Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tapa Vallahooldus põhimäärus

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 21

Tapa Vallahooldus põhimäärus

Vastu võetud 27.06.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ning Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 67 lg 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus, asu- ja tegutsemiskoht

  (1) Asutuse nimetus on Tapa Vallahooldus (edaspidi asutus).

  (2) Asutus asukoht ja tegutsemiskoht on Tapa vald.

  (3) Asutuse aadress on Pikk tn 15 Tapa linn Tapa vald Lääne-Viru maakond.

§ 2.   Asutuse õiguslik seisund

  (1) Asutus on Tapa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Tapa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, ning asutuse põhimäärusest.

  (3) Asutuse põhimääruse kinnitab ja muudab Tapa Vallavolikogu.

  (4) Asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab Tapa Vallavalitsus.

  (5) Asutuse tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haldusosakond.

§ 3.   Eelarve, pitsat ja teabehaldus

  (1) Asutusel on Tapa valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

  (2) Asutusel on asutuse nimega pitsat, millel võib kasutada Tapa valla vapi kujutist või asutuse sümboolikat.

  (3) Asutuse teabe haldamise juhised kehtestab asutuse juht lähtudes Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes sätestatud põhimõtetest.

§ 4.   Asutuse sümboolika

  (1) Asutusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Asutuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab asutuse juht käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

2. peatükk ASUTUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Asutuse tegevuse eesmärk

  (1) Asutuse tegevuse põhieesmärk on täita Tapa valla ülesannet korraldada vallas kommunaalmajandust, kalmistumajandust, heakorda, jäätmehooldust, kõnni- ja kergliiklusteede korrashoidu ning valla vara haldamist.

  (2) Asutus haldab tema valdusesse antud Tapa vallale kuuluvaid maaüksusi ning hooneid ja rajatisi, sh kalmistuid, transpordi- ja muid infrastruktuurirajatisi.

  (3) Asutus hooldab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vara ning korraldab selle arendamist ja parendamist.

§ 6.   Asutuse ülesanded

  (1) Asutuse ülesanded on:
  1) hooldada ja hoida asutuse valdusesse antud vara nõuetekohases käibes;
  2) hooldada valla vara, sh teostada ja korraldada kõnni- ja kergliiklusteede, platside, väljakute ja teiste üldkasutatavate alade (puhke- ja haljasalad, mängu- ja spordiväljakud, veekogud, rannad, pargid jm) heakorra- ja hooldustöid;
  3) korraldada vallas haljastustöid;
  4) korraldada kõrghaljastuse dendroloogilist hindamist, ohtlike puude raiet, puude kärpimist ja võrahooldust;
  5) korraldada lemmikloomade registreerimist;
  6) korraldada hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, hoidmist ja omanikule tagastamist või uuele omanikule üleandmist ning omanikuta looma hukkamist;
  7) korraldada avalike alade (pargid, puhke- ja mängualad, parklad jms.) prügimajandust;
  8) hallata valla jäätmejaamade territooriumi, hooneid ja rajatisi ning hoida neid korras;
  9) hallata vallavalitsuse hallatavate asutuste hooneid ja õuealasid ning teostada nende pisiremonti.

  (2) Asutus võib oma ülesannete täitmiseks tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

  (3) Asutusel on õigus anda tema valduses olevat vara kasutusse vastavalt Tapa valla vara valitsemise korrale ning sõlmida vastavaid lepinguid.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 7.   Asutuse tegevuse korraldamine

  Asutuse tegevust juhib ja korraldab asutuse juhataja (edaspidi juhataja).

§ 8.   Juhataja

  (1) Juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist Tapa Vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Juhataja vastutab asutuse üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti asutusele tema tegevuseks kasutada antud ning asutuse ülesannete täitmiseks asutuse valdusesse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (4) Juhataja tagab asutuse tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutustega.

  (5) Juhataja:
  1) esindab Tapa valda ja asutust tööandja õigustes ning avalik-õiguslike ja tsiviilõiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
  2) juhib asutuse majandus- ja finatstegevust lähtudes õigusaktidest ning esitab vallavalitsusele asutuse eelarve eelnõu, tagab asutuse eelarve täitmise ja vastutab eelarve täitmise eest;
  3) teostab oma pädevuse piires tehinguid ja toiminguid asutuse põhimääruse, töölepingu ning õigusaktidega sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab asutuse töötajatega töölepingud ning kinnitab vajadusel ametijuhendid;
  5) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) korraldab asutuse teabehaldust vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  8) tagab asutuse tegevuse ja üldise arengu, sh töötingimuste ajakohastamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise;
  9) esitab vallavalitsusele ettepanekuid töötajate koosseisu ja töötasumäärade kinnitamiseks ning asutuse töö paremaks korraldamiseks;
  10) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  11) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 9.   Juhataja asendamine

  (1) Juhatajal ei ole õigust täita juhataja ülesandeid oma puhkuse ja töövõimetuse ajal.

  (2) Juhataja äraolekul (puhkuse, töövõimetuse, lähetuses viibimise ajal jms) asendab juhatajat asutuse töötaja, kellel on kohustus asendada juhatajat vastavalt töölepingule või kellele juhataja töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded juhataja ülesannete täitmiseks.

  (3) Juhataja peab määrama ühe asutuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab juhatajat olukorras, mil juhataja töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil juhataja ei ole võimeline korraldama juhataja asendamist või tal ei ole võimalust määrata juhataja asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul juhatajat asendama õigustatud isik täidab juhataja ülesandeid juhataja kõigi õiguste ja kohustustega.

  (4) Juhataja peab asutuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui juhataja ja tema asendaja on samal ajal ära.

§ 10.   Asutuse töötajad

  (1) Asutuse töötajateks on juhataja, juhid ja teised töötajad.

  (2) Asutuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (3) Hooajaliste ja ühekordsete tööde teostamiseks sõlmib asutuse juht töölepingu määratud tähtajaks.

  (4) Asutuse töötajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutes, ametijuhendites, töökorralduse reeglites, töötervishoiu- ja tööohutusalastes juhendites ja muudes asutuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides.

4. peatükk ASUTUSE VARA JA FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Asutuse vara

  (1) Asutuse kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel Tapa vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Asutuse valduses olev vara on Tapa valla omand.

  (3) Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine, samuti varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel.

§ 12.   Asustuse finantstegevus

  (1) Asutuse finantstegevust juhib juhataja.

  (2) Asutuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuse arengu- ja finantsosakonna poolt.

§ 13.   Aruandlus

  (1) Asutus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Asutus esitab vallavalitsusele iga aasta 1. märtsiks tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Asutuse ja juhtaja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

  (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama vallavalitsuse määratud tähtajaks.

5. peatükk ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 15.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Asutuse ümberkorraldamine tähendab asutuse ühinemist või jagunemist.

  (3) Asutus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) asutus ühendatakse teise sarnase asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetatakse;
  3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (4) Asutuse tegevus lõpetatakse juhul, kui asutust ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja, asutust ei ole võimalik finantseerida, asutus ei vasta järelevalveorgani hinnangul õigusaktidega kehtestatud nõuetele või muul seadusega ettenähtud juhul.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tunnistada kehtetuks:
  1) Tamsalu Vallavolikogu 26.04.2006 määrus nr 20 “Tamsalu Kommunaali põhimääruse kinnitamine”;
  2) Tamsalu Vallavolikogu 20.03.2013 otsuse nr 9 „Tamsalu Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine“ punkt 5 ja 22.03.2017 otsuse nr 12 „Tamsalu Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine“ muutmine“ punkt 1.3.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2018.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json