HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 8

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 31.08.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise arvestuse pidamine

  (1) Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond (edaspidi kultuuriosakond) koordineerib lasteaeda vastuvõttu.

  (2) Osakonnas peetakse arvestust laste lasteaedadesse vastuvõtmise taotlemise ja vastuvõtmise kohta.

  (3) Lasteaia direktor peab arvestust lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle ning nõustab vajadusel vanemat.

2. peatükk Lapsele lasteasutuses koha taotlemine 

§ 3.   Lapsele lasteasutuses koha taotlemine

  (1) Lapsele lasteasutuses koha taotlemiseks esitab lapsevanem või lapse muu seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) taotluse. Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) lapsevanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) lapsevanema e-postiaadress, kui ta on nõus saama teavitusi e-postile;
  4) lasteasutus, mida eelistatakse (kuni kaks eelistust);
  5) õppekeel;
  6) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  7) kinnitus, et lapsevanem on teadlik lasteasutuse koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele;
  8) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (2) Lapsevanemal on õigus saada lasteasutuselt informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, lasteasutuse komplekteerimise perioodi kohta, samuti muud seadusega sätestatud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 4.   Taotluse esitamine ja tühistamine

  (1) Lapsevanem esitab taotluse e-keskkonnas ARNO või kultuuriosakonna avalikustatud vormil kultuuriosakonnale või lasteasutusele. Taotluse lasteasutusele esitamisel edastab lasteasutus taotlust kultuuriosakonnale 1 tööpäeva jooksul.

  (2) Lapsevanem peab kultuuriosakonda teavitama koheselt taotluses esitatud andmete muutumisest. Andmete muutmiseks muudab lapsevanem e-keskkonnas ARNO esitatud taotlust või esitab kultuuriosakonnale vastava teate.

  (3) Kui lapsevanem ei soovi enam Narva linnalt kohta lasteasutuses, tuleb tal koha taotlus e-keskkonnas ARNO tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade kultuuriosakonnale või lasteasutusele.

3. peatükk Taotluse menetlemine ja lapse lasteasutusse vastuvõtmine 

§ 5.   Taotluste järjekord

  Taotlused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega, lapse vanust 30. septembri seisuga ja eelistatud õppekeelt ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel õe-venna lasteasutust.

§ 6.   Üksiku vabanenud koha täitmine

  (1) Kui õppeaasta kestel tekib lasteasutuses vaba koht, võtab kultuuriosakond järjekorras esimese sobivas vanuses kohta sooviva lapse andmed ja teeb e-keskkonna ARNO kaudu lapsevanemale koha pakkumise.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsevanemale ei tehta pakkumist, kui kohta pakkuda sooviv lasteasutus ei ole taotluses märgitud 1. või 2. eelistuseks või kui lasteasutus pole määratud ka nende lähedaseks lasteasutuseks. Samuti ei saa nimetatud lapsevanem pakkumist, kui ta on soovinud saada pakkumisi ainult eelistatud lasteasutustes ja kohta pakkuda sooviv lasteasutus ei ole märgitud 1. või 2. eelistuseks.

  (3) Pakkumise saamisel tuleb lapsevanemal 7 päeva jooksul otsustada, kas ta võtab pakkumise vastu või loobub. Kui lapsevanem 7 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks.

  (4) Loobumise korral ei pakuta lapsevanemale samaks õppeaastaks kohta samas lasteasutuses.

  (5) Kultuuriosakond võtab lapsevanemaga pakkumise kehtimise ajal ühendust, et selgitada lapsevanemale koha kasutamise tingimusi (mh koha kasutamise algusaega).

§ 7.   Uueks õppeaastaks kohtade täitmine

  (1) Uueks õppeaastaks kohtade täitmine toimub kaheetapilisena.

  (2) Esimene täitmine toimub igal aastal hiljemalt 15. märtsil.

  (3) Esimese kohtade täitmise käigus pakutakse kohta järjekorra alusel lapsevanematele, kes on soovinud hakata kohta kasutama enne uue õppeaasta 10. septembrit (kaasa arvatud), arvestades jagamise hetkeseisuga teadaolevaid järgmise õppeaasta vabu kohti, laste vanust ja õppekeelt ning lapse õe-venna lasteasutust ja võimalusel muid eelistusi.

  (4) Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda sobivas vanuses vaba kohta eelistatud lasteasutuses, pakutakse vaba kohta eelistatud lasteasutuse lähedases lasteasutuses või lapse elukohale lähimas vaba kohta omavas lasteasutuses.

  (5) Kultuuriosakond määrab e-keskkonnas ARNO igale lasteasutusele kuni neli lähimat lasteasutust.

  (6) Esimese täitmise tulemusena saavad pakkumise lapsevanemad, kelle lapsele oli võimalik pakkuda sobivas vanuses ja õppekeelega kohta.

  (7) Teine täitmine toimub igal aastal hiljemalt 30. aprillil.

  (8) Teine täitmine toimub samadel alustel esimesega, kuid eelisjärjekorras pakutakse kohta lapsevanemale, kes on esimese täitmise käigus pakutud kohast loobunud, kuna soovib lapsele kohta õe-venna lasteasutuses.

  (9) Kultuuriosakond võtab lapsevanemaga ühendust hiljemalt nelja nädala jooksul pärast lapsevanemale pakkumise esitamist, et selgitada lapsevanemale koha kasutamise tingimusi (mh koha kasutamise algusaega).

§ 8.   Pakkumisest loobumine

  (1) Lapsevanem võib pakutud kohast loobuda, valides ühe järgmistest põhjustest:
  1) lapsevanem soovib kohta lapse õe-venna lasteasutusse;
  2) lapsevanem soovib koha kasutamise algusaega edasi lükata;
  3) lapsevanem soovib kohta teises lasteasutuses;
  4) lapsevanem soovib kohta ainult eelistatud lasteasutuses;
  5) lapsevanem ei soovi kohta Narva linna koolieelses munitsipaallasteasutuses.

  (2) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud põhjusel, siis menetletakse tema taotlust eelisjärjekorras.

  (3) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud põhjusel, siis tuleb tal koha kasutamise algusaega muuta ning kohtade jagamisel arvestatakse koha kasutamise uue algusajaga.

  (4) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud põhjusel, siis arvestatakse võimalusel lapsevanema soovi saada koht teises lasteasutuses.

  (5) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud põhjusel, siis pakutakse talle kohta ainult eelistatud lasteasutuses, teisi koha pakkumisi järjekorra alusel ei tehta.

  (6) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud põhjusel, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

  (7) Kui lapsevanemale on pakutud kohta nii 1. kui ka 2. eelistuse lasteasutuses ja ta on pakkumistest loobunud, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

§ 9.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Kultuuriosakond sisestab lapse koha kasutamise algusaja e-keskkonda ARNO ja kinnitab lapse koha kasutamise.

  (2) Lapse koha kasutamise kinnitamisega loetakse laps lasteasutusse vastuvõetuks. Lapsevanem näeb e-keskkonnas ARNO koha kasutamise algusaega.

4. peatükk Lasteasutuses koha kasutamise üldised tingimused 

§ 10.   Koha kasutamise alustamine

  (1) Lapsevanem võib tuua lapse lasteasutusse e-keskkonnas ARNO märgitud koha kasutamise alguspäevast.

  (2) Lapsevanem võib taotleda kultuuriosakonnalt koha kasutamise alguspäeva edasilükkamist. Kultuuriosakond hindab taotluse põhjendatust ja otsustab, kas ta lükkab koha kasutamise alguspäeva edasi või mitte.

§ 11.   Lapse lasteasutusse toomine ja sealt lahkumine

  (1) Lapsevanem toob lapse lasteasutusse isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, v.a kui õpetajaga on kokku lepitud teisiti.

  (2) Lapse lasteasutusse toomisel ja koha kasutamisel järgib lapsevanem tervisekaitsenõudeid, lasteasutuse lahtioleku aegu, lasteasutuse kodukorda ning rühma tegevus- ja päevakava.

§ 12.   Asenduskoha kasutamine

  Lasteasutuse ajutise sulgemise ajaks (nt kollektiivpuhkus) pakub lasteasutus lapsele vajadusel asenduskohta teises lasteasutuses.

§ 13.   Lapse viimine ühest rühmast teise

  Lasteasutuse direktor võib viia lapse vajadusel (nt rühma vanuselise koosseisu muutmine) ühest rühmast teise, arvestades seaduses sätestatud nõudeid ja võimalusel lapsevanema soove.

§ 14.   Lapsevanema ja lasteasutuse vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Lapsevanemal on õigus saada lasteasutuse direktorilt, õppealajuhatajalt ja õpetajatelt teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste kohta ning muud teavet, mis on seotud koha kasutamisega lasteasutuses.

  (2) Lapsevanem teavitab lasteasutust:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist;
  3) esimesel võimalusel lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.

§ 15.   Koha kasutamise eest tasumine

  (1) Lapsevanem tasub koha kasutamise eest Narva Linnavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu).

  (2) Kohatasu arvestus algab alates e-keskkonnas ARNO märgitud koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

  (3) Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteasutusest puudumise ajaks, samuti lasteasutuse ajutise sulgemise ajal.

  (4) Kohatasu tasutakse kultuuriosakonna väljastatud arve alusel.

§ 16.   Toitlustamise eest tasumine

  (1) Lapsele on tagatud 3 toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

  (2) Lapsevanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest ette hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 11.00-ks.

  (3) Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et lapsevanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

  (4) Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 11.00-ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva toitlustuse eest.

  (5) Toitlustamise eest tasutakse kultuuriosakonna väljastatud arve alusel.

5. peatükk Koha kasutamise lõppemine ja lapse lasteasutusest väljaarvamine 

§ 17.   Kohast loobumine

  Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on lapsevanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteasutuses, teatades sellest e-keskkonna ARNO kaudu või meili teel kultuuriosakonnale.

§ 18.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise algatab lapsevanem.

  (2) Koolis õppima asumisel väljastab lasteasutus lapsevanemale koolivalmiduskaardi. Vajaduse korral võib kooliminev laps käia lasteasutuses kuni 31. juulini.

§ 19.   Koha kasutamise lõpetamine lapsevanema algatusel

  (1) Kui lapsevanem soovib lõpetada koha kasutamist, teavitab ta e-keskkonna ARNO kaudu koha kasutamise lõpukuupäeva. Lapsevanem võib edastada koha kasutamise lõpetamise kohta kirjaliku teate ka kultuuriosakonnale.

  (2) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb lapsevanemal vähemalt 5 tööpäeva ette teatada.

§ 20.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  Koha kasutamise lõpupäevale järgnevast päevast loetakse laps lasteasutusest väljaarvatuks.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 21.   Üleminek e-keskkonnale ARNO

  (1) Alates 1. oktoobrist 2022. a jagatakse lasteasutuste vabad kohad ainult e-keskkonna ARNO andmebaasis salvestatud taotluste vahel.

  (2) Varem esitatud taotlused edastavad lasteasutused kultuuriosakonnale ja kultuuriosakond kannab neid e-keskkonda ARNO. Samal kuupäeval esitatud taotlused loetakse ühel ajal saabunuks ning lähtutakse taotluste järjekorrast ARNOs.

§ 22.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) Narva Linnavalitsuse 21. mai 2012. a määrus nr 442 „Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Irina Smirnova
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json