HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2019, 9

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.09.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule kelle elukoht asub Kose vallas ning Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab Kose vallas põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Kose valla munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kes omab elukoha aadressi Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Kose vallas, on elukohajärgseks kooliks valla munitsipaalkool:
  1) Kose Gümnaasium 1.-4. klassini - Kose alevik, Ahisilla küla ja Liiva küla, Ravila alevik, Nõmbra küla, Palvere küla, Raveliku küla, Sõmeru küla, Vardja küla, Viskla küla, Vilama küla ja Võlle küla; Habaja alevik ja Äksi, Alansi, Lutsuküla, Harmi, Kirivalla, Ojasoo, Lööra, Uueveski, Marguse, Sääsküla, Riidamäe, Kantküla külad;
  2) Kose Gümnaasium 5.-9. klassini - Kose alevik, Ahisilla küla ja Liiva küla, Kose-Uuemõisa alevik, Krei küla, Karla küla, Kolu küla, Kuivajõe küla ja Tade küla, Ravila alevik, Nõmbra küla, Palvere küla, Raveliku küla, Sõmeru küla, Vardja küla, Viskla küla, Vilama küla ja Võlle küla; Habaja alevik ja Äksi, Alansi, Lutsuküla, Harmi, Kirivalla, Ojasoo, Lööra, Uueveski, Marguse, Sääsküla, Riidamäe, Kantküla külad;
  3) Kose Gümnaasium 10.-12. kogu Kose valla territoorium;
  4) Oru Põhikool - Oru küla, Kanavere küla, Kata küla, Nõrava küla, Saula küla, Tammiku küla ja Tuhala küla;
  5) Ardu Kool - Ardu alevik ja Silmsi, Kõrvenurga, Vanamõisa, Kukepala, Saarnakõrve, Nõmmeri, Kõue, Virla, Kadja, Triigi, Rava, Nutu, Paunaste, Pala, Vahetüki, Katsina, Aela, Paunküla, Kiruvere, Rõõsa, Sae, Laane, Leistu külad;
  6) Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool - Kose-Uuemõisa alevik, Krei küla, Karla küla, Kolu küla, Kuivajõe küla ja Tade küla.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased väljastpoolt elukohajärgset kooli ja õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kose vald.

  (3) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 lõikest 1 ja § 49 lõikest 1.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks katseid ei korraldata.

  (2) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab kooli direktorile taotluse.

  (3) Taotlused vaatab läbi kooli direktor.

  (4) Lapse kooli nimekirja arvamise kohta teeb otsuse kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

§ 4.   Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õppima asuva õpilase lapsevanem soovitud kooli direktorile taotluse.

  (2) Vaba õppekoha olemasolu korral otsustab õpilase kooli arvamise direktor lähtudes kooli pidaja kehtestatud korrast ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

  (3) Kui soovitud koolis ei ole sobivat õppekohta, edastab kool taotluse vallavalitsusele. Valla-valitsus tagab rahvastikuregistri andmetel Kose vallas elukohta omavale õpilasele põhi-hariduse omandamise jätkamise võimaluse.
§ 5 Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 9. august 2016 määrus nr 9 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json