Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja lumetõrjeteenuse osutamise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2020, 5

Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja lumetõrjeteenuse osutamise kord

Vastu võetud 30.06.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 5 ja 37 ning ehitusseadustiku § 94 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja lumetõrjeteenuse osutamise kord sätestab Rõuge valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil asuvate erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja lumetõrjeteenuse osutamise korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tee - rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite, või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osadeks loetakse tunnel, sild, viadukt, ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised;
  2) eratee - tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal ning mis pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja. Eratee ei pea olema kantud teeregistrisse;
  3) avalikult kasutatav tee - riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides;
  4) kohalik tee - tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohalikule omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee;
  5) pinnastee - põllu-, metsa- või muu sellise pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selliseks kujunenud;
  6) avalikult kasutatava tee kaitsevöönd - teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Kaitsevööndi ulatus alates teeservast on kaks meetrit.
  7) alaline elukoht- elukoht loetakse alaliseks, kui on selge, et elukoht on sisse seatud püsivaks kasutamiseks vastandina tingimustele, millest on näha, et isik kavatseb jääda nimetatud kohta vaid lühiajaliselt elama.

§ 3.   Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  (1) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks, lähtudes avalikust huvist ning eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele.

  (2) Pinnasteid avalikuks kasutamiseks üldjuhul ei määrata.

  (3) Eratee saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatava terviktee marsruudist;
  2) eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale, turismiobjektile, avalikult kasutatavale veekogule;
  3) erateed pidi kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
  4) eratee on ühendustee avalikult kasutatavate teede või riigiteede vahel;
  5) eratee teenindab mitut kinnistut, mida kasutatakse alalise elukohana;
  6) esinevad muud asjaolud, mis on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutamiseks määrata.

  (4) Eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

§ 4.   Eratee avalikuks määramise menetlemine

  (1) Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetluse algatab Rõuge Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel vastavalt § 3 sätestatule.

  (2) Eratee avalikuks kasutamiseks määramine võib toimuda:
  1) kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta ei kanta märget kinnistusraamatusse, kuid kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes;
  2) kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, kusjuures sõlmitakse notariaalne piiratud asjaõiguse leping, mille kohane märge kantakse kinnistusraamatusse ja kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes;
  3) eratee kinnistu omaniku ning Rõuge Vallavalitsuse kokkuleppel tee võõrandamisel Rõuge vallale.

  (3) Sundvalduse seadmine algatatakse, kui kokkuleppe sõlmimine teealuse maa kinnisasja omanikuga on raskendatud, ei ole otstarbekas või kui teealuse maa kinnisasja omanik ei ole kokkuleppe sõlmimisega nõus.

  (4) Sundvalduse ala hõlmab teed ja kaitsevööndit. Sundvalduse ulatus koos seda sisaldava teekaitsevööndiga määratakse igal konkreetsel juhul sundvalduse seadmise korraldusega.

  (5) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja, hinnanud eratee avalikuks kasutamiseks määramise vajadust vastavalt käesoleva määruse § 3 lõikes 3 toodud kriteeriumidele, teeb vallavalitsusele ettepaneku sundvalduse seadmiseks või mitteseadmiseks.

  (6) Pärast vallavalitsuse poolt erateele sundvalduse seadmist määrab vallavolikogu oma korraldusega eratee avalikuks kasutamiseks ning seejärel esitab asjakohase info vastavatele riigiasutustele.

  (7) Kui käesoleva määruse § 3 lõikes 3 toodud kriteeriumile vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus, tuleb eelistada piiratud asjaõiguse või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest moodustatud kinnistu omandamist Rõuge Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud korras.

§ 5.   Eratee avaliku kasutamise lõpetamine

  (1) Kui on ära langenud käesoleva määruse § 3 lõikes 3 toodud alused, tunnistab volikogu kehtetuks varasema otsuse eratee avalikuks kasutamiseks määramise kohta.

  (2) Pärast varasema korralduse või otsuse kehtetuks tunnistamist lõpetatakse piiratud asjaõigus teealuse maa kasutamiseks.

§ 6.   Lumetõrjeteenuse osutamine

  (1) Tasuta lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ja mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust või plastikust vähemalt 1,5-meetri kõrguseid otsast helkurribaga teibaid;
  2) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja 1 meetri laiuselt mõlemalt poolt teed;
  3) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
  4) tee laius võimaldab lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) kui tee ei vasta käesoleva § 6 lõikes 1 toodud tingimistele;
  2) õuealal;
  3) kui see ei ole tehniliselt võimalik või on raskendatud;
  4) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara;
  5) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

  (3) Tasuta lumetõrjet alustatakse siis, kui lumekihi paksus ületab teel 10 cm koheva lume puhul ja 5 cm märja lume puhul; lume paksust mõõdetakse rööbaste vahelt.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json