Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tapa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 23

Tapa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootööseadus § 8 p 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärgiks on rahalise toetuse abil arendada omaalgatuslikku mittetulunduslikku tegevust Tapa vallas (edaspidi vald) ning läbi selle saavutada tugevam kogukondlik ühtekuuluvustunne.

  (2) Määrus reguleerib Tapa valla eelarvest omaalgatusliku kultuuri-, religiooni- ja sporditegevuse, noorsootöö, külaelu ja muu sarnase tegevuse (edaspidi – mittetulunduslik tegevus) edendamiseks toetuse taotlemise ja rahaliste vahendite eraldamise tingimusi ning kontrolli toetuste kasutamise üle.

§ 2.   Toetuste liigid

  (1) Toetuste liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) projektitoetus.

  (2) Tegevustoetust eraldatakse valla eelarvest vallas tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning seltsingutele mittetulundusliku tegevuse edendamiseks vajalike kulude katteks.

  (3) Projektitoetust eraldatakse väljastpoolt vallaeelarvet rahastatavate mittetulundusliku tegevuse edendamise projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja tingimused

  (1) Toetust on õigustatud taotlema Tapa vallas tegutsevad juriidilised isikud ja seltsingulepingu alusel tegutsevad seltsingud ning füüsilised isikud, kelle registrijärgne elukoht on Tapa vallas.

  (2) Tegevustoetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 10. septembriks. Ühel aastal võib taotleja esitada ühe tegevustoetuse taotluse.

  (3) Erandkorras, juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 määratud tähtajaks ei olnud võimalik tegevustoetuse taotlust esitada toetajast mitteolenevatel põhjustel, võib taotluse esitada muul ajal. Erandkorras esitatud taotluses esitatakse tähtaja mittejärgimise põhjendus.

  (4) Projektitoetuse taotluste arvu ja esitamise tähtaega ei sätestata.

  (5) Taotlused esitatakse etteantud vormil, mille kinnitab Tapa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (6) Taotlusele lisatakse taotlejat iseloomustavad andmed (tegevustoetust taotleva juriidilise isiku tegevuses osalejate arv, ülevaade senise tegevuse ja tulemuste kohta, tegevuskava edaspidiseks jms taotlejat iseloomustav informatsioon) ning tegevuse või ürituse kirjeldus ja planeeritud eelarve koos katteallikatega.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluste vastavust käesolevale korrale.

  (2) Puuduste ilmnemisel määratakse taotluse esitajale vähemalt 10 päevane tähtaeg täiendavate dokumentide esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel menetlus lõpetatakse.

  (3) Tegevustoetuste taotlusi menetleb vallavalitsus koos Tapa Vallavolikogu kultuurivaldkonna komisjoniga (edaspidi komisjon). Projektitoetuse taotlusi ja erandkorras esitatud tegevustoetuse taotlusi menetleb vallavalitsus.

  (4) Nõuetele vastavad tegevustoetuse taotlused koos eelarvestrateegias planeeritud summaga edastab vallavalitsus komisjonile seisukohavõtuks hiljemalt 01. novembriks.

  (5) Seisukoha kujundamisel lähtutakse taotluses märgitud tegevuste vastavusest toetuse andmise eesmärgile, avalikust huvist, kogukonna kaasatusest, tegevuse uudsusest või järjepidevusest, taotleja suutlikkusest tegevuste läbiviimisel, sh eelarve realistlikkusest ning taotleja varasemast käitumisest valla toetuse kasutamisel.

  (6) Komisjon edastab oma seisukohad tegevustoetuste taotluste osas vallavalitsusele hiljemalt üks kuu peale vallaeelarve vastuvõtmist.

  (7) Vallavalitsus teeb otsuse tegevustaotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt kaks kuud peale valla eelarve vastuvõtmist.

  (8) Projektitoetuse taotluste ja erandkorras esitatud tegevustoetuse taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus. Vallavalitsus lähtub otsuse tegemisel määruse § 4 lg 5 toodud kriteeriumitest.

  (9) Vallavalitsus teavitab taotlejat vastuvõetud otsusest.

§ 5.   Toetuse kasutamine ja aruandlus

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse kasutamise tingimuste kohta.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt lepingus ettenähtud tegevuste elluviimiseks.

  (3) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande etteantud vormil hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 31. jaanuariks.

  (4) Toetuse aruande tähtajaks esitamata jätmise korral on vallavalitsusel õigus jätta taotleja järgnevad taotlused rahuldamata või rahuldada need osaliselt.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on kontrolli teostamisel õigus nõuda toetuse kasutamist puudutavaid lisadokumente ja taotleja selgitusi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist kui:
  1) taotleja rikub käesoleva määrusega sätestatud tingimusi;
  2) toetust pole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  3) toetuse saaja jätab esitamata toetuse kasutamise aruande või on esitanud valeandmeid;
  4) taotleja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati.

§ 7.   Kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tunnistada kehtetuks:
  1) Tapa Vallavolikogu 29.01.2015 määrus 38 "Tapa Valla eelarvest mittetulunduslike spordi-, kultuuri-, noorte- ja külaühingutele toetuse andmise kord";
  2) Tamsalu Vallavolikogu 22.02.2006 määrus nr 15 "Tamsalu valla eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste toetamise kord";
  3) Tamsalu Vallavolikogu 22.03.2006 määrus nr 18 "Tamsalu valla külade arengutoetuse määramise ja kasutamise kord".

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Uudeberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json