Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kose Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2013, 10

Kose Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.08.2013 nr 137

Määrus kinnitatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 ja Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 „Kose valla põhimäärus“ § 20 lõike 1 p 33, § 58 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Kose Kultuurikeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korra, vara valdamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Kose Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on kultuuriteenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Kultuurikeskuse ametlik nimetus on Kose Kultuurikeskus.

  (3) Kultuurikeskus asub Kose alevikus ning tema postiaadress on Hariduse tn 2 Kose alevik, Kose vald, Harjumaa.

  (4) Kultuurikeskusel on oma nimega dokumendiplangid ja pitsat, millel võib kasutada valla sümboolikat.

  (5) Kultuurikeskusel võib olla oma sümboolika, mille kujunduse kehtestab kultuurikeskuse juhataja kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (6) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Kose Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (7) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (8) Kultuurikeskuse asjaajamine toimub eesti keeles. Kultuurikeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse juhataja poolt kehtestatava asjaajamiskorraga.

  (9) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusaktidest, kultuurikeskusele eraldatud eelarvest ning kultuurikeskuse põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Kultuurikeskuse eesmärk on Kose valla elanike kultuurialane teenindamine ning neile võimaluste loomine vaba aja veetmiseks ning kultuuri- ja huvitegevuseks, samuti kultuurielu koordineerimine, korraldamine ja koostöö arendamine teiste Kose valla piirkonna kultuuriasutustega.

  (2) Kultuurikeskus täidab järgmiseid põhiülesandeid:
  1) arendab ja korraldab huvi- ja seltsitegevust;
  2) korraldab kontserte, kultuuri- ja meelelahutusüritusi, konkursse ja näitusi kõikidele vanuse- ja huvigruppidele;
  3) korraldab riiklike ja kohalike tähtpäevade tähistamist;
  4) korraldab Kose valla inimeste huvialast tegevust ning vaba aja sisustamist;
  5) koostab vabaaja- ja kultuuriprojekte, taotleb nende läbiviimiseks finantsvahendeid ning korraldab nende läbiviimist;
  6) teeb koostööd teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega Kose valla kultuurielu korraldamiseks ja edendamiseks;
  7) kogub ja vahendab informatsiooni kultuurikeskuses osutatavate teenuste ning kultuurisündmuste- ja ürituste kohta ning tagab selle informatsiooni kättesaadavuse;
  8) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud kultuurikeskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Kultuurikeskuse tegevust juhib ja korraldab kultuurikeskuse juhataja.

  (2) Juhataja võetakse tööle avaliku konkursi korras. Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (3) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

  (4) Kultuurikeskuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (5) Kultuurikeskuse juhataja täidab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib kultuurikeskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu, vallavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) esindab kultuurikeskust ja tegutseb kultuurikeskuse nimel kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja ‑asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Kose valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  4) teeb valla nimel tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks kultuurikeskusele vallaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes Kose vallavara valitsemise korras sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras vastutust kultuurikeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise vallavalitsusele vastavalt Kose valla põhimääruses kehtestatud korrale. Jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  7) korraldab ja vastutab kultuurikeskuse tegevuskava koostamise, kinnitamise, muutmise ja selle täitmise eest;
  8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
  9) vastutab kultuurikeskust teenindavale raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  10) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks kultuurikeskuse töötajate koosseisu;
  11) sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab kultuurikeskuses teisi tööandja õigusi ja kohustusi vallavalitsuse nimel vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  12) kinnitab kultuurikeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid ning korraldab kultuurikeskuse asjaajamist;
  13) tagab õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) annab oma pädevuse piires kultuurikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  15) täidab muid vallavalitsuse poolt talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

§ 5.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Kultuurikeskus on vallavara valitsema volitatud asutus, kellele vallavalitsus on oma valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.

  (2) Kultuurikeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat vallavara sihtotstarbeliselt põhimäärusega seatud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks, vastavalt volikogu poolt kehtestatud Kose vallavara valitsemise korrale.

  (3) Kultuurikeskuse valduses olev vallavara kajastub Kose valla bilansis.

  (4) Kultuurikeskust finantseeritakse Kose valla eelarvest. Kultuurikeskuse eelarve kinnitab volikogu Kose valla eelarve osana ja selle täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (5) Kultuurikeskuse arendamise eesmärgil võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.

  (6) Kultuurikeskusel on oma eesmärgist tulenevalt ja ülesannete täitmiseks õigus osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (7) Kultuurikeskuse tulud on Kose valla eelarve tulud.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Kultuurikeskus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi ja muid aruandeid riigi ja Kose valla õigusaktides ette nähtud korras ja tähtajaks.

  (2) Kultuurikeskuse raamatupidamisarvestust ja ‑aruandlust korraldab riigi ja Kose valla õigusaktidega sätestatud korras vallavalitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (4) Kultuurikeskuse raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib volikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (5) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtajaks.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab vallavalitsus.

§ 8.   Määrusejõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2013.

Astrid Ojasoon
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json