HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.08.2018, 4

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise kord

Vastu võetud 19.06.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 3, lg 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 451 ja 45² alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Kastre valla eelarvest koolieelses munitsipaallasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse eralasteaia või -lapsehoiu (edaspidi eralasteasutus) rahastamise aluseid, taotlemist, rahastuse määra ja järelevalvet.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eralasteaed - koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning tegevusluba omav koolieelne eralasteasutus;
  2) eralapsehoid - lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on maavanema või Sotsiaalkindlustusameti poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
  3) taotleja - eralasteaed või -lapsehoid, mis pakub vastavat teenust Kastre valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud eelkooliealisele pooleteise kuni seitsmeaastasele lapsele (või kuni koolis õppima asumiseni) ning kelle vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist;
  4) lapsevanem - lisaks lapse seaduslikule vanemale ka lapse eestkostja või hooldaja.

§ 3.   Teenuse rahastamise alused

  (1) Rahastust on õigustaotleda eralasteasutusel, kui pooleteise kuni seitsmeaastase lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kastre vald.

  (2) Eralasteasutuse teenust rahastatakse tingimusel, et:
  1) lapsevanem on kirjalikult taotlenud lapsele kohta Kastre valla elukohajärgse teeninduspiirkonna munitsipaallasteasutuses ja vastavas lasteasutuses puudub soovitud tähtajaks lasteaiakoht;
  2) eralasteasutuse ja vanema vahel on sõlmitud teenuse osutamise leping;
  3) eralasteasutus lapsehoiuteenuse osutajana vastab õigusaktides esitatud nõuetele.

  (3) Eralasteasutus võib toetust kasutada tegevuskulude katteks.

  (4) Toetust ei maksta juulikuu eest.

  (5) Ühe lapse eest rahastatakse teenust samal ajaperioodil ainult ühele eralasteasutusele. Ajaperioodi minimaalseks ühikuks on kalendrikuu.

  (6) Eralasteasutus on kohustatud Kastre Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) kirjalikult teavitama eralasteasutuses käivate laste andmete muutumisest ning teenuse osutamise lõppemisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 4.   Rahastamine

  (1) Eralasteasutuse teenuse eest maksab lapsevanem teenuse osutajale summa, mis on võrdne vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava kulude määraga järgmistel tingimustel:
  1) kui laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning Kastre valla elukohajärgse teeninduspiirkonna munitsipaallasteasutuses puudub vaba lasteaia- või lastehoiukoht;
  2) kui laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning lapse tõendatud erivajadusest tulenevalt on lapsele määratud koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes eri- või sobitusrühma vajadus ja vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes puudub võimalus pakkuda kohandatud teenust erivajadusega lapsele.

  (2) Eralasteasutuse teenust ei rahastata:
  1) kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud vanema poolt taotletud Kastre valla elukohajärgse teeninduspiirkonna munitsipaallasteasutuses lasteaiakohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole sõlminud munitsipaallasteasutusega kohakasutuse lepingut.
  2) kui vanem ei ole taotlenud kohta Kastre valla elukohajärgse teeninduspiirkonna munitsipaallasteasutuses ning on valinud eralasteasutuse.

  (3) Osaajalise koha kasutamisel rahastatakse teenust vastavalt teenuse osutamise mahule.

  (4) Lapse toidukulu ja muud lisateenustega seotud kulud tasub lapsevanem täies ulatuses.

§ 5.   Rahastuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Rahastuse taotlemiseks esitab eralasteasutus vallavalitsusele alljärgnevad dokumendid:
  1) kirjalik taotlus iga eralasteasutuse teenust kasutava lapse kohta;
  2) tegevusloa koopia (esmakordsel taotlemisel);
  3) käesolevaks aastaks kinnitatud teenuse hinnakiri (esmakordsel taotlemisel);
  4) koopia lapsevanemaga sõlmitud lepingust.

  (2) Sotsiaalosakond menetleb kümne tööpäeva jooksul taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (3) Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse eralasteasutust kirjalikult kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse ja muude vajalike dokumentide laekumisest.

  (5) Teenust rahastatakse lapse eralasteasutusse koha kasutamise lepingu sõlmimise kuupäevast ning rahastamine lõpetatakse lapse eralasteasutusest koha kasutamise lepingu lõpetamise kuupäevast.

  (6) Teenuse eest tasumine toimub teenuse osutaja esitatud arve alusel igakuiselt eelmisel kuul osutatud teenuse eest. Vallavalitsus kontrollib arvel esitatud andmete õigsust ja vajadusel täpsustab andmed.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus nõuda selgitusi teenuse osutajale eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele.

  (2) Eralasteasutus on kohustatud informeerima vallavalitsust riikliku järelevalve ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse rahastusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada teenuse rahastamine ja/või nõuda teenuse eest makstud raha osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) rahastust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) rahastuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
  3) eralasteasutus lõpetab tegevuse teenuse osutamise perioodi kestel;
  4) eralasteasutus ei ole vallavalitsust õigeaegselt teavitanud teenuse lõppemise kuupäevast;
  5) eralasteasutus ei täida õigusaktides kehtestatud nõudeid.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Eralasteasutuse rahastuse taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lapsehoiuteenuse rahastamise otsused kehtivad kuni korralduses ja/või teenuseosutamise lepingus märgitud kuupäevani või uue otsuse tegemiseni.

  (3) Tunnistada kehtetuks:
  1) Haaslava Vallavolikogu 16.04.2014 määrus nr 13 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord“;
  2) Mäksa Vallavolikogu 25.01.2016 määrus nr 1 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 15.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mati Möller
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json