Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla kalmisturegistri põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.10.2019, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Põhja-Pärnumaa valla kalmisturegistri põhimäärus

Vastu võetud 27.08.2019 nr 12
RT IV, 10.09.2019, 14
jõustumine 13.09.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.10.2019RT IV, 18.10.2019, 521.10.2019

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 11, avaliku teabe seaduse § 435 lõike 1 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. augusti 2019 määruse 17 „Põhja-Pärnumaa valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Andmekogu asutamine

  Määrusega asutatakse andmekogu Põhja-Pärnumaa valla kalmisturegister.

§ 2.   Andmekogu asutamise ja pidamise eesmärk

  (1) Põhja-Pärnumaa valla kalmisturegister on andmekogu, mis on asutatud valla kalmistutele maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatsi kasutajate kohta andmete kogumiseks ning kalmistu kasutamise ja haldamise korraldamiseks vajalike andmete töötlemiseks.

  (2) Andmekogu pidamise eesmärkideks on Põhja-Pärnumaa valla kalmistute kasutamise ja haldamisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike aktuaalsete andmete, sealhulgas Põhja-Pärnumaa vallas matmiseks avatud kalmistute hauaplatside, matmiskohtade, nende kasutajate ja sinna maetute süstematiseeritud andmete olemasolu tagamine, Põhja-Pärnumaa valla kalmistute kasutamise ja haldamise korraldamisel elektroonilise asjaajamise ja teabevahetuse korraldamise võimaldamine ning avalikustamist võimaldavate kalmistute ja maetute andmete veebis kättesaadavaks tegemine kalmistuportaali (www.kalmistuportaal.ee) kaudu.
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu kasutusele võtmist;
  2) sõlmib andmekogu volitatud töötlejaga lepingu andmekogu majutamiseks;
  3) määrab teenistujad, kellele antakse andmekogu kasutajaõigused (edaspidi administraator);
  4) tagab õigustatud isikute juurdepääsu andmetele;
  5) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud küsimusi;
  6) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 4.   Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on Spin TEK AS.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) majutab, hooldab ja haldab andmekogu;
  2) võimaldab andmetele juurdepääsu;
  3) tagab andmekogu andmete turvalisuse ja säilimise;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

§ 5.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse veebipõhise andmekoguna.

  (2) Andmekogu on kahetasandiline:
  1) ametnikuvaade;
  2) avalik vaade.

  (3) Andmekogu on registreeritud standardlahendusena riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA ja on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

  (4) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust, andmed säilitatakse digitaalsel kujul ja alusdokumendid säilitatakse digitaalselt või paberkandjal.
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

§ 6.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu majutamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Põhja-Pärnumaa valla eelarves ette nähtud vahendite arvelt.

§ 7.   Andmekogu turvaklass ja turbeaste
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T1S1.

  (2) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

§ 8.   Andmekogusse kogutavad andmed

  (1) Maetud isiku andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) surmaaeg;
  4) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  5) matmise kuupäev;
  6) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta.

  (2) Hauaplatsi kasutaja andmed:
  1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust kasutaja puhul ärinimi;
  2) isikukood või sünniaeg, juriidilisest isikust kasutaja puhul registrikood;
  3) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress).

  (3) Hauaplatsi andmed:
  1) kvartal;
  2) rida;
  3) aadress;
  4) staatus (vaba, kasutuses, likvideeritud, matmiseks kõlbmatu, ajaloomälestis, kunstimälestis);
  5) hauakohtade arv;
  6) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);
  7) kirstu või urni materjal;
  8) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete kirjeldus.

  (4) Kalmistu üldandmed:
  1) nimi;
  2) aadress;
  3) kalmistuvahi kontakttelefon;
  4) tööaeg.

§ 9.   Andmete allikad
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

  (1) Kalmisturegistrisse andmete andjad on hauaplatsi kasutusse taotleja, hauaplatsi kasutaja, matmise loa taotleja, matja, kalmistu haldaja ja registri vastutav töötleja.
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

  (2) Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) maetu andmed (X-tee kaudu saadud andmed rahvastikuregistrist);
  2) platsi kasutajate andmed (X-tee kaudu saadud andmed rahvastikuregistrist);
  3) kalmistu kanderaamat;
  4) hauaplatsi kasutamise luba;
  5) platsi kasutajaks saamise taotlus;
  6) kiriku- või kalmisturaamatud.
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

§ 10.   Andmete andmekogusse kandja ja tähtajad

  (1) Põhimääruses sätestatud andmete andmekogusse kandmise ning uuendamise kohustus on vastutaval töötlejal.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus keelduda andmete andmekogusse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega.

  (3) Uue hauaplatsi loomisel kannab administraator selle andmed andmekogusse, sidudes selle kaardiga.

  (4) Hauaplatsi liitmise ja jagamise toimingud andmekogus teeb administraator vastavalt vajadusele.

  (5) Käesoleva määruse § 8 lõikes 4 loetletud andmed kannab andmekogusse administraator kohe, kui andmed on muutunud.

  (6) Käesoleva määruse § 8 lõigetes 1, 2 ja 3 loetletud andmete muutumise korral uuendab administraator andmekogu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul.

  (7) Kalmistu kanderaamatus olevad hauaplatside andmed sisestab administraator andmekogusse hiljemalt 31. detsembriks.

§ 11.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui administraator avastab andmekogust ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

  (2) Kui ebaõiged andmed on seotud osutatava teenuse või teenuse kasutajaga, siis teavitab administraator andmete parandamisest andmetega seotud isikuid.

§ 111.   Andmekogu andmete sidumine kaardiga

  Hauaplatsi ja sinna maetute andmed seotakse kalmistu kaardiga, mille tulemusel on selgesti arusaadav, kus asub kalmisturegistrisse kantud hauaplats ja kes on sinna maetud.
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

§ 12.   Andmete õigsuse tagamine

  Vastutav töötleja vastutab andmekogusse kantud andmete vastavuse eest esitatud alusdokumentidele.

§ 121.   Andmekogu toimingute logimine

  Kalmisturegistri andmete töötlemise seaduslikkuse tagamiseks logitakse kõik kalmisturegistris vastutava töötleja poolt tehtud toimingud.
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 14.   Andmekogu andmete avalikkus
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

  (1) Kalmistuportaalis on avalikkusel võimalik tutvuda järgmiste andmekogusse registreeritud andmetega:
  1) kalmistu üldandmed;
  2) maetu andmed;
  3) kalmistu kaart;
  4) kalmistuteenuste hinnakiri;
  5) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega hauaplatside andmed.

  (2) Kalmistuportaalis ei kuvata § 8 lõike 1 punktides 2, 4 ja 6, lõikes 2 ning lõike 3 punktides 6 ja 7 nimetatud andmeid.

  (3) Kalmistuportaalis on võimalik teha otsinguid:
  1) maetu ees- või perekonnanime alusel;
  2) maetu sünni-, surma- või matusekuupäeva alusel.

  (4) Kaardiga seostatud hauaplatsi puhul on võimalik kuvada otsingutulemus kalmistu kaardil.

  (5) Kalmistuportaali kaardimoodulis on võimalik teha otsinguid:
  1) hauaplatsi asukoha (kalmistuosa, kvartal, rida, koht) järgi;
  2) maetu nime ja matmise kuupäeva järgi.
  3) näha hauaplatsi staatusi: kasutuses plats, kõlbmatu plats, vaba plats, kultuurimälestisega plats.

  (6) Registreeritud hauaplatsi kasutaja näeb kõiki endaga seotud andmekogusse kantud hauaplatside andmeid riigiportaali või kalmistuportaali vahendusel.

  (7) Registreeritud hauaplatsi kasutaja võib teha avalduse endaga seotud hauaplatsidele maetute andmete parandamiseks, hauaplatsist loobumiseks või hauaplatsi üleandmiseks teisele isikule.

  (8) Andmekogusse kantud andmed väljastatakse järgmiselt:
  1) andmesubjekti kohta käivad andmed talle või tema seaduslikule esindajale kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega;
  2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;
  3) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

§ 15.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Juurdepääs andmetele on reguleeritud õiguste süsteemiga.

  (2) Vastutava töötleja taotlusel loob volitatud töötleja kasutajakonto (edaspidi konto) registri administraatorile.

  (3) Konto loomiseks esitab vastutav töötleja volitatud töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) kalmistu, mille andmeid soovib töödelda.

  (4) Volitatud töötleja teavitab konto loomisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul lõikes 2 nimetatud avalduse saamisest.

§ 16.   Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  2) registri kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Volitatud töötleja sulgeb konto hiljemalt lõike 1 punktis 2 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (3) Volitatud töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ametiülesanne.

§ 161.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Kalmisturegistris säilitatakse alaliselt:
  1) maetu andmeid;
  2) matmise andmeid;
  3) hauaplatsi andmeid;
  4) hauaplatsi kasutamise andmeid.

  (2) Kalmisturegistri andmetega teostatud toimingute (sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, edastamine jms) logisid säilitatakse 10 aastat toimingu tegemisest arvates.
[RT IV, 18.10.2019, 5 - jõust. 21.10.2019]

§ 17.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

§ 18.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Andmekogu likvideerimisel otsustab vastutav töötleja andmete üleandmise teise andmekogusse või arhiivi või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (4) Andmed antakse üle andmekogu vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse vastav akt.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json