EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Ettevõtlustoetuste maksmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2014, 29

Ettevõtlustoetuste maksmine

Vastu võetud 26.11.2012 nr 10
RT IV, 18.12.2012, 2
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2014RT IV, 10.07.2014, 1413.07.2014

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3, § 22 p 1 lg 5 alusel.

§ 1.   Määruse ülesanne

  Ettevõtlustoetuse maksmise eesmärk on Vormsi valla ettevõtluskeskkonna tugevdamine, ettevõtlusega alustamise, ümberorienteerumise, tegevuse laiendamise ja ettevõtte uue tegevusvaldkonna arendamiseks Vormsi vallas.

§ 2.   Ettevõtlustoetus

  (1) Ettevõtlustoetus on suunatud toetus stardi- ja arendusprojektidele (s.h. turundus-, investeerimis- ja teised sarnased projektid), mis tugevdavad Vormsi majanduskeskkonda.

  (2) Ettevõtlustoetust saab taotleda äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, mille aadressiks Äriregistris on märgitud Vormsi vald, (edaspidi Taotleja), mille taotlusega seotud tegevus toimub Vormsi valla territooriumil, millele ei ole käesoleva määruse alusel kahe aasta jooksul ettevõtlustoetust makstud (aluseks võetakse toetuse otsustamise kuupäev) ja millel ei ole Vormsi valla ees täitmata rahalisi kohustusi.

  (3) Taotlusvoor ettevõtlustoetuse saamiseks kuulutatakse välja kahe kuu jooksul peale vallaeelarve
vastuvõtmist valla ajalehes, valla veebilehel ja Hullo küla teadetetahvlil. Taotlusvoor peab olema avatud vähemalt 30 päeva.

  (4) Ettevõtlustoetuse taotlemisel tuleb esitada vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) vormikohane taotlus ja eelarve koos toetuse kasutamise põhjaliku kirjeldusega.
  2) kolm võrdlevat hinnapakkumist, mis esitatakse koos vormikohase hinnavõrdlustabeliga. Kui ei ole võimalik esitada kolme hinnapakkumist, siis tuleb taotlejal esitada vastavad põhjendused ja hinnakalkulatsioonid koos viidetega, kust hinnad on leitavad.
[RT IV, 10.07.2014, 14 - jõust. 13.07.2014]
  3) Maksu- ja Tolliameti tõend ettevõtte või FIE võlgnevuste puudumise kohta (piisab internetist võetud tõendist), mis ei või olla varasem kui taotlusvooru avamise kuupäev.
[RT IV, 10.07.2014, 14 - jõust. 13.07.2014]
  4) äriregistri väljavõte ettevõtte omanike ja juhtorganite kohta, mis ei või olla varasem kui taotlusvooru avamise kuupäev.

  (5) Taotluse vastuvõtja täidab kvalifitseerimislehe (lisatud) ja viib läbi esmase tehnilise hindamise.
  1) Kui kvalifitseerimislehe punktides 1-7 on üks või rohkem ei vastust, siis taotlus ei kvalifitseeru ja selles taotlusvoorus läbivaatamisele ei kuulu. Taotlejale saadetakse mitte kvalifitseerumise kohta teade, millele lisatakse täidetud kvalifitseerimisleht.
  2) Kui kvalifitseerimislehe punktides 8-10 on puudusi, siis antakse Taotlejale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil 5 päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.
  3) Taotleja on kohustatud vallavalitsuse põhjendatud nõudmisel esitama täiendavaid dokumente.
[RT IV, 10.07.2014, 14 - jõust. 13.07.2014]

  (6) Kui toetuse saamiseks esitatud dokumendid ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, taotleja on esitanud valeandmeid või taotleja ei ole esitanud vallavalitsuse põhjendatud nõudmisel täiendavaid dokumente, on vallavalitsusel õigus taotlus jätta rahuldamata.

  (7) Taotluses tuleb konkreetselt näidata ära oma- ja kaasfinantseerimise summa. Projekti omafinantseering peab olema vähemalt 30 %. Projekti algus ei või olla varasem, kui taotlusvooru avamise kuupäev.

  (8) Vallavalitsus eelistab taotluste hindamisel projekte, milles taotletakse ettevõtlustoetust:
- projektile, mis on jätkusuutlikum;
- projektile, mis pakub turistidele ööbimisvõimalust ja/või toitlustamist aastaringselt;
- projektile, millega luuakse selline toode või teenus, mida Vormsil ei tehta või ei pakuta;
- projektile, mille tulemusena valmiv toode on võimalikult kõrges töötlusastmes;
- projektile, millega luuakse uusi aastaringseid töökohti vähemalt 18 kuuks;
- projektile, kus makstavat ettevõtlustoetust kasutatakse mõne teise toetuse andja poolt antava toetuse omafinantseeringu osaliseks katmiseks.
[RT IV, 10.07.2014, 14 - jõust. 13.07.2014]

  (9) Ettevõtlustoetuse maksmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul peale taotlusvooru lõppemist. Otsustamisel ei lähtu vallavalitsus projekti üksikust omadusest, vaid hindab projekti komplektselt ja selle mõju Vormsi majanduskeskkonnale üldiselt. Kui vallavalitsusele ei esitata ettevõtluskeskkonda positiivselt mõjutavaid projekte või on nende mõju väike võib vallavalitsus esitatud taotlusi osaliselt või täielikult jätta toetamata.
  1) Ettevõtlustoetust ei ole õigus saada taotlejal kellel on maksuvõlg ja juhul kui taotlejal, taotleja esindajal või ettevõtte omanikul/omanikel on Vormsi vallavalitsuse ees täitmata rahalised kohustused.
[RT IV, 10.07.2014, 14 - jõust. 13.07.2014]

  (10) Ühele ja samale Taotlejale võib maksta ühes taotlusvoorus maksimaalselt 60% eelarves
ettevõtlustoetusteks ettenähtud summast.

  (11) Ettevõtlustoetust võib ühele ja samale Taotlejale maksta 2 aasta jooksul 1 kord.

  (12) Käesoleva paragrahvi lõigete 10 ja 11 mõistes loetakse samaks Taotlejaks ühte ja sama füüsilisest isikust ettevõtjat ning äriühinguid, kelle omanikering kattub vähemalt 51% osaluse ulatuses ja/või juhtorganite liikmed kattuvad vähemalt 51% ulatuses.

  (13) Ettevõtlustoetuse väljamaksmise aluseks on valla ja toetuse saaja vaheline leping. Leping sõlmitakse Vallavalitsuse korralduse alusel. Lepinguperiood ei või olla lühem kui 18 kuud.

  (14) Lepingus sätestatakse ettevõtlustoetuse kasutamise tingimused ja aruandluse vorm ning toetuse tagasimaksmise kord juhuks, kui toetust ei kasutata sihtotstarbeliselt või rikutakse lepingu tingimusi. Kui toetus makstakse tagasi toetuse andmisega sama kalendriaasta sees, võib vallavalitsus anda nimetatud summa ühele või mitmele samas taotlusvoorus esitatud taotlejale, kes ettevõtlustoetust ei saanud. Lepingus sätestatakse projekti järelhindamine olenevalt projekti ajakavast ja valla lehes projekti kajastamise kohustus.

  (15) Aruanne ettevõtlustoetuse kasutamise kohta esitatakse 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist. Aruanne esitatakse kogu projekti kohta. Lepingus võib ette näha vahearuande esitamise kohustuse. Aruandele lisatakse arvete (toetuse, oma ja kaasfinantseeringu) ja maksekorralduste koopiad.

  (16) Abikõlbulikud on kulutused, mis on tehtud alates taotluste vastuvõtmise viimasele kuupäevale järgnevast päevast.

  (17) Vallavalitsus teavitab üldsust ettevõtlustoetust saanud Taotlejatest ja neile makstud toetuse sihtotstarbest kasutades samasid kanaleid, mida kasutati taotlusvooru väljakuulutamisel.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toetuste määramisel võetakse arvesse ka valla arengukava.

  (2) Käesolevale määrusele on lisatud taotluse vorm, hinnapakkumiste võrdlustabel ja taotluse kvalifitseerimisleht.

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Hinnapakkumise võrdlustabel

Lisa 3 Kvalifitseerimisleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json