Teksti suurus:

Ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 125

Ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 54

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017 määrus nr 5 „Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” jõustus 11. jaanuaril 2017. Määruse alusel moodustus 21. oktoobril 2017 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põltsamaa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise ettevalmistamisel lepiti kokku, et uue Põltsamaa valla piirkondlikud teenuskeskused asuvad Kalanas ja Puurmanis. Vastav kokkulepe fikseeriti Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingus.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10¹ ja haldusreformi seaduse § 16 lõike 5 alusel.

1. Muuta Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 7.6 ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
„7.6. Piirkondlik teenuskeskus asub Puurmanis. Teenuskeskuse piir ei pea kattuma ühinevate omavalitsuste administratiivpiiridega. Teenuskeskuses osutatavate teenuste ja neid osutavate teenistujate arv sõltub teenuspiirkonna suurusest ja olemusest. Üldjuhul on teenuskeskuses kolm teenistujat. Ametnike vastuvõtud teenuskeskuses toimuvad vastavalt vajadusele. Teenuskeskuses võivad asuda nende teenistujate töökohad, kelle tööülesanded ei ole otseselt seotud klientide teenindamisega. Soodustatakse töötamise paindlike vormide kasutamist ja rakendatakse e-lahendusi kodanikule paremate ja kättesaadavamate teenuste osutamiseks.“
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json