HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.08.2018, 1

Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 19.06.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel, lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõikest 5, § 19 lõikest 3.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kastre valla hallatavatesse lasteasutustesse lapse vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteasutus avalikustab koolieelsesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra oma kodulehel.

  (3) Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi lapsevanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolust, lasteaia osas vanema poolt kaetava rahalise osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta.

  (4) Lapsevanemal on õigus soovi korral direktoriga kokkulepitud ajal tutvuda lasteasutusega.

§ 2.   Rühmade komplekteerimine lasteasutustes

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalustele sõime-,lasteaia- või liitrühmad ning kannab andmed e-keskkonda ARNO.

  (2) Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 01. märts kuni 31.mai. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta jooksul.

  (3) Rühmade komplekteerimisel uueks õppeaastaks arvestatakse taotluste esitamise aega, lapse vanust uue õppeaasta 30. septembri seisuga.

  (4) Direktor kinnitab rühmade nimekirjad 1. septembriks.

§ 3.   Koha taotlemine lasteasutusse

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu Kastre valla elukohajärgses teeninduspiirkonnas alaliselt elavaid pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Kastre vald. Väljastpoolt elukohajärgset teeninduspiirkonda ja väljaspoolt Kastre valda võetakse lasteasutusse lapsi vastu vabade kohtade olemasolul.

  (2) Lapsele lasteasutuses koha taotlemiseks esitab lapsevanem taotluse e-keskkonnas ARNO või Kastre valla kodulehel avalikustatud vormil.

  (3) Vaba koha puudumisel jääb laps kohataotlejana järjekorda.

  (4) Kohataotlejate järjekorda peetakse e-keskkonnas ARNO.

§ 4.   Lapse vastuvõtmine lasteasutusse

  (1) Koha saamise võimalusest antakse lapsevanemale teada e-keskkonnas ARNO või telefoni teel.

  (2) Vanem on kohustustatud pärast teate kättesaamist 7 päeva jooksul lasteasutust teavitama, oma soovist pakutud kohta kasutada või koha kasutamisest loobuda.

  (3) Kui lapsevanem 7 päeva jooksul teatele ei vasta, võtab lasteasutus temaga ühendust telefoni teel ja teavitab lapsevanemat koha saamise võimalusest.

  (4) Teatamata jätmisel loeb direktor koha vabaks ning selle saab järjekorras olev järgmine laps.

  (5) Lasteasutus kinnitab lapse koha kasutamise sisestades lapse koha kasutamise algusaja e-keskkonda ARNO. Lapsevanem näeb e-keskkonnas ARNO koha kasutamise algusaega.

  (6) Lapse koha kasutamise kinnitamisega loetakse laps lasteasutusse vastuvõetuks.

  (7) Lasteasutuse direktor sõlmib lapsevanemaga lasteasutuse koha kasutamise lepingu.

  (8) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteasutuse koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, võib direktor luua tingimuste olemasolul soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht. Osaajaliste laste arv ühes rühmas on kuni 2 last. Osaajalise koha eest tasub lapsevanem toidukulu vastavalt toidukordade arvule ning osalustasu täies mahus.

  (9) Lapsevanem võib taotleda lasteasutuselt koha kasutamise alguspäeva edasilükkamist. Lasteasutuse direktor hindab taotluse põhjendatust ja otsustab, kas ta lükkab koha kasutamise alguspäeva edasi või mitte. Kui direktor koha kasutamise alguspäeva edasilükkamise sooviavaldusele keelduva vastuse vormistab, liigub laps kohataotlejana järjekorda esimesele kohale.

  (10) Lapsevanemat, kes soovib koha kasutamist edasi lükata ei vabastata kohatasust, kuna vaba kohta pole võimalik ka ajutiselt kasutada.

  (11) Kui lapsevanem soovib kohta lasteasutusse varem, kui eelnevalt taotluses märgitud, teavitab ta oma soovist lasteasutuse direktorit. Direktor rahuldab sooviavalduse vaba koha olemasolul.

  (12) Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on lapsevanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteasutuses, teatades sellest e-keskkonna ARNO kaudu või e-kirja teel lasteasutusele.

  (13) Üldjuhul saab laps kohta kasutada lasteasutuse direktoriga kokku lepitud ajast kuni kooliminekule eelneva õppeaasta 15.juunini. Kokkuleppel lasteasutuse direktoriga saab põhjendatud juhul kasutada kohta kuni 31. augustini.

§ 5.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirja alusel järgmistel juhtudel:
  1) lasteaia lõpetamisel;
  2) lapsevanema teate alusel e-keskkonnas ARNO või kirjaliku teate alusel lasteasutuse direktorile;
  3) lapsevanema poolt ühes kuus makstav osalustasu ja toiduraha pole laekunud kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist. Võlgnevus nõutakse sisse seaduses ettenähtud korras.

  (2) Võlgnevuse korral lapse lasteasutusest väljaarvamisest teavitab direktor lapsevanemat kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

§ 6.   Üleminek e-keskkonnale ARNO

  (1) Hiljemalt 1. septembrist 2018. a jagatakse lasteasutuste vabad kohad ainult e-keskkonna ARNO andmebaasis salvestatud taotluste vahel.

  (2) Varem esitatud taotlused kannab lasteasutus e-keskkonda ARNO. Samal kuupäeval esitatud taotlused loeti ühel ajal saabunuks ning lähtuti taotluste järjekorrast ARNOs.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 29.11.2010 määrus nr 4 “Laste ja õpilaste Sillaotsa Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 10.01.2011 määrus nr 3 „Melliste Algkooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise korra kinnitamine“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
volikogu esimees

Lisa  1

Lisa  2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json