HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.08.2018, 3

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine

Vastu võetud 19.06.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskuludest, personali töötasust ja sotsiaalmaksust ning õppevahendite kuludest vanemate kaetav osa ühe lapse kohta (edaspidi osalustasu ), osalustasu tasumise kord ja osalustasust vabastamise alused.

 (2) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) osalustasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel ja osalustasu muutumisest hiljem jooksvalt.

§ 2.  Osalustasu

 (1) Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta kuus on:
 1) 20 eurot, kui lapse ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Kastre vald;
 2) 30 eurot, kui lapse ja tema ühe vanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Kastre vald;
 3) 40 eurot, kui lapse ja tema vanemate rahvastikuregistrisse kantud elukoht pole Kastre vald.

 (2) Kastre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) esitab arve hiljemalt iga kuu 15- ks kuupäevaks.

 (3) Osalustasu suuruse määramisel võetakse aluseks rahvastikuregistri järgne elukoht arve esitamisele eelnenud kuu viimase kuupäeva seisuga.

§ 3.  Osalustasu maksmine

 (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni.

 (2) Lapse puudumisel lasteasutusest osalustasu ümber ei arvestata ja osalustasu makstakse alati täiskuu eest.

 (3) Osalustasu arvestatakse nimekirja arvamise esimesel kuul proportsionaalselt kohakasutuse lepingu sõlmimisest alates.

 (4) Koolimineva lapse puhul arvestatakse osalustasu proportsionaalselt lepingu kehtivuse lõppemiseni.

 (5) Osalustasu makstakse 11 kuu eest (juulikuu eest osalustasu ei maksta) vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks.

§ 4.  Erisused osalustasus

 (1) Kui peres on kaks või enam last ja nad kasutavad lasteaiakohta Kastre valla lasteasutuses, siis peab lapsevanem maksma osalustasu:
 1) noorima lapse eest 100 %;
 2) vanuselt järgmise lapse eest 50%;
 3) kolmanda ja järgneva/ järgnevate laste eest osalustasu maksma ei pea.

 (2) Osalustasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema üheaegselt lasteaiakohta kasutavad lapsed elama rahvastikuregistri andmetel Kastre vallas.

 (3) Osalustasu erisuse saamiseks esitab lapsevanem direktorile avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

§ 5.  Soodustused vähekindlustatud leibkondadele toiduraha ja osalustasu maksmisel

  Vähekindlustatud leibkondade laste lasteasutuse toidurahast ja osalustasust vabastamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele vormikohase avalduse ning seda menetletakse vastavalt vallas kehtiva sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
 1) Võnnu Vallavolikogu 11.08.2011 a. määrus nr 12 „Vanemate poolt kaetava õppe- ja kohamaksu osa määra kehtestamine Võnnu Lasteaias Värvuke“;
 2) Haaslava Vallavolikogu 10.12.2010 a. määrus nr 18 „Lasteaia osalustasu kehtestamine“;
 3) Mäksa Vallavolikogu 28.09.2015 a. määrus nr 9 „Melliste Algkool-Lasteaia lasteaia õppetasu kehtestamine“.

 (2) Määrust rakendatakse alates 01. august 2018.a.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json