ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 126

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Vastu võetud 04.07.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel ja kooskõlas sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punktiga 1.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) rakendamise tingimused ja kord.

  (2) Sotsiaalkaitseministri määrusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistus (edaspidi teenistus).

§ 2.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, otsustab teenistus selles osalemise.

  (2) Kui teenistus otsustab taotlusvoorus osaleda, avaldab ta vähemalt viis tööpäeva enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused) vastuvõtu algust järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg (vähemalt 30 kalendripäeva);
  2) kohanduste tegemise periood (kuni 24 kalendrikuud);
  3) tehtavate tööde arv kokku või tehtavate tööde arv töö liigi, kohanduse saaja vanuserühma vm alusel;
  4) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  5) taotluste posti ja e-posti teel saatmise aadressid;
  6) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Toetust on õigustaotleda eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ettenähtud eluruum Valga valla haldusterritooriumil.

  (2) Õigus eluruumi kohandamiseks toetust taotleda on isikul, kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses (edaspidi taotleja) ning kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega.

  (3) Isikul on õigus saada määruse alusel ühe eluruumi kohandamine ühel korral.

§ 4.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Taotleja esitab Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistusele (edaspidi teenistus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi andmed: linn/asula/küla, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
  6) töö liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  7) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

  (2) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) millises ulatuses on ta võimeline tasuma eluruumi kohandamise eest omaosalustasu;
  3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
  4) ta on esitanud tõesed andmed.

  (3) Koos taotlusega esitatakse:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) esindusõigust tõendava dokumendi (kohtumäärus, volikiri) koopia;
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  5) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
  6) vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist, kus peab olema märgitud materjalide, abivahendite ja tööde maksumus kululiikide kaupa;
  7) vajadusel ehitusprojekt.

§ 5.   Taotluste lahendamine

  (1) Pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist kontrollib teenistus taotleja eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust. Vajaduse korral kaasab amet ehitusasjatundja ja taotleja sihtrühmaga tegeleva teenistuse spetsialisti.

  (2) Kui taotluses soovitud eluruumi kohandamisega on võimalik parandada taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid, teeb taotleja sihtrühmaga tegelev teenistuse spetsialist otsuse taotlus rahuldada. Otsuses märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) kohandatava eluruumi asukoht;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  4) taotleja kohustus leida tööde teostaja ja sõlmida tööde tegemiseks leping;
  5) eluruumi kohandamise eeldatav maksumus, ameti tasutava summa ja taotleja omaosaluse suurus;
  6) teenistuse õigus kontrollida, kuidas eluruumi kohandamine on parandanud taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid viie aasta jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Teenistus jätab taotluse rahuldamata, kui
  1) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  2) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  3) eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  5) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  6) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

§ 6.   Taotluste järjekorra pidamine

  (1) Taotlused registreeritakse saabumise järjestuses (kronoloogiline järjekord).

  (2) Kui teenistus on otsustanud jagada taotlused töö liigi, kohanduse saaja vanuserühma vm alusel, jaotatakse taotlused saabumise järjestuses liigiti (valikuline järjekord).

  (3) Teenistus kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust. Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või taotleja ilmselgelt ei ole õigustatud isik, jätab teenistus taotluse läbi vaatamata.

  (4) Kui Rahandusministeerium peab teenistuse esitatud koondtaotluses (koostatakse kronoloogilise või valikulise järjekorra alusel) esitatud taotlust eluruumi kohandamise eesmärkidele mittevastavaks või muul põhjusel sobimatuks ning rahuldaks koondtaotluse osaliselt, on teenistusel õigus asendada sobimatu taotlus kronoloogilises või valikulises järjekorras järgmise taotlusega.

  (5) Kui taotluse lahendamisel selgub, et eluruumi kohandamine ei ole selle alusel võimalik (näiteks ei paranda eluruumi kohandamine ilmselgelt taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid, taotluses soovitud kohandamine on enne taotluse esitamist lõpetatud, eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna nõusolekut eluruumi kohandamiseks, taotleja ei ole nõus tasuma omaosalust), on teenistusel õigus esitada Rahandusministeeriumile avaldus koondtaotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ja rahuldamata jäetud taotluse asendamiseks kronoloogilises või valikulises järjekorras järgmise taotlusega.

  (6) Isikul, kelle taotluse teenistus jätab läbi vaatamata või rahuldamata, on õigus esitada uus taotlus järgmises taotlusvoorus.

  (7) Taotlusvoorus menetlemata jäänud taotlused menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil, kui taotleja kinnitab siis kirjalikult taotluse kohasust.

§ 7.   Lepingute sõlmimine

  (1) Isik, kelle taotluse teenistus on rahuldanud, sõlmib lepingu teenistusega.

  (2) Lepingus märgitakse:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) kohandatav ruum, tööd ja paigaldatavad esemed;
  3) tööde tähtaeg;
  4) tööde maksumus vastavalt soodsamale hinnapakkumisele või ühikuhinnale;
  5) teenistuse tasutav osa tööde maksumusest;
  6) kohanduse saaja tasutav osa tööde maksumusest;
  7) tööde eest tasumise kord ja tähtajad, kui tööd teostab ettevõtja;
  8) tööde eest tasumise kord ja tähtajad, kui tööd teostab kohanduse saaja;
  9) tööde, sh kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  10) lepingu sõlmimisel ja täitmisel saadud ja loodud dokumentide säilitamise aeg;
  11) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed.

§ 8.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse vallaeelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Eluruumi kohandamise tööde eest tasub teenistus:
  1) töid teostanud ettevõtjale;
  2) taotlejale, kui kohanduse saaja teostab tööd ise.

  (4) Taotleja tasub täies ulatuses tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

§ 9.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Teenistus säilitab korra rakendamisel kogutud ja loodud dokumente ameti asjaajamiskorras sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse viisil, mis võimaldab eristada korralduse rakendamisel tehtud väljamakseid muudest maksetest.

  (2) Teenistus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on teenistusel õigusteha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrus kehtib kuni 31. augustini 2023.

Margus Lepik
vallavanem

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json