HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõgeva valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.08.2018, 9

Jõgeva valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 06.08.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Jõgeva valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras vastu 1,5- kuni 7-aastane laps, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vald.

  (3) Vabade lasteaiakohtade (edaspidi koht) olemasolul võib lasteaeda vastu võtta ka lapsi, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Jõgeva vallas, kooskõlastades selle eelnevalt registrijärgse elukoha vallavalitsusega.

  (4) Lasteaia valik on lapsevanemale (edaspidi vanem) vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

§ 2.   Lasteaiakoha taotlemine

  (1) Vanem esitab Jõgeva Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) koha taotlemiseks avalduse. Avaldus registreeritakse ametiasutuse dokumendiregistris. Avalduses peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) vanema nimi, isikukood, kontaktandmed;
  2) lapse nimi, isikukood;
  3) pere elukohaandmed;
  4) lasteaia eelistus ja koha soovimise aeg;
  5) teave, mida vanem peab oluliseks.

  (2) Kui vanem soovib vahetada juba lasteaias käiva lapse lasteaeda, tuleb esitada uus avaldus, mida menetletakse käesolevas määruses sätestatud korras.

§ 3.   Lapse lasteaeda vastuvõtt ja lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia rühma (edaspidi rühm) komplekteerimine toimub õppeaasta kaupa.

  (2) Lasteaia uue õppeaasta rühmade komplekteerimise periood on eelneva õppeaasta 1. aprillist 31. maini.

  (3) Lasteaias käivate laste ja 1. aprilliks laekunud avalduste järgi planeerivad ametiasutuse vastava valdkonna ametnik ja lasteaia direktor uuel õppeaastal avatavate rühmade arvu lasteaias.

  (4) Lapse rühma paigutamise, rühmade komplekteerimise ja lapse üleviimise ühest rühmast teise otsustab lasteaia direktor, arvestades lapse vanust 30. septembri seisuga ning võimalusel vanema soovi.

  (5) Kui vanema eelistatud lasteaias ei ole järgmiseks õppeaastaks kõigile vastava vanuserühma lastele kohti, pakutakse kohta teises Jõgeva valla lasteaias.

  (6) Koha saamisest teavitab lasteaia direktor vanemat maikuu jooksul. Vanem peab kahe nädala jooksul teatama, kas ta soovib kohta lasteaias või mitte.

  (7) Kui vanem ei ole oma otsusest teada andnud, on ametiasutusel õigus pakkuda kohta järgmisele koha järjekorras olevale lapsele.

  (8) Vaba koha olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka õppeaasta keskel, lähtudes vastava vanusegrupi laekunud avalduste järjekorrast.

  (9) Lasteaia direktor sõlmib vanemaga koha kasutamise lepingu, kus lepitakse kokku koha kasutamise algus.

  (10) Lepingu sõlmimisel informeerib vanem kirjalikult lasteaeda lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest ja muudest koha kasutamisega seotud asjaoludest.

  (11) Eri- või sobitusrühmas koha taotlemiseks esitab vanem lasteaiale täiendavalt nõustamiskomisjoni otsuse.

  (12) Enne koha kasutamise lepingu sõlmimist tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra, tegevus- ja päevakavaga ning vanema poolt maksmisele kuuluva tasuga.

§ 4.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) vanem on lasteaeda kirjalikult teavitanud lapse lahkumisest;
  3) laps on ette teatamata lasteaiast puudunud rohkem kui üks kuu ja lasteaial ei ole õnnestunud saada vanemaga kontakti.

  (2) Lapse lasteaiast väljaarvamisest (v.a kui laps läheb kooli) informeerib lasteaia direktor viivitamatult vanemat lasteaiale antud kontaktandmete kaudu.

§ 5.   Laste arvestus

  Lasteaia direktor peab arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle ning sisestab info operatiivselt Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 6.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Palamuse Vallavalitsuse 9. veebruari 2010 määrus nr 1 „Palamuse valla lasteaeda Nukitsamees laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;
  2) Torma Vallavalitsuse 12. augusti 2013 määrus nr 8 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;
  3) Jõgeva Vallavalitsuse 9. septembri 2013 määrus nr 4 „Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise kord“;
  4) Jõgeva Linnavalitsuse 25. jaanuari 2016 määrus nr 2 „Jõgeva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

Aare Olgo
vallavanem

Egle Lääne
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json