega, kust hinnad on leitavad.

  (2) § 2 lõige 4 punkt 3 muudetakse järgmiselt:
  3) Maksu- ja Tolliameti tõend ettevõtte või FIE võlgnevuste puudumise kohta (piisab internetist võetud tõendist), mis ei või olla varasem kui taotlusvooru avamise kuupäev.

  (3) § 2 lõige 5 muudetakse järgmiselt:
(5) Taotluse vastuvõtja täidab kvalifitseerimislehe (lisatud) ja viib läbi esmase tehnilise hindamise.

  (5) § 2 lõige 5 lisatakse punkt 1 järgmiselt:
  1) Kui kvalifitseerimislehe punktides 1-7 on üks või rohkem ei vastust, siis taotlus ei kvalifitseeru ja selles taotlusvoorus läbivaatamisele ei kuulu. Taotlejale saadetakse mitte kvalifitseerumise kohta teade, millele lisatakse täidetud kvalifitseerimisleht.

  (6) § 2 lõige 5 lisatakse punkt 2 järgmiselt:
  2) Kui kvalifitseerimislehe punktides 8-10 on puudusi, siis antakse Taotlejale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil 5 päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) § 2 lõige 5 lisatakse punkt 3 järgmiselt:
  3) Taotleja on kohustatud vallavalitsuse põhjendatud nõudmisel esitama täiendavaid dokumente.

  (8) § 2 lõige 8 muudetakse järgmiselt:

  (8) Vallavalitsus eelistab taotluste hindamisel projekte, milles taotletakse ettevõtlustoetust:
- projektile, mis on jätkusuutlikum;
- projektile, mis pakub turistidele ööbimisvõimalust ja/või toitlustamist aastaringselt;
- projektile, millega luuakse selline toode või teenus, mida Vormsil ei tehta või ei pakuta;
- projektile, mille tulemusena valmiv toode on võimalikult kõrges töötlusastmes;
- projektile, millega luuakse uusi aastaringseid töökohti vähemalt 18 kuuks;
- projektile, kus makstavat ettevõtlustoetust kasutatakse mõne teise toetuse andja poolt antava toetuse omafinantseeringu osaliseks katmiseks.

  (10) Lisatakse § 2 lg 9 p 1 järgmiselt:
  1) Ettevõtlustoetust ei ole õigus saada taotlejal kellel on maksuvõlg ja juhul kui taotlejal, taotleja esindajal või ettevõtte omanikul/omanikel on Vormsi vallavalitsuse ees täitmata rahalised kohustused.

  (11) Asendatakse Vormsi Vallavolikogu 2012. aasta 26. novembri määruse nr 10 lisa 1 Taotluse vorm (lisatud)

§ 2.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Ettevõtlustoetuse taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json