KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Järva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 27

Järva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 28.06.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjas (edaspidi eeskiri) sätestatakse Järva valla haldusterritooriumil elava, tegutseva või viibiva loomapidaja kohustused koerte ja kasside (edaspidi looma) pidamisel.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom (edaspidi loomapidaja).

  (3) Järva valla haldusterritooriumil alaliselt elavate kiibistatud loomade üle peetakse arvestust üle-eestilises lemmikloomaregistris (www.llr.ee).

  (4) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ning teistes loomapidamist reguleerivates õigus- ja haldusaktides sätestatust.

  (5) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loom – koer ja kass;
  2) loomapidaja – isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb loomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
  3) lemmikloomaregister - avalik portaal, mille kaudu saab loomapidaja, kohalik omavalitsus ning veterinaararst loomaomanikele kuuluvaid loomi registreerida, tutvuda oma registriandmetega, otsida loomi kiibinumbri järgi, lisaks veel tutvuda varjupaigas ootavate loomadega ning lisada ise kuulutusi kadunud või leitud lemmikloomade kohta;
  4) hulkuv loom – omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koer või kass;
  5) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  6) avalik koht – igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on olemuselt üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, baar, kauplus, võimla, käimla, ettevõte, elamu, trepikoda, ühissõiduk jms).

§ 2.   Looma pidamine, kiibistamine ja hoidmine

  (1) Looma pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses ning põllumajandusministri 24.07.2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ sätestatust.

  (2) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks.

  (3) Loomapidaja peab koera kolmandaks elukuuks mikrokiibiga märgistama ja registreerima lemmikloomaregistris. Juhul, kui omandatakse vanem koer, tuleb koer märgistada ja registreerida looma omandamisest ühe kuu jooksul. Kasside kiibistamine ja registreerimine on soovituslik

  (4) Loomapidaja on kohustatud tiheasustusalal paigaldama territooriumi sissepääsu juurde koera olemasolust informeeriva hoiatussildi. Hajaasustusalal on territooriumi märgistamine soovituslik. Hoiatussilt tuleb paigutada selliselt, et territooriumile sisenev isik on koera olemasolust informeeritud.

  (5) Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile loomapidaja kohaloleku ajal.

  (6) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks inimesi. Loomapidaja kannab vastutust kõigi looma tegudest tulenevate tagajärgede eest.

  (7) Korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima avalikku korda ja korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda - või muid elamu ühist haldamist käsitlevaid dokumente.

§ 3.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord. Selleks peab kasutama jalutusrihma, vajadusel kandevahendit või suukorvi.

  (2) Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel.

  (3) Koera võib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna ning vajadusel suukorviga avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda, teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

  (4) Pimedal ajal jalutades on soovitatav loomale kinnitada helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

  (5) Loomapidaja on kohustatud koheselt koristama oma looma tekitatud reostuse.

  (6) Loomapidajal on keelatud:
  1) looma ujutamine ja pesemine avalikes supluskohtades;
  2) viibida loomaga vastava keelumärgiga tähistatud kohas.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 2 sätestatu ei kehti pimeda inimese juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 4.   Lemmikloomaregistrisse andmete sisestamine ja muutmine

  (1) Lemmikloomaregistrisse sisestab kiibistatud looma andmed:
  1) loomapidaja (lemmikloomaregistri e-teeninduses);
  2) Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse vastav teenistuja (edaspidi ametnik) loomapidaja esitatud ankeedi alusel (lisa määrusele);
  3) veterinaararst loomapidaja esitatud andmete alusel.

  (2) Ametnik sisestab andmed lemmikloomaregistrisse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast ankeedi saamist.

  (3) Lemmikloomaregistrisse sisestatakse järgmised loomapidaja andmed:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) telefon;
  4) e-posti aadress;
  5) aadress rahvastikuregistri järgi ning kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistri aadressist.

  (4) Lemmikloomaregistrisse sisestatakse järgmised looma andmed:
  1) nimi;
  2) liik;
  3) tõug;
  4) kiibinumber;
  5) eritunnused;
  6) sünniaeg;
  7) sugu;
  8) vaktsineerimise kuupäev;
  9) kiibi paigaldanud veterinaararsti nimi.

  (5) Lemmikloomaregistris saab:
  1) loomapidaja muuta oma telefoninumbrit, e-posti aadressi ning sisestada looma surmaaja;
  2) ametnik või veterinaararst muuta loomapidaja ja looma andmeid.

  (6) Looma surma korral peab loomapidaja 14 päeva jooksul tegema lemmikloomaregistris vastavasisulise märke või teavitama ametnikku vastava märke tegemiseks.

§ 5.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Järva Vallavalitsus ametiasutusena (edaspidi ametiasutus) või Järva vallaga lepingu sõlminud varjupaik (edaspidi varjupaik), kui loomapidaja ise ei korralda tema juurest lahti pääsenud looma püüdmist.

  (2) Looma püüdja asub püütud looma omanikku kindlaks tegema koheselt, kontrollides esimesel võimalusel loomal kiibi olemasolu. Kui omanik on võimalik kindlaks teha, tagastab püüdja looma omanikule.

  (3) Loom, kelle omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, toimetatakse varjupaika.

  (4) Püütud looma hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga veebilehel või Järva valla veebilehel.

  (5) Kui omaniku juurest lahti pääsenud looma kinnipüüdmise ja varjupaika toimetamise korraldab ametiasutus või varjupaik, kannab looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud loomaomanik.

  (6) Keelatud on hulkuvate loomade toitmine avalikus kohas, kus see võib häirida või tekitada ohtlikke olukordi inimestele või reostada avalikku kohta.

§ 6.   Vastutus

  (1) Looma tegevuse eest, samuti looma viibimise eest väljaspool loomapidaja järelevalvet, vastutab loomapidaja.

  (2) Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumisel karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (3) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on ametiasutus ning Politsei- ja Piirivalveamet. Eeskirja § 2 lõikes 1 viidatud õigusaktides sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

  (4) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab vastav ametnik.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 20.02.2003 määrus nr 5 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 16.05.2013 määrus nr 7 „Ambla valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Ambla Vallavolikogu 16.05.2013 määrus 6 „Ambla valla lemmikloomade registri põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Imavere Vallavolikogu 20.05.2010 määrus nr 13 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Imavere Vallavolikogu 17.06.2010 määrus nr 15 „Imavere valla lemmikloomade registri asutamise ja pidamise põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Järva-Jaani Vallavolikogu 30.12.2010 määrus nr 29 „Järva-Jaani valla lemmikloomade registri asutamine ja lemmikloomade registri pidamise põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Kareda Vallavolikogu 21.06.2011 määrus nr 11 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (8) Kareda Vallavolikogu 17.05.2011 määrus nr 8 „Kareda valla lemmikloomade registri põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (9) Koeru Vallavolikogu 24.04.2003 määrus nr 8 „Koeru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (10) Koigi Vallavolikogu 11.11.2010 määrus nr 20 „Koigi valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
vallavolikogu esimees

Lisa Avaldus lemmiklooma registreerimiseks lemmikloomaregistris LLR

/otsingu_soovitused.json