Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 14

Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 32
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Viru-Nigula valla (edaspidi vald) eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele (edaspidi MTÜ) toetuste taotlemist, määramist, maksmist ja järelevalve teostamist toetuse sihipärase kasutamise üle.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse andmise eesmärk on toetada elanikkonna aktiivsust, ühistegevust ning vabaühenduste mitmekesisust ja jätkusuutlikku arengut valla haldusterritooriumil avalikes huvides tegutsevate MTÜ-de kaudu.

  (2) Taotlusi saab esitada järgnevate valdkondade toetamiseks:
  1) kultuur;
  2) turism;
  3) haridus;
  4) sport ja terviseedendus;
  5) noorsootöö;
  6) külaelu;
  7) tervis ja sotsiaalhoolekanne;
  8) keskkonnakaitse;
  9) seltsitegevus;
  10) turvalisus.

§ 3.   Toetuse taotlemise õigus ja liigid

  (1) Toetust on õigustaotleda valla avalikes huvides tegutsevatel MTÜ-del.

  (2) Toetuse liigid on:
  1) ürituse korraldamise toetus;
  2) projektipõhine toetus;
  3) tegevustoetus.

  (3) Ürituste korraldamise toetust (taotluse vorm Lisa 1) on võimalik taotleda konkreetse ürituse läbiviimiseks, kui see on suunatud valla elanikele, valla esindamisele või on seotud traditsioonide jätkamisega.

  (4) Projektipõhist toetust oma- ja/või kaasfinantseerimise katmiseks (taotluse vorm Lisa 2) saab taotleda projektile, mis on suunatud valla arengule.

  (5) Taotlus tuleb esitada ja toetuse andmine otsustatakse enne projektiga plaanitud tegevuste elluviimist. Juba toimunud tegevusi käesoleva korra alusel ei toetata.

  (6) Toetus makstakse välja tingimusel, et projektile on peamisest rahastamise allikast toetus eraldatud. Juhul, kui eelarveaasta jooksul avaneb uusi rahastamisallikaid, mida ei olnud teada käesoleva määruse §-s 4 nimetatud kuupäevadeks, võib esitada taotluse projektipõhise toetuse saamiseks §-s 4 nimetatud tähtajast erineval ajal. Sel juhul otsustatakse toetuse andmine eelarvevahendite piires.

  (7) Tegevustoetust (taotluse vorm Lisa 3) saavad taotleda valla territooriumil registreeritud MTÜ-d oma põhikirjaliste eesmärkide täitmise toetamiseks.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Ürituste korraldamise ning projektipõhise toetuse taotleja esitab vallavalitsusele määruse lisas toodud vormikohase avalduse järgnevateks tähtaegadeks: 15. oktoobriks ja/või 15. aprilliks. Juba läbi viidud ürituste korraldamist tagantjärele ei toetata.

  (2) Ürituse korraldamise toetuse taotlusele tuleb lisada:
  1) ürituse päevakava;
  2) ürituse eelarve ja rahastamisallikad;
  3) hinnapakkumised ja kalkulatsioonid, mille põhjal on eelarve koostatud;
  4) ürituse rahastamise otsus (otsused), kui selle korraldamiseks on saadud projektitoetust teistest allikatest.

  (3) Projektipõhise toetuse taotlusele tuleb lisada:
  1) eelarveaastaks plaanitud projektide nimekiri ja lühikirjeldus;
  2) iga projekti kohta eelarve ja rahastamisallikad;
  3) projekti rahastamise otsus (otsused).

  (4) Tegevustoetuse taotleja esitab vallavalitsusele määruse lisas toodud vormikohase avalduse hiljemalt 15. oktoobriks. MTÜ tegevust toetatakse juhul, kui treeningrühma või muu individuaalse tegevusega on haaratud vähemalt viis (5) inimest, võistkonnaalade või muu grupitegevuse korral vähemalt kümme (10) inimest.

  (5) Tegevustoetuse taotlusele tuleb lisada:
  1) aasta tegevuste esialgne kava;
  2) aasta eelarve projekt ja kalkulatsioonid, mille põhjal on eelarve koostatud;
  3) teave treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta (spordiklubi korral);
  4) teave tegutsemiskohtade kohta, ruumide kasutamiseks sõlmitud lepingud või kokkulepped ruumide kasutamiseks;
  5) MTÜ liikmete, juhendatavate ja/või treeningrühmade nimekiri;
  6) esmakordsel taotlemisel MTÜ põhikiri ja asustamisleping ning taustakirjeldus MTÜ senise tegevuse kohta või viide veebilehele, kus on nimetatud andmed olemas.

  (6) Taotlused esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-postiga vallavalitsuse e-posti üldaadressile.

§ 5.   Tingimused toetuse taotlejale

  (1) Toetust on õigustatud taotlema MTÜ, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) tegevustoetuse taotlemise korral peab MTÜ registreeritud tegevuskoht olema Viru-Nigula vald. Projektipõhise ja ürituse korraldamise toetuse korral võidakse toetada ka mujal registreeritud MTÜ-sid, seda juhul, kui toetatavad tegevused on suunatud Viru-Nigula valla elanikele;
  2) taotluse esitamise hetkeks on tegutsetud vähemalt kuus (6) kuud;
  3) liikmete üle peetakse arvestust nimekirjade alusel, huvitegevuse- ja/või treeningrühmade või muusse tegevusgruppi kuulumise aluseks on kirjalik avaldus, leping või allkiri rühma nimekirjal;
  4) spordiklubis on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist (treener), kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses või sporditegevust juhendav treenerikutseta isik, kes taotlemise hetkel on omandamas treeneri kutsekvalifikatsiooni;
  5) MTÜ suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  6) taotlejal on täidetud kõik kohustused Eesti riigi ja Viru-Nigula valla ees, sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  7) MTÜ avaldab valla ja olemasolul enda veebilehel tegevusplaanid ja ürituste ajakavad, info kontaktisikute, juhendajate ja treenerite ning tegutsemise kohtade ja -aegade kohta ning tal on toimiv e-posti aadress ja kontakttelefon.

  (2) Taotlejal on lubatud esitada mitu erineva sisuga taotlust.

§ 6.   Taotluse menetlemine ja hindamine

  (1) Toetuse taotlemise avaldused vaatab läbi ja menetleb vallavalitsuse vastutav ametnik, kes esitab taotluste koondülevaate hindamiskomisjonile, koostab hindamisprotokolli ning esitab vallavalitsusele toetuste eraldamise ettepaneku (koondtabeli) ja korralduse eelnõu. Kui taotluses on teadlikult esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel (2) kalendriaastal.

  (2) Vastutaval ametnikul ja vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Taotluse hindamisel võetakse arvesse:
  1) taotluse sisu kooskõla toetuse andmise eesmärgi ja vallas kehtivate arengukavadega;
  2) tegevuse mõju kohalikule kogukonnale ja valla arengule;
  3) kohaliku kogukonna kaasatust;
  4) tegevuse uudsust ja omapära;
  5) tegevuse eesmärkide selgust ja arusaadavust;
  6) tegevuse jätkusuutlikkust;
  7) koostööd teiste organisatsioonide, isikute või omavalitsustega;
  8) eelarve läbipaistvust, realistlikkust ja kulude majanduslikku otstarbekust;
  9) liikmete panust (rahaline ja mitterahaline);
  10) kaasrahastamise olemasolu.

§ 7.   Toetuse eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine

  (1) Toetust eraldatakse valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires. Toetuse eraldamisel järgitakse vallas piirkondlikku ja valdkondlikku tasakaalustatuse printsiipi. Toetuse suuruse arvestamise metoodika, taotluste hindamise kriteeriumid, lepingutingimused ja hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Toetuse eraldamise korralduses sätestatakse vähemalt järgmised toetuse väljamaksmise ja kasutamise tingimused:
  1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtaeg;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  4) sanktsioonid korraldusest mittekinnipidamise korral;
  5) poolte muud õigused ja kohustused.

  (3) Toetuse eraldamise või mitteeraldamise kohta teavitatakse taotlejat e-kirjaga hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamise tähtpäevast.

  (4) Toetust ei eraldata, kui:
  1) valla eelarve vahendid seda ei võimalda;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluses toodud andmete vastavust nõuetele;
  4) toetust taotletakse tegevusele, mille kohta varem esitatud taotlus on juba varasemalt rahuldatud (ka osaliselt).

  (5) Kokkuleppel taotlejaga võib taotluse rahuldada osaliselt.

  (6) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingu sõlmib toetuse saajaga vallavanem või teda asendav isik kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse korralduse jõustumist. Kui taotleja ei sõlmi ilma mõjuva põhjuseta nimetatud tähtaja jooksul lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning toetust välja ei maksta.

  (7) Toetuse saajal on kohustus teavitada vallavalitsust kõigist toetuse kasutamisega seotud probleemidest ja asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada või takistada sõlmitud lepingu täitmist või mis võivad olla vastuolus vallavalitsuse kehtestatud nõuete või reeglitega vms.

  (8) Toetuse saajal on õigustoetuse kasutamise lepingu sõlmimisest keelduda ja lepingust igal ajal taganeda, kui ilmnevad temast mittesõltuvad või ootamatud asjaolud, mis ei võimalda toetuse saajal lepingut korrektselt täita.

  (9) Toetus kantakse MTÜ taotluses märgitud pangakontole üldjuhul pärast valla eelarve kinnitamist. 15. oktoobriks esitatud taotluse korral hiljemalt 31. märtsiks järgmisel aastal ning 15. aprilliks esitatud taotluse korral 31. maiks.

  (10) Toetuse saajate nimekiri koos tegevuse lühikirjeldusega avaldatakse valla veebilehel viie (5) tööpäeva jooksul pärast toetuste kandmist taotlejate pangakontodele ja vallalehes vastavalt selle ilmumisele.

  (11) Käesoleva korra alusel toetust saavatel MTÜ-del on võimalik taotleda ka oma tegevuspiirkonnas asuva ja Viru-Nigula vallale kuuluva hoone ruumide ja olemasoleva inventari tasuta kasutamise võimalust, kui see on MTÜ sihipärase tegevuse seisukohalt vajalik. Tasuta kasutamine ei hõlma lisateenuseid (nt saun vms). Sellisel juhul sõlmib objekti haldaja MTÜ-ga ruumide ja/või vahendite kasutamise lepingu, milles fikseeritakse muuhulgas ära objekti kasutamine MTÜ poolt ning inventari ja lisateenuste kasutamise tingimused.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses ja lepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
  2) esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ja nõudmisel kõik tegevusi käsitlevad kuludokumendid;
  3) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele, toetuse abil soetatud vahenditele, investeeringuobjektidele jne;
  4) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma;
  5) kajastama valda kui toetajat oma veebilehel, artiklites, ürituste reklaamides, riietusel, avalikel esinemistel jne.

§ 9.   Toetuse kasutamise aruandlus

  (1) Ürituste korraldamise toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande (Lisa 4) vallavalitsusele kolmekümne (30) päeva jooksul pärast lepinguga sätestatud toetuse kasutamise aja lõppemist.

  (2) Projektipõhise toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande (Lisa 5) vallavalitsusele kolmekümne (30) päeva jooksul pärast lepinguga sätestatud toetuse kasutamise aja lõppemist.

  (3) Tegevustoetuse sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsuse vastutav ametnik MTÜ majandusaasta aruande alusel. Vajadusel on õigustoetuse kasutajalt nõuda täiendavat informatsiooni.

  (4) Aruanded vaatab üle vallavalitsuse vastutav ametnik, kes esitab vallavalitsusele aruande kinnitamise ettepaneku ja korralduse eelnõu.

  (5) Vastutaval ametnikul ja vallavalitsusel on õigus nõuda aruande esitajalt täiendavaid andmeid.

  (6) Aruande kinnitamisest või mittekinnitamisest teavitatakse esitajat e-kirjaga hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul pärast aruande esitamist.

§ 10.   Toetuste kasutamise üle järelevalve teostamine

  (1) Toetuse andmise tingimuste mittetäitmisel, toetuse mittesihipärase kasutamise korral või kui toetuse saaja ei ole taganud projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ning avalikku kasutust taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud eesmärkidel ja tingimustel või pole taotluses lubatud tegevusi määratud tähtaja jooksul ellu viinud, on vallavalitsusel õigus nõuda vastava summa tagastamist, arvutada see ümber või keelduda edaspidi antud MTÜ-le toetuse eraldamisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse vallavalitsusele tagasi kandma (va juhul, kui taotluses ettenähtud tegevus jätkub järgneval eelarveaastal) või esitama vallavalitsusele 31. detsembriks avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmisesse eelarveaastasse.

  (3) Toetusest loobumise ja toetuse kasutamise lepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta esitab toetuse saaja vallavalitsusele avalduse, milles märgitakse lepingust taganemise põhjus ning kuupäev, millal soovitakse lepingut lõpetada ning tagastatakse juba väljamakstud toetus.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Aseri Vallavolikogu 29.12.2014 määrus nr 25 „Aseri valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord“;
  2) Aseri Vallavolikogu 25.01.2016 määrus nr 1 „Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Aseri vallas“;
  3) Aseri Vallavolikogu 25.01.2016 määrus nr 2 „Sporditegevuse toetamise kord Aseri vallas“;
  4) Kunda Linnavolikogu 17.05.2010 määrus nr 9 „Kultuuri, noorsootöö ja sporditegevuse toetamise kord“;
  5) Viru-Nigula Vallavolikogu 18.08.2016 määrus nr 10 „Viru-Nigula valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Ürituse korraldamise toetuse taotlemise vorm.

Lisa 2 Projektipõhise toetuse taotlemise vorm.

Lisa 3  Tegevustoetuse taotlemise vorm.

Lisa 4 Ürituse korraldamise toetuse kasutamise aruande vorm.

Lisa 5 Projektipõhise toetuse kasutamise aruande vorm.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json