HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2015, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord

Vastu võetud 09.04.2015 nr 7
RT IV, 12.05.2015, 1
jõustumine 15.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2015RT IV, 10.07.2015, 513.07.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega sätestatakse Audru valla eelarvest:
 1) Audru valla üldhariduskoolides ja rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavate üldhariduskoolide 10. – 12. klassis õppivate õpilaste tunnustamise kord;
 2) Audru valla üldhariduskoolide ja seal tegutsevate huviringide õpilaste juhendajate-õpetajate (edaspidi õpetajad) tunnustamise kord.

 (2) Määruse eesmärk on motiveerida õpilasi ja õpetajaid saavutama parimaid õpitulemusi ning tunnustada neid aineolümpiaadidel ja konkurssidel eduka esinemise eest.

2. peatükk ÕPILASTE TUNNUSTAMINE 

§ 2.  Õpitulemuste eest tunnustamine

 (1) Audru valla üldhariduskoolides ja rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavaid üldhariduskoolide 10. – 12. klassis õppivaid õpilasi tunnustatakse väga heade õpitulemuste eest terve õppeaasta tulemuste põhjal kinkekaardiga alljärgnevalt:
 1) 10. - 12. klassi õpilasi keskmise hinde “5,0” korral väärtusega 35 eurot ja keskmise hinde „4,5 – 4,9“ korral väärtusega 25 eurot;
 2) 9. klassi õpilasi keskmise hinde “5,0” korral väärtusega 20 eurot ja keskmise hinde “4,5 – 4,9” korral väärtusega 16 eurot;
 3) 7. - 8. klassi õpilasi keskmise hinde “5,0” korral väärtusega 16 eurot ja keskmise hinde “4,5 – 4,9” korral väärtusega 14 eurot;
 4) 5. - 6. klassi õpilasi keskmise hinde “5,0” korral väärtusega 14 eurot ja keskmise hinde “4,7 – 4,9” korral väärtusega 12 eurot;
 5) 3. - 4. klassi õpilasi keskmise hinde “5,0” korral väärtusega 12 eurot ja keskmise hinde “4,8 – 4,9” korral väärtusega 10 eurot.

 (2) Audru valla üldhariduskoolides ja rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavatele üldhariduskoolide 1. – 2. klassis õppivatele õpilastele, kelle keskmine hinne on „5“ antakse 300-gramminešokolaad.

§ 3.  Medaliga lõpetanute tunnustamine

  Rahvastikuregistri andmetel Audru vallas elavaid õpilasi tunnustatakse gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamisel 320 euroga ja hõbemedaliga lõpetamisel 192 euroga.

§ 4.  Aineolümpiaadides ja -konkurssidel osalenute tunnustamine

 (1) Audru valla üldhariduskoolide õpilasi, kes on edukalt esinenud emakeeles, kirjanduses, matemaatikas, inglise keeles, vene keeles, saksa keeles, loodusteaduses, geograafias, bioloogias, keemias, füüsikas, ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja inimeseõpetuses saavutades auhinnalise, vabariiklikel olümpiaadidel I – VI või maakondlikel olümpiaadidel I – III koha, tunnustatakse järgmiselt:
 1) 1. – 3. klassi õpilasi 300 grammisešokolaaditahvliga;
 2) 4. – 6. klassi õpilasi kinkekaardiga I koha eest väärtusega 15 eurot, II koha eest väärtusega 12 euro ja III koha eest väärtusega 10 eurot;
 3) 7. – 9. klassi õpilasi kinkekaardiga I koha eest väärtusega 20 eurot, II koha eest väärtusega 15 eurot ja III koha eest väärtusega 12 eurot.

 (2) Audru valla üldhariduskoolide õpilasi, kes on edukalt esinenud tööõpetuses, kunstis, arvutiõpetuses, kodu-uurimises, religiooniõpetuses, muusikas, draamaõpetuses, varias, nuputas, pranglimises, õpioskustes, SUDOKU võistlusel, majanduses ja tehnoloogias saavutades maakondlikel olümpiaadidel või konkurssidel I – III koha või vabariiklikel olümpiaadidel I – VI koha, tunnustatakse järgmiselt:
 1) 1. – 3. klassi õpilasi 300 grammisešokolaaditahvliga;
 2) 4. – 6. klassi õpilasi kinkekaardiga I koha eest väärtusega 12 eurot, II koha eest väärtusega 10 eurot ja III koha eest väärtusega 8 eurot;
 3) 7. – 9. klassi õpilasi kinkekaardiga I koha eest väärtusega 15 eurot, II koha eest väärtusega 12 eurot ja III koha eest väärtusega 10 eurot.

 (3) Audru valla üldhariduskoolide õpilasi, kes on edukalt esinenud spordivõistlustel saavutades vabariiklikel võistlustel I – VI ja maakondlikel võistlustel I – III koha tunnustatakse 300 grammisešokolaaditahvliga.

3. peatükk ÕPETAJATE TUNNUSTAMINE 

§ 5.  Tunnustamise eeldused

  Õpetajate tunnustamise eelduseks on haridus- ja teadusministeeriumi, Pärnu Maavalitsuse, TÜ Teaduskooli, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Koolispordiliidu korraldatud ainekonkurssidel ja olümpiaadidel ning spordivõistlustel osalenud õpilaste poolt maakondlikult 1. – 3. koha ja vabariiklikult 1. - 6. koha saavutamine.

§ 6.  Tunnustamine

 (1) Õpetajaid tunnustatakse tänukirjaga ja rahalise preemiaga.

 (2) Rahalise preemia suurus sõltub õpilase poolt saavutatud tulemusest ja valdkonnast.

 (3) Valdkonnad jagunevad kolme gruppi järgmiselt:
 1) emakeel, kirjandus, matemaatika, inglise keel, vene keel, saksa keel, loodusteadused, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus – õpilase saavutatud tulemuse põhjal;
 2) tööõpetus, kunst, arvutiõpetus, kodu-uurimine, religiooniõpetus, muusika, varia, draamaõpetus, nuputa, pranglimine, õpioskused, SUDOKU, majandus, tehnoloogia – õpilase või õpilastest koosneva võistkonna tulemuste põhjal;
 3) spordivõistlused – spordivõistkonna või õpilase saavutatud tulemuste põhjal.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud valdkonna ja saavutatud tulemuste põhjal tunnustatakse õpetajaid maakondlike tulemuste eest rahalise preemiaga (bruto) järgmiselt:
 1) 1. grupp I koht 128 eurot;
   II koht 96 eurot;
   III koht 64 eurot.
 2) 2. grupp I koht 96 eurot;
   II koht 64 eurot;
   III koht 51 eurot
 3) 3. grupp I koht 15 eurot;
   II koht 10 eurot;
   III koht 8 eurot.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud valdkonna ja saavutatud tulemuste põhjal tunnustatakse õpetajaid vabariiklike tulemuste eest rahalise preemiaga (bruto) järgmiselt:
 1) 1. grupp I koht 192 eurot;
   II koht 160 eurot;
   III koht 128 eurot;
   IV – VI koht 96 eurot.
 2) 2. grupp I koht 128 eurot;
   II koht 96 eurot;
   III koht 64 eurot;
   IV – VI koht 32 eurot.
 3) 3. grupp I koht 51 eurot;
   II koht 45 eurot;
   III koht 38 eurot;
   IV – VI koht 32 eurot.

4. peatükk TUNNUSTUSE MÄÄRAMINE JA LÕPPSÄTTED 

§ 7.  Tunnustuse määramine

  Õpilaste ja õpetajate tunnustamiseks esitavad üldhariduskoolide direktorid ja 10. – 12. klassis õppivate õpilaste puhul õpilased ise või nende vanemad või eestkostjad määruses sätestatud tunnustamise eelduste esinemise korral Audru Vallavalitsusele kirjaliku avalduse iga aasta 20. maiks.

§ 8.  Tunnustuste üleandmine

  Kingituste üleandmise korraldab Audru Vallavalitsus koostöös üldhariduskoolidega.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 05. mai 2011 määrus nr 15 „Ainekonkurssidel ja olümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud õpilaste juhendajate-õpetajate tunnustamine“.
[RT IV, 10.07.2015, 5 - jõust. 13.07.2015]

§ 10.  Rakendussätted

  Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest.