ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2021, 8

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 63
RT IV, 10.07.2018, 108
jõustumine 13.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.06.2021RT IV, 06.07.2021, 509.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 42 lõike 1 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punki 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab riigi poolt rahastatava projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, s. h abiruumid, mis on puudega isikule ette nähtud aastaringseks elamiseks ning mis asub Alutaguse valla territooriumil (v. a hoolekandeasutused);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimeste erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) kohanduse saaja – isik, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses ja kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  4) hüvitis – toetuse summa, mis määratakse ja makstakse kulu osaliseks katteks;
  5) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  6) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud;
  7) köögitoimingud – toiduvalmistamise, söömise-joomise tingimused ja toimingud.

§ 3.   Toetuse eesmärk

  Eluruumi füüsilise kohandamise eesmärgiks on kohandada puudega isikule, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku ja suhtlemisega, võimalikult iseseisev ja võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis ning luua paremad õppimis- ja töötamistingimused.

§ 4.   Toetuse taotleja

  Toetuse õiguslikuks taotlejaks on Eesti rahvastikuregistri järgselt (edaspidi registrijärgne) Alutaguse valla raske ja sügava puudega töövõimelises eas isik, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses või tema seaduslik esindaja (edaspidi taotleja).

§ 5.   Toetavad tegevused

  Eluruumi füüsilise kohandamisega toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:
  1) liikumisega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu ja piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute ja tingimuste parandamiseks.

§ 6.   Kohandatav eluruum ja hüvitatavad kulud

  (1) Kohandada saab Alutaguse vallas asuvat eluruumi, mis on aastaringseks elamiseks sobiv ning on kohanduse saaja enda või pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

  (2) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab koos taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning vajadusel kui kohandused tehakse väljaspool eluruumi, hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (3) Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

  (4) Eluruumi füüsilise kohandamise toetuse alla kuuluvad järgmised kulud:
  1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
  5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
  8) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud kulusid hüvitatakse tegelike kulude alusel.

  (6) Kui kohandusele on määratud ühikuhind vastavalt sotsiaalkaitseministri 26.02.2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisale 1 (edaspidi sotsiaalkaitseministri määruse lisa), siis käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 3-8 nimetatud kulusid tegelike kulude alusel ei hüvitata.

  (7) Sotsiaalkaitseministri määruse lisas toodud hüvitatavate ühikute piirmäärade alusel toetuse saamiseks tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine.

  (8) Kohandustööde teostamisel, mis ei ole taotluses nimetatud, sealhulgas ka ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine, ekspertiisi tegemise kulud ning projektijuhtimise ja ehituse omanikujärelevalve kulud, makstakse toetus tegelike kulude alusel.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud kulude maksumusel ilma käibemaksuta alla 5000 euro tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine. Maksumusel rohkem kui 5000 eurot tuleb esitada vähemalt kaks hinnapakkumist.

  (10) Ühele taotlejale määratakse meetme raames toetust ajavahemikul 2018 - 2023 üks kord ühe kohanduse teostamiseks. Ühe kohanduse raames võib toetamiseks kombineerida eriliiki kohandusi.

  (11) [Kehtetu - RT IV, 06.07.2021, 5 - jõust. 09.07.2021]

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotluse esitamise hiliseim aeg on 30 kalendripäeva enne meetme taotlusvooru sulgemise tähtaega. Igakordsel taotlusvooru avanemisel teavitab vallavalitsus oma veebilehel ja valla ajalehes taotluse esitamise tähtaegadest.

  (2) Toetuse taotleja esitab eeltaotluse (lisa 1), milles märgitakse:
  1) taotleja nimi, isikukood, aadress;
  2) kohandatava eluruumi kirjeldus ja kohandustööde kirjeldus.

  (3) Peale otsuse laekumist taotluse rahuldamise kohta Rahandusministeeriumi poolt lisatakse eeltaotluses esitatud andmetele:
  1) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  2) eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  3) korteriühistu nõusolek, kui teostatavad tööd on väljaspool eluruumi;
  4) kohandustöödega seonduvad hinnapakkumised;
  5) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
  6) juhul kui kodukohanduse saaja on teine isik (eestkostja), koopia tema isikut tõendavast dokumendist;
  7) olemasolu korral eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajaduse kohta.

  (4) Vormikohane põhitaotlus (lisa 2) koos nõutavate dokumentidega esitatakse vallavalitsuse sotsiaaltöötajale või saadetakse e-posti aadressile [email protected].

§ 8.   Toetuse määramise tingimused

  (1) Toetust määratakse, kui eluruumi kohandamise tulemusel:
  1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, köögitoimingutes, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
  3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

  (2) Toetust ei määrata, kui:
  1) taotleja või temaga sama eluruumi kasutavad ülalpidamiskohustustega isikud eiravad järjepidevalt oma vastutust taotleja toimetuleku tagamisel;
  2) taotleja ei ole säästlikult ja otstarbekalt kasutanud eluruumi kohandusi, mille kulu on varem hüvitatud vallaeelarve vahenditest;
  3) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  4) taotleja ei ole teostanud planeeritud tegevusi ja kohustusi.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Nõuetele vastavatest taotlustest moodustatakse taotluse saabumise aja (kuupäeva täpsusega) järgi kohanduste saajate ja teostamist vajavate kohanduste nimekiri, mille kinnitab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

  (2) Toetuse taotluse vaatab üle sotsiaaltöötaja, kellel on õigus nõuda vajadusel lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadusest lähtuvalt, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

  (3) Taotluse menetlemise käigus teostab sotsiaaltöötaja koos vallavalitsuse ehitusspetsialistiga kodukülastuse kohandatavasse eluruumi, hinnates kohandamise eesmärki ja inimese toimetulekut liikumisel, hügieenitoimingute teostamisel jne, mille kohta koostatakse kodukülastusakt. Kodukülastusaktile lisatakse ka fotod.

  (4) Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku esitada taotlus Rahandusministeeriumile.

  (5) Rahandusministeeriumi otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

§ 10.   Kohandustööde teostamine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Peale otsuse laekumist taotluse rahuldamise kohta Rahandusministeeriumi poolt annab vallavalitsus välja korralduse taotluses märgitud taotlejatele toetuse eraldamise kohta. Toetust võib eraldada ka kohandust teostatavale ettevõttele (edaspidi ettevõte) ettemaksu tegemiseks vajalike kohandustööde teostamiseks.

  (2) Vallavalitsuse korralduses märgitakse:
  1) taotleja isikuandmed;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  4) toetuse maksimaalne suurus suhtarvuna planeeritud ja põhjendatud kuludest, mis ei või olla suurem kui toetuse piirhind.

  (3) Kohandustööde teostamiseks sõlmitakse taotleja, töid teostava ettevõtte ja vallavalitsuse vahel leping.

  (4) Kohandustööd peavad olema teostatud kooskõlas ehitusseadustikuga ja lõpetatud kokkulepitud ajal.

  (5) Pärast tööde teostamist teostab sotsiaaltöötaja koos ehitusspetsialisti ja järelevalvespetsialistiga 10 tööpäeva jooksul kohandatud eluruumi ülevaatuse, koostades vastavasisulise üleandmise-vastuvõtmise akti (koos kohandatud eluruumi fotodega). Akt sisaldab hinnangut tehtud töödele ja kuludokumentide vastavusele ning hüvitamisele kuuluvat lõplikku summat. Märkuste puudumisel allkirjastatakse akt taotleja, ettevõtja ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni esindaja poolt.

  (6) Peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist maksab vallavalitsus taotlejale toetuse välja. Toetus makstakse välja vastavalt kuludokumentidele või töid teostanud ettevõtte poolt esitatud arve alusel. Taotleja või tema seadusliku esindaja soovil võib hüvitamisele kuuluva summa kanda arve alusel tööde teostaja arveldusarvele.

  (7) Toetuse väljamaksmiseks tehtud kulude hüvitamiseks esitab vallavalitsus Rahandusministeeriumile struktuuritoetuste registri kaudu väljamaksetaotluse koos kohanduse teostamist tõendavate dokumentidega.

  (8) Rahandusministeeriumi poolt taotluse rahuldamata jätmise korral toetuse väljamaksmise kulud hüvitatakse vallaeelarvest või riigieelarvest vallaeelarvesse eraldatud vahenditest sotsiaalabi osutamiseks (s.o toetusfondi kaudu eraldatud sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetuse vahendid ning raske ja sügava puudega laste abi osutamise toetus).

§ 11.   Toetuse eraldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Toetuse eraldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel.

  (2) Toetuse eraldamise otsust võib muuta kui täidetakse jätkuvalt toetuse andmise eesmärke ja muudetakse:
  1) projekti abikõlbulikku tegevust, tegevuse ulatust või lisatakse täiendav tegevus;
  2) toetuse summasid või nende osakaale abikõlbulikest kuludest;
  3) toetuse kasutamise perioodi;
  4) kulude hüvitamise viisi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab olulises ulatuses negatiivselt oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme tegevuse eesmärkidele.

  (4) Toetuse eraldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks asjaoludest:
  1) pärast otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlusel või kohandamise elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kohanduse saaja avaldust toetuse eraldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja kohanduse saajal ei ole toetuse kasutamist senistel tingimustel võimalik jätkata;
  4) kohanduse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

§ 12.   Toetuse tagasinõudmine

  Vallavalitsusel on õigus hüvitis tagasi nõuda, kui taotleja või tema seaduslik esindaja on esitanud hüvitise taotlemisel valeandmeid.

§ 13.   Dokumentide säilitamine, toetust saanud projektide järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Toetuse dokumente säilitatakse vallavalitsuses vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Toetust saanud projektide üle teostab järelkontrolli ja hindab kohanduse mõju vallavalitsus.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Eeltaotlus

Lisa 2 Põhitaotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json